Foto: Anita Arntzen

Derfor beholder de roen når det stormer i markedene

Har du først fått oppgaven med å ta vare på et titalls milliarder kroner, vet du at du én dag vil bli stilt overfor den ultimate utfordringen. Da gjelder det å ha gjort en grundig jobb.


ANNONSØRINNHOLD PRODUSERT AV DNX

«Panikk». «Krakk». «Krise». «Stup».

I midten av mars i år preges aviser og tv-bilder av overskrifter som blir mer og mer dystre for hver dag som går. På børser verden over blinker varsellampene rødt. Fallet den ene dagen ser bare ut til å bli avløst av en enda verre nedgang den neste. Ingen bunn er i sikte.

Nå, fem måneder senere, sitter det fire forvaltere i et møterom på Aker Brygge i Oslo. Hver av dem har ansvaret for investeringer verdt milliarder av kroner.

For Vigdis Almestad, Håvard Opland, Harald Nissen og Dan Erik Glover frembringer ikke vårens voldsomme storm i markedene spesielt dårlige minner. Snarere tvert i mot.

– Vi ser på markedsuro som en mulighet, sier Almestad.

Sammen med resten av forvalterteamet i ODIN Forvaltning holder de fire kontrollen med de mer enn 70 milliarder kronene som kundene har investert i et titall ulike fond. Selv om jobben deres strengt tatt handler om kjøp og salg av aksjer, er ikke aksjemarkedet i seg selv det sentrale.

Langsiktighet

For ODINs forvaltere handler jobben mest av alt om et begrenset utvalg enkeltselskaper hvor de har plassert kundenes penger. Og at disse selskapene er i stand til å levere stabil og god verdiskaping i fem, ti eller kanskje tyve år fremover – selv om finansmarkedene med ujevne mellomrom havner i krakk og kriser.

– Det er en kultur her som er gjennomsyret av langsiktighet, sier Håvard Opland.

Selskapene må tenke langsiktig og forstå hva som skaper verdier over tid. Det er derfor vi alltid har vært opptatt av bærekraft

Håvard Opland, ansvarlig forvalter for ODIN Europa og ODIN Global

I lokalene på Aker Brygge i Oslo blir utsagnet bokstavelig talt bekreftet av skriften på veggen: «Skaper verdier for fremtiden». Forvaltningsselskapets visjon oppsummerer på mange måter oppgaven de fire forvalterne har tatt på seg: Ta vare på verdier og få dem til å vokse over tid.

– Det er primært selskapene som skaper verdier for oss, ikke våre kjøp og salg av aksjer, sier Dan Erik Glover.

For ODINs forvaltere er det ikke interessant å forsøke å oppnå gevinst fra kortsiktige svingninger i aksjemarkedet. Jobben handler i stedet om nitid og langsiktig analyse for å finne frem til et lite utvalg selskaper som kan bidra til å bygge verdier for ODINs kunder i mange, mange år fremover.

– Vi skal ikke primært tjene penger på å kjøpe og selge aksjer. Vi skal kjøpe gode selskaper, så skal selskapene skape verdier. De skal ta sine overskudd, reinvestere dem og vokse videre. På den måten skal verdien av selskapene øke – og dermed aksjekursene deres, sier Harald Nissen.

Bygger verdier over tid

ODIN-forvalterne beholder gjerne hver enkelt selskapsinvestering i fondet i mange år før de selger seg ut. De har valgt denne metoden fordi de vet den virker.

Forvaltningsselskapets 30 år lange historie har nemlig vist at de gjennom fondene klarer å skape større verdier enn det man i gjennomsnitt oppnår i markedet. Ved å satse på et begrenset antall nøye utvalgte selskaper har de klart å bygge verdier over tid.

Nåløyet for å bli en aktuell investeringskandidat er trangt. I arbeidet med å identifisere mulige investeringer støtter forvalterne seg på en felles investeringsfilosofi, som helt enkelt omtales som «ODIN-modellen». Dette er et rammeverk hvor selskapene testes i en slags utholdenhetsprøve: Har de prestert bra frem til nå? Er de posisjonert riktig for å kunne prestere tilsvarende eller bedre også i årene fremover? Og er selskapenes aksjer attraktivt priset i forhold til disse forventningene?

– Vi forsøker å finne selskapene som har posisjoner som gjør at de år over år kan levere avkastning. Det er ofte slik at de som har en posisjon i dag har levert bra resultater tidligere. Da er spørsmålet om de kommer til å ha den samme posisjonen fremover. Der ligger mye av jobben vår, sier Vigdis Almestad.

FAKTA

ODIN Forvaltning

ODIN er et av Norges eldste fondsforvaltningsselskaper, og er i dag eid av SpareBank 1. Selskapet ble etablert i starten av 1990 og de første kundene investerte i fondet ODIN Norden allerede i juni samme år.

En investering på 100.000 kroner i ODIN Norden sommeren 1990 ville i dag, etter 30 år, vokst til over 3,4 millioner kroner. Dette er en meravkastning på rundt 1,6 million kroner i forhold til fondets referanseindeks.

To år senere ble ODIN Norge etablert. En investering på 100.000 kroner i ODIN Norge våren 1992 ville i dag, etter 28 år, vokst til over 3,4 millioner kroner. Dette er en meravkastning på nesten 1,9 millioner kroner i forhold til fondets referanseindeks.

jubileumslogo-bla.svg
pilned.svg

ODIN Norden
Grafen illustrerer hvor mye 100.000 kroner investert i 1990 ville ha vokst til i dag om de ble plassert i henholdsvis ODIN Norden og den nordiske referanseindeksen.

ODIN Norge
Grafen illustrerer hvor mye 100.000 kroner investert i 1992 ville ha vokst til i dag om de ble plassert i henholdsvis ODIN Norge og den norske referanseindeksen.

Siden oppstarten i 1990 og frem til i dag har den gjennomsnittlige årlige avkastningen i ODIN Norden vært på 12,4 prosent. Til sammenligning har referanseindeksen for fondet gitt en gjennomsnittlig årlig avkastning på 10,1 prosent.


Siden oppstarten i 1992 har  ODIN Norge gitt en gjennomsnittlig årlig avkastning 13,4 prosent, mens referanseindeksen for fondet har gitt en gjennomsnittlig årlig avkastning på 10,3 prosent i samme periode.


Sammenligningen i eksemplene over er beregnet med utgangspunkt i andelsklasse C for ODIN Norden og referanseindeksen VINX Benchmark Cap NOK NI – samt andelsklasse C for ODIN Norge og referanseindeksen Oslo Børs Fondindeks (OSEFX).


Alle tall per 24.08.2020. Kilde:
ODIN Forvaltning

Historisk avkastning er ikke noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Avkastningen er fratrukket årlig forvaltningshonorar.

Detektivarbeid

Alle sider ved en potensiell investering belyses derfor grundig. Også de sidene som gjerne ikke er så enkle å observere utenfra.

Det er et slags detektivarbeid. Man kan finne ut mye om et selskap ved å se gjennom selskapets rapporter, regne på historiske resultater, lese hva avisene skriver og følge utviklingen i aksjemarkedet. Men når man først skal plassere store verdier i et selskap, er det mange andre spørsmål som melder seg raskt:

Hvordan er egentlig kulturen i selskapet? Er ledelsen i samme båt som eierne? Hvilke planer har konkurrentene? Hva synes selskapets kunder om produktene? Hvordan tenker de andre eierne at selskapet skal utvikle seg?

– Det er egentlig ikke så vanskelig å se hvordan et selskap har levert historisk. Det er bare å se på regnskapene. Så fører den historien til en posisjon som man må vurdere. Erfaringen vår er at de som forvalter den posisjonen – altså ledelsen og de ansatte, gjennom kulturen i selskapet – er ekstremt viktige i så måte. Det er de som bygger fremtiden til selskapet, sier Dan Erik Glover.

– Det er derfor vi ofte liker selskaper hvor ledelsen eier en god del av selskapet. Da har de helt andre incentiver enn en ledelse som bare er ansatt og skal leve av lønnen. De har selv interesse av å levere aksjonærverdier over tid, legger Harald Nissen til.

I og med at vi er langsiktige eiere, er vi også aktive eiere. Vi har jevnlig møter med selskapene og kjenner dem godt

Vigdis M. Almestad, ansvarlig forvalter for ODIN Norge og ODIN Norden

I og med at vi er langsiktige eiere, er vi også aktive eiere. Vi har jevnlig møter med selskapene og kjenner dem godt

Vigdis M. Almestad, ansvarlig forvalter for ODIN Norge og ODIN Norden

Går egne veier

ODIN-forvalterne forsøker derfor å gå litt egne veier når de vurderer å gjøre en selskapsinvestering.

Som da ODIN engasjerte et stort antall analytikere i India for å ringe rundt til tidligere ansatte i et globalt konsulentselskap. Dermed skaffet de seg virkelig grundig innsikt i hvordan kulturen i selskapet egentlig er.

Eller da de på et fabrikkbesøk i USA oppdaget at flere av de ansatte som jobbet på gulvet i fabrikken var dollarmillionærer etter å ha deltatt i selskapets aksjespareprogram.

– Det ga en bra innsikt i kulturen. Ikke bare eier ledelsen aksjer, men også de ansatte. Dermed sitter de i samme båt som oss andre aksjonærer. Vi mener det er et veldig godt tegn hvis de ansatte er eiere i bedriften de jobber i, sier Harald Nissen.

Både ringerunden til eks-ansatte i konsulentselskapet og fabrikkbesøket i USA endte med at ODIN gjorde investeringer i hundremillionersklassen.

FAKTA

ODIN-modellen

Forvalterne bruker alltid den samme metoden, ODIN-modellen, for å identifisere og analysere potensielle investeringsmuligheter. Alle analysene består av de tre elementene prestasjon, posisjon og pris:

  • Prestasjon

    Forvalterne vurderer alltid hvor dyktig et selskap har vært til å skape verdier over tid.

  • Posisjon

    Forvalterne forsøker alltid å avdekke og analysere alle forhold som er avgjørende for at et selskap kan opprettholde konkurransekraften også i fremtiden.

  • Pris

    Forvalterne vil alltid vurdere hvordan markedet priser et selskap opp mot hvilke nåværende og fremtidige verdier de mener selskapet kan skape. Er markedsprisen for høy, blir det ingen investering.

Slik finner ODINs forvaltere selskapene som bygger verdier over tid:

Målet er å finne investeringer som er posisjonert for langsiktig verdiskaping. Derfor er investeringshorisonten alltid på flere år. ODIN engasjerer seg aktivt i hvordan selskapene drives, med mål om å bidra til å bygge verdier over tid. Det innebærer at selskapene må drive på en måte som er bærekraftig og at ledelsen har evne og vilje til å prioritere langsiktig verdiskaping. Derfor vil alle investeringsmuligheter analyseres med tanke på prestasjon, posisjon og pris.

Konsistent tilnærming

pilned.svg

Selv om ODINs porteføljeforvaltere har hver sine ansvarsområder, er tett samarbeid mellom forvaltere, analytikere og forvaltningsselskapets rådgivende organ en sentral del av investeringsfilosofien. Potensielle investeringer i nye selskaper må derfor alltid gjennom en test hos alle de andre i teamet. Dermed utfordres forvalterne på hvorfor dette er en god investering, samtidig som de andre på teamet får innblikk i en ny investeringsmulighet.


Samarbeid

pilned.svg

Hver forvalter har ansvar for en portefølje med et begrenset antall selskaper. Hver enkeltinvestering vil derfor ha merkbar effekt på den samlede avkastningen i porteføljen. En begrenset portefølje vil også gjøre det mulig for forvalterne å ha dybdekunnskap om hvert enkelt selskap og gir mulighet til å følge aktivt opp investeringene. En øvre grense på antall selskaper disiplinerer dessuten forvalterne ved at det ikke blir mulig å legge til stadig nye investeringer uten å selge andre.


Konsentrerte porteføljer

pilned.svg

Tett på selskapene

ODIN skiller seg også fra mange tradisjonelle forvaltningsmiljøer ved å ansette egne analytikere som er en del av forvalterteamet

Analytikerne er viktige brikker i detektivarbeidet med å skaffe best mulig innsikt om selskapene, markedene de opererer i og potensialet de har for å bygge verdier i fremtiden.

En helt sentral del av ODINS investeringsfilosofi er å være tett på styringen av selskapene som kundenes penger er plassert i. Forvalterne bruker mye tid på å følge opp hvert enkelt selskap. Dette er også en av grunnene til at hvert fond bare har et begrenset antall investeringer.

– I og med at vi er langsiktige eiere, er vi også aktive eiere. Vi har jevnlig møter med selskapene og kjenner dem godt. Vi sitter i mange valgkomiteer og er med på å velge styrene, sier Vigdis Almestad.

Hele poenget med eierskapet er å bidra til at selskapene kan bygge verdier, til glede for selskapene selv og de som jobber der, ODINs kunder, andre aksjonærer og samfunnet for øvrig.

– Selskapene må tenke langsiktig og forstå hva som skaper verdier over tid. Det er derfor vi alltid har vært opptatt av bærekraft og hensynet til miljø, samfunn og eierstyring. Hvis du ikke tar vare på de ansatte, miljøet og samfunnet rundt deg, har du feil holdning til risiko. Det må være på plass om du skal være i stand til å skape langsiktige verdier, sier Håvard Opland.

Vi mener det er et veldig godt tegn hvis de ansatte er eiere i bedriften de jobber i

Harald Nissen, ansvarlig forvalter for ODIN USA og ODIN Global

Sterk konkurransekraft

En bærekraftig forretningsmodell er rett og slett en grunnleggende forutsetning for at et selskap skal klare å opparbeide seg en konkurransedyktig posisjon. Å opparbeide seg en slik posisjon handler om å skaffe seg unike fortrinn som kan være vanskelige å kopiere:

En sterk merkevare kan for eksempel gi bånd til kundene som gjør at de er villige til å betale en høyere pris på et produkt enn hos konkurrentene. Eller at store byttekostnader gjør det utfordrende å bytte til konkurrentenes produkter.

– Når en bedrift eller en avdeling i en bedrift har begynt å bruke en bestemt type programvare i sitt daglige arbeid, så er det veldig krevende å bytte. De har i utgangspunktet liten interesse av å gjøre det, selv om de skulle få en annen programvare billigere. For det første vil mange ansatte være lite fornøyde med å bytte. For det andre vil bedriften stoppe opp i en periode når byttet skjer, sier Harald Nissen.

I flere av ODIN-forvalternes porteføljer finnes det eksempler på leverandører av spesialprogramvare som har opparbeidet seg svært sterke posisjoner, nettopp på grunn av de store kostnadene som er forbundet med å bytte dem ut.

Det er primært selskapene som skaper verdier for oss, ikke våre kjøp og salg av aksjer

Dan Erik Glover, ansvarlig forvalter for ODIN Emerging Markets og ODIN Aksje

Konkurransekraften til et selskap kan også handle om såkalte nettverkseffekter – at verdien av et produkt blir større for hver enkelt kunde desto flere som benytter seg av det. Dette kan være med på å skape inngangsbarrierer for nye aktører og gi grobunn for videre vekst for selskapet som innehar fortrinnet – såkalte skalafordeler.

Vigdis Almestad trekker frem et europeisk fraktselskap som eksempel fra porteføljen. Selskapet har i utgangspunktet ingen egne transportmidler, men har i stedet spesialisert seg på såkalte spedisjonsløsninger, der de skaffer transport for gods via vei, luft, sjø eller tog fra A til B – og samtidig sørger for at transportøren har oppdrag på returen fra B til A.

– De effektiviserer allerede eksisterende virksomhet, noe som gjør at kundene betaler mindre og at kostnaden for miljøet blir lavere, sier Almestad.

Etter hvert som nettverket har vokst seg større og større, har selskapet kunnet gjøre strategiske oppkjøp av ulønnsomme konkurrenter og gjøre de nyinnkjøpte virksomhetene lønnsomme når de er blitt en del av nettverket.

På denne måten klarer selskapet å dra nytte av både nettverkseffekter og skalafordeler.

– Det er et klassisk ODIN-selskap, slår Almestad fast.

Likte du denne saken?