Foto: Anita Arntzen

«Uheldig med for mye hype»

En flom av grønne nykommere er blitt møtt med stor optimisme i aksjemarkedene. Men skal man klare å tjene penger på å investere i slike selskaper over tid, gjelder det å avsløre en viktig side ved dem, advarer analytiker Ane Rongved.

ANNONSØRINNHOLD PRODUSERT AV DNX
FOTO: ANITA ARNTZEN

– Det er bra at investorer vil ta vare på miljøet, men det er uheldig med for mye «hype» i en sektor, sier analytiker og bærekraftsansvarlig Ane Rongved i ODIN Forvaltning.

Hun gleder seg riktignok over den grønne bølgen av selskaper som ønsker å utnytte mulighetene som oppstår rundt klima- og miljøvennlige produkter og tjenester. Men man bør kanskje ikke kaste seg på bølgen bare fordi selskapene får mye oppmerksomhet og tilsynelatende kan gi god gevinst på kort sikt, understreker ODIN-analytikeren.

– Hvis altfor mye penger jakter på altfor få prosjekter, vokser risikoen for at selskaper av dårlig kvalitet oppnår overdrevent høye verdivurderinger, sier hun.

Hun peker på at nedturen etter en altfor kraftig oppgang kan bli tung.

– Jo lengre en slik utvikling får holde på, desto brattere blir nedturen. Et slikt krasj kan gi hele sektoren et dårlig rykte i lang tid, og det vil ikke tjene miljøet.

0

«Jeg liker selskaper med produkter som er bra for kloden, men hvis de ikke kan overbevise oss om at de vil klare å tjene penger, kan vi ikke investere i dem»

Ane Rongved, analytiker og bærekraftsansvarlig i ODIN Forvaltning

Må tjene penger

For ODIN, som skal skape verdier for kundene år etter år, langt inn i fremtiden, er det viktig å avsløre hvilke selskaper som over tid vil ha livets rett – og hvilke som ikke vil ha det.

– Ikke misforstå meg: Jeg liker selskaper med produkter som er bra for kloden, men hvis de ikke kan overbevise oss om at de vil klare å tjene penger, kan vi ikke investere i dem. Det slår begge veier. Hvis et selskap driver uten hensyn for hvordan de påvirker sine omgivelser, vil vi ikke investere i dem – uansett hvor lønnsomme de er, sier hun.

Det er forholdet mellom forventet avkastning og risiko som er avgjørende: Et selskap uten utsikter til å tjene penger vil ikke kunne skape den avkastningen som ODIN har som mål å oppnå for sine kunder, påpeker Rongved.

På motsatt side vil et selskap som ikke driver bærekraftig stå i fare for å miste sin evne til å tjene penger i fremtiden. Risikoen for at noe kan gå galt er høyere for et selskap som ikke driver på en skikkelig måte enn for et selskap som faktisk tar hensyn til forholdene i og rundt selskapet.


FAKTA | Bærekraft i ODIN

Bærekraft handler om hvordan selskapene tar hensyn til miljø og sosiale forhold i driften og hvordan de styres, organiseres og administreres. Derfor er bærekraft helt sentralt for å finne selskapene som har best forutsetninger for å skape verdier, også i fremtiden. Og derfor er bærekraft en helt naturlig del av forvaltningsselskapets investeringsfilosofi, ODIN-modellen.

Rammeverket for hvordan ODIN sikrer bærekraftige investeringer består av tre deler:

Integrasjon: Bærekraft er en naturlig del av analyser, diskusjoner og beslutninger knyttet til valg av investeringer og forvaltningen av fondene.

Aktivt eierskap: Gjennom dialog og bruk av stemmeretten på generalforsamlinger påvirker ODIN selskapene til å bli bedre på bærekraft.

Utelukkelse og observasjon: Enkelte selskaper blir valgt bort på grunn av handlinger og/eller hvilke produkter og tjenester selskapene tilbyr.

Les mer om ODINs arbeid med bærekraft på www.odinfond.no

Stolte eiere

ODIN har som mål å skape en avkastning for kundene sine som er høyere enn gjennomsnittsavkastningen i markedene. Derfor er det en grunnleggende forutsetning at selskapene som blir en del av fondene tenker langsiktig og driver på en bærekraftig måte. Dette prinsippet er nedfelt i forvaltningsselskapets investeringsfilosofi, ODIN-modellen, og gjennomsyrer hele aksjeforvaltningen.

– Det handler om å finne de gode selskapene, og med få selskaper i hvert fond kan vi være kresne. Når vi velger noe inn, velger vi automatisk mye bort. Som en konsekvens av det er kravene for å inkluderes i porteføljen høye, sier Rongved.

Rollen hennes som bærekraftsansvarlig handler i stor grad om å være tett på eksisterende og potensielt nye selskaper i fondsporteføljene for å undersøke hvordan de jobber med bærekraft knyttet til miljø, samfunn og selskapsstyring. Både for å kunne holde fondets kunder oppdatert om utviklingen i selskapene, for å kunne være en sparringpartner for forvalterne og for å kunne følge opp selskapene direkte.

– Vi skal være stolte eiere. Det betyr at alt er åpent, ingenting skal gjemmes bort, og vi skal stå rakrygget for det vi gjør. I noen tilfeller må vi derfor se på hvordan vi tydeligere kan stille krav til selskapene vi er medeiere i, sier Rongved.

FAKTA | Prinsipper for ansvarlig næringsliv

ODIN forventer at selskapene som de investerer i opptrer i tråd med FNs prinsipper for ansvarlig næringsliv, UN Global Compact:

MENNESKERETTIGHETER

Bedrifter skal støtte og respektere vern om internasjonalt anerkjente menneskerettigheter

1

Bedrifter skal påse at de ikke medvirker til krenkelser av menneskerettighetene

2

ARBEID

Bedrifter skal holde organisasjonsfriheten i hevd og sikre at arbeidstagers rett til å føre kollektive forhandlinger anerkjennes i praksis

3

Bedrifter skal avskaffe alle former for tvangsarbeid

4

Bedrifter skal sikre reell avskaffelse av barnearbeid

5

Bedrifter skal sikre at diskriminering i arbeidslivet avskaffes

6

MILJØ

Bedrifter skal støtte en føre-var-tilnærming til miljøutfordringer

7

Bedrifter skal ta initiativ til å fremme økt miljøansvar

8

Bedrifter skal oppmuntre til utvikling og bruk av miljøvennlig teknologi

9

ANTIKORRUPSJON

Bedrifter skal bekjempe enhver form for korrupsjon, inkludert utpressing og bestikkelser

10

Stiller krav

Alle ODINs aksjefond er aktivt forvaltede, noe som betyr at hvert enkelt selskap håndplukkes av forvalterne. De legger spesielt stor vekt på hvordan ledelsen i selskapet opptrer.

– Hvordan selskapet styres bestemmer jo det meste annet som skjer i selskapet – ikke minst på miljø- og samfunnsfronten. Vi krever at de forstår sin samtid og sine omgivelser, og det er heldigvis lett å skjønne når ledelsen i et selskap faller igjennom, sier Rongved og fortsetter:

– Røde flagg kan være selskaper som er avhengig av å kunne bruke mye vann, men som mangler kontroll over vannforbruket sitt. Det handler om evnen til å vurdere relevant risiko. Dette gjelder også for hvordan selskapet behandler ansatte.

Selskaper som ikke tar slike forhold på alvor, vil aldri nå opp i ODIN-forvalternes vurderinger. Svak håndtering av sosiale- eller miljømessige forhold avslører nemlig at ledelsen også kan ha manglende forståelse av risiko på andre områder i driften av selskapet.

0

«Vi skal være stolte eiere. Det betyr at alt er åpent, ingenting skal gjemmes bort, og vi skal stå rakrygget for det vi gjør»

Ane Rongved, analytiker og bærekraftsansvarlig i ODIN Forvaltning

ODIN er et av Norges eldste fondsforvaltningsselskaper, og er i dag et foretak i SpareBank 1-alliansen. Selskapet ble etablert i starten av 1990 og de første kundene investerte i fondet ODIN Norden allerede i juni samme år.

En investering på 100.000 kroner i ODIN Norden sommeren 1990 ville i dag, etter 30 år, ha vokst til nær 3,6 millioner kroner. Dette er en meravkastning på 1,6 million kroner i forhold til fondets referanseindeks.

jubileumslogo-bla.svg

To år senere ble ODIN Norge etablert. En investering på 100.000 kroner i ODIN Norge våren 1992 ville i dag, etter 28 år, ha vokst til 3,7 millioner kroner. Dette er en meravkastning på over to millioner kroner i forhold til fondets referanseindeks.

ODIN forvalter til sammen ti aksjefond, fem rentefond og tre kombinasjonsfond.

Sammenligningen i eksemplene over er beregnet med utgangspunkt i andelsklasse C for ODIN Norden og referanseindeksen VINX Benchmark Cap NOK NI – samt andelsklasse C for ODIN Norge og referanseindeksen Oslo Børs Fondindeks (OSEFX).

Alle tall per 15.11.2020. Kilde: ODIN Forvaltning

Historisk avkastning er ikke noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Avkastningen er fratrukket årlig forvaltningshonorar.

FAKTA | ODIN Forvaltning

Tett på

Det er selvsagt ikke slik at ODIN krever at selskapene må være fullstendig blottet for risiko for å investere i dem. Det er snarere måten selskapene håndterer risiko på, som er avgjørende for om et selskap fremstår som en potensiell investeringskandidat, understreker Rongved.

– Det vil alltid være noe som kan skje – på fabrikkene, i kontorene eller med produktene til et selskap. Dette risikobildet vil variere, men det betyr mye hvordan selskaper håndterer slike hendelser. Hvis de er flinke til å se når noe må tas på alvor, kan det gi pluss i boken, sier Rongved.

Kravet om bærekraftige forretningsmodeller er en viktig del av strategien i ODIN, som har lett etter kvalitetsselskaper helt siden selskapet startet aksjeforvaltningen for over 30 år siden.

ODIN utøver det som gjerne omtales som aktivt eierskap, noe som betyr at de aktivt følger opp hvordan selskapene styres. Både gjennom dialog med ledelsen, gjennom aktiv deltagelse på generalforsamlinger og ved å sitte i valgkomiteer som foreslår kandidater til selskapenes styrer.

– I nordiske selskaper er vi ofte store eiere, og gjennom deltagelse i valgkomiteer bidrar vi til å få dyktige folk inn i styret. For mange selskaper er det attraktivt, sier Rongved.

Riktig ledelse av et selskap er en forutsetning for det som til syvende og sist er målet for både eiere, ledelse, ansatte og samfunnet rundt dem: Å skape verdier, nå og i fremtiden.

– Kultur bygges over tid. En god kultur får ulike mennesker til å dra entusiastisk i samme retning og motiverer til å gjøre en bedre jobb. Vi leter etter selskaper som har ledelse som både forstår hva det betyr å ha en god kultur og som kan vise at de vet hvordan man går frem for å bygge den, sier Rongved.

Likte du denne saken?