Foto: Anita Arntzen

Smaken av gull og grønne skoger

ODIN Norges aller største investering har gitt fremragende avkastning – blant annet takket være en spesielt ettertraktet smak.

ANNONSØRINNHOLD PRODUSERT AV DNX
FOTO: ANITA ARNTZEN

Den snorrette alleen strekker seg nesten tusen meter fremover og skaper en herskapelig ramme rundt et av de virkelig store industrieventyrene her til lands. Omgivelsene vitner om en tradisjonstung historie med røtter helt tilbake til tidlig industrialisering.

– Fra rundt 1900 alternerte Borregaard med Hydro om å være Norges største bedrift, og den kappestriden varte frem til cirka 1970, forteller konsernsjef Per A. Sørlie i Borregaard.

Tidligere hadde han nok bare blitt omtalt som «generaldirektøren» i disse traktene av landet, men den tiden er definitivt forbi. Likevel er det ikke snakk om noen fordums storhet som befinner seg i de ruvende fabrikklokalene som strekker seg tre kilometer langs Glommas bredde i Sarpsborg.

Her er det full aktivitet – dag og natt – året rundt. De siste tiårene er virksomheten blitt utviklet til det som må kunne kalles et moderne industrieventyr. Den tradisjonelle treforedlingsvirksomheten er forvandlet til en verdensledende leverandør innen spesialisert kjemi.

– Vi leverer større verdiskaping enn noensinne, sier konsernsjef Sørlie. Noe som blant annet kan spores tilbake til smaken av vanilje. Men mer om det senere.

Borregaards hovedkontor, forskningssenter og fabrikker i Sarpsborg er rammet inn av nærmest herskapelige omgivelser.

Aktive og engasjerte

Det er nettopp her hos Borregaard at ansvarlig porteføljeforvalter Vigdis Almestad i aksjefondet ODIN Norge har valgt å plassere den aller største andelen av fondskundenes investeringer. Nærmere en halv milliard kroner er aksjeposten verdt i dag, noe som gjør ODIN-kundene til Borregaards fjerde største eier.

Almestad har tatt turen fra Oslo til Sarpsborg for å møte ledelsen i selskapet, slik hun jevnlig gjør i alle de rundt 30 selskapene i aksjefondet. Kombinasjonen av få, men relativt store enkeltinvesteringer i porteføljene, gjør at ODINs forvaltere har både anledning og tilstrekkelig innflytelse til å være tett på driften av selskapene.

– Vi er krevende eiere. Vi er tydelige på hvilke forventninger og krav vi stiller til avkastningen på vår investering, sier Almestad.

Over møtebordet i Sarpsborg bekrefter konsernsjef Sørlie og direktør for investorkontakt Jørn Syvertsen i Borregaard at ODIN stiller tydelige krav.

– Vi har mange eiere, men svært få av dem er like aktive og engasjerte som ODIN-fondene, sier Syvertsen.

ODIN-forvalternes kontakt med selskapene foregår gjerne i form av direkte dialog med ledelsen og deltagelse på investor- og kvartalspresentasjoner. I tillegg er ODIN med i valgkomiteer og deltar på selskapenes generalforsamlinger.

«Vi er krevende eiere. Vi er tydelige overfor Borregaards ledelse hvilke forventninger og krav vi stiller til avkastningen på vår investering»

Vigdis Almestad, ansvarlig porteføljeforvalter i ODIN Norge

Porteføljeforvalter Vigdis Almestad i ODIN har jevnlig dialog med ledelsen i alle de rundt 30 selskapene i porteføljen i aksjefondet ODIN Norge. Her i møte med konsernsjef Per A. Sørlie (t.h.) og direktør for investorkontakt Jørn Syvertsen i Borregaard.

Porteføljeforvalter Vigdis Almestad i ODIN har jevnlig dialog med ledelsen i alle de rundt 30 selskapene i porteføljen i aksjefondet ODIN Norge. Her i møte med konsernsjef Per A. Sørlie (t.h.) i Borregaard.

Fremragende avkastning

Almestad har hatt lite å utsette på veivalgene som Borregaard har tatt. Verdiutviklingen som kjemi-spesialistene fra Sarpsborg har bidratt med til ODINs kunder har vært fremragende.

– Når vi i ODIN går inn i et selskap, gjør vi jo svært mye jobb med å sjekke marked og konkurrenter nøye i forkant. Vi leter etter selskaper som har sterke posisjoner, som hele tiden arbeider for å forbedre seg, som leter etter muligheter og som legger vekt på å levere god avkastning til glede for aksjonærer, de ansatte og samfunnet som helhet, sier Almestad.

– Det er en forutsetning at selskapene har en bærekraftig forretningsmodell og drives på en miljømessig og samfunnsmessig god måte.  Hvis ikke dette er på plass, er risikoen stor for at de i fremtiden ikke vil være i stand til å levere avkastningen vi ønsker fra dem, sier ODIN-forvalteren.

FAKTA | Bærekraft i ODIN

Rammeverket for hvordan ODIN sikrer bærekraftige investeringer består av tre deler:

Integrasjon: Bærekraft er en naturlig del av analyser, diskusjoner og beslutninger knyttet til valg av investeringer og forvaltningen av fondene.

Aktivt eierskap: Gjennom dialog og bruk av stemmeretten på generalforsamlinger påvirker ODIN selskapene til å bli bedre på bærekraft.

Utelukkelse og observasjon: Enkelte selskaper blir valgt bort på grunn av handlinger og/eller hvilke produkter og tjenester selskapene tilbyr.

Les mer om ODINs arbeid med bærekraft på www.odinfond.no

ODIN gjorde sin første investering i Borregaard i 2014, etter at selskapet i 2012 ble børsnotert igjen etter mer enn 25 år som en del av merkevarekonglomeratet Orkla. Siden den tid har Borregaards aksjekurs gått fra 21 til over 140 kroner. Tar man med utbyttene som har vært delt ut i perioden, har aksjen levert rundt regnet en åttedobling.

Til sammenligning har hovedindeksen på Oslo Børs, som gjerne brukes som et mål på den generelle markedsutviklingen for aksjer i Norge, litt mer enn doblet seg i løpet av samme periode.

– I så måte er jo Borregaard egentlig et selskap som det ikke er så mye jobb forbundet med å eie, sier ODIN-forvalteren.

ODIN investerer gjerne i selskaper som har vist at de er i stand til å levere ekstraordinært god avkastning til aksjonærene – og som er posisjonert til å fortsette å levere minst like god avkastning i mange år fremover. Noe som blant annet handler om selskapene er i stand til å ta vare på sine konkurransefortrinn og om bærekraftige forretningsmodeller som vil overleve over tid.

FAKTA | Borregaard

Borregaard driver ett av verdens mest avanserte og bærekraftige bioraffineri.

Hovedkontoret, forskningssenteret og produksjonen er i Sarpsborg, Norge.

Totalt er det rundt 1100 ansatte i selskapet - hvorav rundt 750 jobber i Norge.

Borregaard produserer nesten 700 ulike produkter basert på biomasse fra tømmer.

Fra hver tømmerstokk utvinnes det råstoff som lignin, spesialcellulose, biovanillin, bioetanol og cellulosefibriller. Disse foredles til en rekke ulike produkter som benyttes blant annet i landbruk og fiskeri, byggeindustri, farmasi og kosmetikk, næringsmidler, batterier og biodrivstoff.

Borregaard har en eksportandel på mer enn 95 prosent. Produktene selges til mer enn 100 land. Cirka halvparten av varene går til Europa, 25 prosent til Asia og 25 prosent til Amerika.

Aksjefondet ODIN Norge er selskapets fjerde største aksjonær med 3,8 prosent av aksjene. Aksjeposten er verdt rundt en halv milliard kroner.

Radikalt skifte

– Borregaard har ikke bare historie på seg for å levere, men også for å gå ut med tydelige meldinger om hva dere forventer å levere, sier Almestad.

Hun mener hele bedriften er gjennomsyret av en tanke om å hele tiden lete etter mulige forbedringer.

– Jeg liker godt at dere tenker litt som oss forvaltere: Dere bruker tid på å finne ut hvor det er mulig å tjene penger og på å se etter hvor og hvordan inntjeningen kan bli bedre, sier ODIN-forvalteren.

Treforedling har alltid vært selve kjernen i Borregaards virksomhet. Slik er det på sett og vis fremdeles. Men hele måten å utvikle, produsere og selge produktene på er radikalt forandret i løpet av de siste tiårene.

– Gjennom tiden i Orkla fikk Borregaard mye inspirasjon og læring rundt merkevaretenkning. Selskapet utviklet seg fra å tenke treforedling til å tenke kjemi – og fra å tenke råvarer til å tenke spesialisering, sier konsernsjef Sørlie.

– Slike strategiske endringer tar lang tid – gjerne flere tiår – før de gir resultater. Det er helt klart at Borregaard aldri ville vært der vi er i dag uten å ha hatt Orkla på eiersiden i over 25 år, fortsetter han.

FAKTA | ODIN Forvaltning

ODIN er et av Norges eldste fondsforvaltningsselskaper, og er i dag et foretak i SpareBank 1-alliansen. Selskapet ble etablert i starten av 1990 og de første kundene investerte i fondet ODIN Norden allerede i juni samme år.

ODIN forvalter til sammen ti aksjefond, fem rentefond og tre kombinasjonsfond.

Hvert fond består av investeringer i 25 til 35 selskaper. Dette er selskaper med dyktig ledelse og sterk bedriftskultur - og som ofte kjennetegnes av at de er aktører i markeder med inngangsbarrierer, har sterke merkevarer eller andre konkurransefortrinn.

ODIN legger vekt på å finne selskaper med god kapitalavkastning og som har muligheter for å vokse med avkastning på veksten.

Investeringsfilosofien er oppsummert i ODIN-modellen, som kjennetegnes av:

  • Langsiktig perspektiv på investeringene i hvert enkelt selskap
  • Disiplinerte forvaltere
  • Konsentrerte porteføljer

Alle potensielle investeringer må gjennom den samme analysen, som består av tre hovedelementer:

  • Prestasjon: Hvor dyktig et selskap har vært til å skape verdier over tid
  • Posisjon: Alle forhold som er avgjørende for at et selskap kan opprettholde konkurransekraften også i fremtiden
  • Pris: ODINs egen vurdering av virkelig verdi i selskapet målt opp mot dagens markedspris. Er markedsprisen for høy, blir det ingen investering.

En viktig forutsetning for å skape god avkastning over tid er at selskapene som ODIN investerer i driver på en bærekraftig og ansvarlig måte. Dette handler om hvordan selskapene tar hensyn til miljø og sosiale forhold i driften, så vel som hvordan de styres, organiseres og administreres. Bærekraft er derfor en naturlig og viktig del av arbeidet med å finne de beste investeringene til fondene.

Inn på kundenes fabrikker

Mens det tidligere stort sett ble rullet ut produkter med standardmål og -priser fra fabrikken i Sarpsborg, er dagens produksjon spesialtilpasset ned til minste detalj etter enkeltkunders mål og behov.

Samtidig blir overskuddsmaterialer og rester, som tidligere gjerne ble sett på som avfall, nå utnyttet ned til minste bestanddel.

Overgangen til en spesialtilpasset og etter hvert svært så innholdsrik produktportefølje har naturligvis ført til en langt mer kompleks produksjonsprosess. Samtidig har spesialtilpasning og kontinuerlig innovasjon gjort det mulig å utvikle produkter som konkurrentene ikke klarer å kopiere så lett.

– Men det stiller imidlertid helt andre krav til salgs- og markedsarbeidet. Vi må tett innpå kundenes virksomheter og behov – gjerne helt inn på fabrikkgulvet – slik at vi kan forstå verdien som produktene våre har for dem, sier Sørlie.

Tidligere var salgskorpset stort sett lokalisert i Norge. I dag er de plassert verden over, så tett på kundene som overhodet mulig. Med en eksportandel på 95 prosent gjelder det samtidig å kunne levere produkter til konkurransedyktige priser.

Effektivisering gjennom automatisering, teknologiutvikling og en radikalt forandret forretningsmodell gjør dette mulig. I dag er det 1.100 ansatte i selskapet, rundt en fjerdedel av hva som var tilfellet under selskapets forrige storhetstid for drøye 50 år siden. Likevel er dagens verdiskaping høyere enn den gang.

«Vi ser helt klart betydningen av miljøaspektene i Borregaards virksomhet. I ODIN legger vi stor vekt på at selskapene i porteføljen vår oppfyller strenge krav til bærekraft og ansvarlighet»

Vigdis Almestad, ansvarlig porteføljeforvalter i ODIN Norge

Smaken av vanilje

Borregaard har klart å opprettholde sin internasjonale konkurransekraft delvis på grunn av effektivisering. Men konkurransekraften forklares også av evnen til å utvikle nye og unike produkter som har høyere verdi for kundene – og som selskapet dermed kan ta seg bedre betalt for.

For Borregaard og selskapets eiere handler dette nesten bokstavelig talt om smaken av gull og grønne skoger. Eller nærmere bestemt smaken av vanilje fra råstoffet vanillin, som Borregaard er alene om i verden om å utvinne fra trevirke.

– Kunder som bruker våre vanillintilsetninger i fremstillingen av sine produkter heller enn petroleumsbaserte alternativer, kan forsikre om at ingrediensene er basert på naturlige og fornybare råstoffer. Da kan de enten ta høyere pris, eller unngå å bli «straffet» for at sjokoladen eller iskremen deres inneholder petrokjemi, forklarer Sørlie.

Ikke bare kommer vanillin som utvinnes fra trevirke fra en fornybar ressurs. Klimagassutslippene fra selve produksjonen er dessuten nitti prosent lavere enn fra produksjon av oljebasert vanillin.

Både Sørlie og Almestad peker på at stadig større oppmerksomhet rundt bærekraftige produksjonsprosesser og produkter – ofte bare oppsummert med den engelske kortformen ESG (environmental, social, governance) – gjør at Borregaard er spesielt godt posisjonert for å skape enda større verdier i fremtiden.

– Vi ser helt klart betydningen av miljøaspektene i Borregaards virksomhet. I ODIN legger vi stor vekt på at selskapene i porteføljen vår oppfyller strenge krav til bærekraft og ansvarlighet. Borregaard har jobbet godt med dette over tid, men når det er sagt, ser jeg slett ingen ESG-prising i Borregaards aksjekurs, sier Almestad.

– Blant våre 20 største eiere, er det flere som ikke ville vært der dersom de ikke hadde tro på vårt ESG-engasjement, sier Sørlie.

– En viktig del av forskningen vår handler nå om bærekraftsegenskapene til produktene våre. Dette har fått veldig mye større betydning bare de siste par årene, og her ser vi at det vi bidrar med, kan gi kundene våre viktig støtte, sier Borregaard-sjefen.

Likte du denne saken?