– Fisch­er har la­get noe som vi opp­le­ver er en kopi av vårt Triac-pa­tent, sier dag­lig le­der Ulf Bjerk­nes i Swix Sport as.

Gjen­nom Fi­nor har den gam­le lands­lags­lø­pe­ren Odd Mar­tin­sen tjent titall mil­li­oner på Fisch­er-ret­tig­he­te­ne i Nor­ge. Stør­ste ak­sjo­næ­rer i dag er dat­te­ren Ben­te Ska­ri og søn­nen Ha­rald Mar­tin­sen, som også er dag­lig le­der.

Stridens eple. Swix Triac 2.0 (øverst) og Fischer Multi Tip
Stridens eple. Swix Triac 2.0 (øverst) og Fischer Multi Tip
Iføl­ge Bjerk­nes lan­ser­te Swix Triac-sta­ven i 2010. Den an­gi­ve­li­ge ko­pi­en er Fischers mo­dell «Mul­ti Tip».

– Vi så Fischers va­ri­ant før­s­te gang ifjor vin­ter, for et snaut år si­den. Når folk ko­pie­rer noe du har brukt mil­li­oner av kro­ner på å ut­vik­le, øns­ker du at folk skal slut­te å sel­ge det, sier Bjerk­nes som både kre­ver pro­duk­tet truk­ket fra mar­ke­det og en øko­no­misk kom­pen­sa­sjon.

– Hvis du ko­pie­rer noe som and­re har la­get, er det åpen­bart at kon­se­kven­sen er krav om pen­ger. Hvor mye, er van­ske­lig å sva­re på, men det er en na­tur­lig del av en slik sak, leg­ger han til.

Sel­ges ikke i Nor­ge

Et­ter på­trykk fra Swix er Fisch­er-sta­ven ennå ikke til salgs på det nor­ske mar­ke­det. DN har vært i kon­takt med både Odd og Ha­rald Mar­tin­sen. In­gen av dem øns­ker å kom­men­te­re sa­ken.

– Vår opp­fat­ning er at det ikke fin­nes retts­lig grunn­lag for å kon­sta­te­re pa­tent­inn­grep, og det har vi gjort rede for i vårt til­svar til Oslo ting­rett, sier part­ner Stei­nar Lie i advokatfirmaet Bryn Aar­flot, som presenterer Fi­nor as og Fisch­er GmbH.

– Det har ikke vært noen ut­vik­ling si­den til­sva­ret ble inn­gitt, bort­sett fra at sa­ken er be­ram­met og skal opp til be­hand­ling 22.–23. ap­ril. Jeg fin­ner det på det­te tids­punk­tet ikke rik­tig å si mer enn det om sa­kens rea­li­te­ter, sier Lie.

Det er ikke før­s­te gang stav­trin­ser er blitt ad­vo­kat­mat. I 2011 måt­te utstyrsprodusenten KV+ trek­ke trin­se­ne fra mar­ke­det et­ter press fra Swix. Kv+ har blant an­net Mar­tin Johns­rud Sund­by i stal­len.

– Trin­sen er for­holds­vis lik i ut­se­en­de, men hvor man­ge må­ter går det an å lage en trin­se på? var re­ak­sjo­nen til da­væ­ren­de dis­tri­bu­tør John An­ders Hoel i Instream Sport as.

Sam­me år måt­te også en rulleskipigg fra Skigo trek­kes fra mar­ke­det for­di den lig­net på pig­gen til Swix.

Sak­sø­ker i fle­re land

Slikt skjer i alle bran­sjer hele ti­den. Når du bru­ker pen­ge­ne dine på å lage egne pro­duk­ter, er bare en år­sak til at man tar ut pa­ten­ter – at man skal ha det for seg selv for ska­pe en unik iden­ti­tet, sier Bjerk­nes.

Han øns­ker ikke å opp­gi hvor man­ge Triac-sta­ver Swix har solgt. Han vars­ler sam­ti­dig at de vil gå til sak mot Fisch­er i fle­re land.

– Vi star­ter i Nor­ge. Det er i før­s­te om­gang et søks­mål om pa­tent i Nor­ge, men det­te er et ver­dens­om­spen­nen­de pa­tent, sier han.

Pet­ter Nort­hug er blant ut­øver­ne som bru­ker den­ne stav­ty­pen og iføl­ge Swix bruk­te 70 pro­sent av ski­lø­per­ne den­ne stav­ty­pen un­der NM ifjor.

Fle­re søks­mål

Mil­li­ar­dær Kje­til Hol­tas sportsutstyrsselskap Ac­ti­ve Brands har også sak­søkt ski­sel­ska­pet Fisch­er og im­por­tør Fi­nor. De me­ner Fisch­er bry­ter med Ac­ti­ve Brands' pa­tent­be­skyt­tel­se for fes­te­an­ord­nin­gen på Ås­nes’ fjell­ski med halv­fel­ler, og har bedt Fi­nor og Fisch­er om å trek­ke pro­duk­tet.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.