0

BATTERIFABRIKKEN

Høykompetent arbeidskraft, unike fortrinn og smart bruk av banebrytende teknologi skal gjøre norskproduserte batterier konkurransedyktige i et verdensmarked med nærmest umettelig etterspørsel.

Ved denne gigantfabrikken i Mo i Rana skal det årlig produseres batterier nok til å utstyre 600.000 elbiler.

ANNONSØRINNHOLD PRODUSERT AV DNX

Selskapet FREYR fikk mye oppmerksomhet da de for noen år siden presenterte sine svært ambisiøse planer om å bygge et gigantisk anlegg for batteriproduksjon i Mo i Rana.

– Mange trakk på smilebåndet for et par år siden, men nå banker de samme på vår dør. Vi jobber nå knallhardt for å starte bygging allerede om noen måneder, sier Tom Einar Jensen, CEO i FREYR AS.

Første byggetrinn er en «fast track»-fabrikk i Mo Industripark. Målet er at produksjon i mindre skala skal være i gang allerede om et par år.

Samtidig som de første batteriene rulles ut fra «fast track»-fabrikken, starter byggingen av en gigantisk batterifabrikk utenfor sentrum av Mo i Rana.

Når hele produksjonen er i full gang vil anlegget ha en samlet kapasitet på 34 gigawattimer, som tilsvarer produksjon av battericeller til rundt 600.000 elbiler årlig.

Fast track
Gigafabrikk

Gigafabrikk

Gigafabrikken er planlagt bygget i to faser med en produksjonskapasitet på 16GWh i hver fase. Nødvendig infrastruktur kan etableres i takt med utbyggingen.

Årlig produksjonskapasitet: 16 + 16 gigawatttimer
Planlagt byggestart fase 1: 2022

Water, Sky, Architecture, Tree

Fast track

Fast track-fabrikken kan etableres i løpet av en relativt kort tidsperiode siden den ligger nær eksisterende infrastruktur som kraft, kjølevann, trykkluft, fjernvarme og service- og støtteindustri i Mo Industripark.

Årlig produksjonskapasitet: 2 gigawatttimer
Planlagt byggestart: 1. halvår 2021


Building, Property, Architecture

KARTDATA: HERE, Esri

Battericellene er de minste byggeklossene i batteripakkene som inngår i for eksempel elbiler. De kan også brukes innen blant annet skipsfart, i kortbane-fly eller til stasjonær lagring av kraft fra fornybare kilder som vind- og solenergi.

Det er anslått at FREYR ved full produksjon vil ha skapt flere tusen nye arbeidsplasser.

Anslått utvikling i etterspørsel etter batterikapasitet på verdensbasis. Produksjonskapasitet i gigawattimer per år (GWh/å).

Basert på tall fra Global Battery Alliance og World Economic Forum anslår konsulentselskapet McKinsey at behovet for batterier på verdensbasis vil være 17 ganger høyere i 2030 enn i 2019. Det er særlig behovet for batterier til elektriske kjøretøy som driver veksten, men også behovet for å kunne lagre strøm fra fornybare kilder fører til et betydelig løft.

McKinsey anslår at den bratte etterspørselsveksten frem mot 2030 vil føre til behov for 120 nye batterifabrikker som kan produsere batterier i stor skala.

Kampen mot klimaendringer og et nødvendig grønt skifte er ventet å skape en kraftig vekst i etterspørselen etter batterier det neste tiåret.

Skal man lykkes med å bremse global oppvarming i stor nok grad til å unngå at temperaturen på verdensbasis stiger mer enn to grader, må de globale CO2-utslippene ifølge FNs klimapanel reduseres med mellom 40 og 60 prosent allerede i løpet av de neste ti årene. Å bytte ut fossile brennstoff med fornybare kilder kan bidra med inntil 90 prosent av denne reduksjonen, viser beregninger fra IRENA, Det internasjonale byrået for fornybar energi.

I så fall vil en allerede sterkt økende etterspørselsvekst for batterier kunne øke ytterligere.

NHO anslår i rapporten "Grønne elektriske verdikjeder" fra 2020 at norsk battericelleproduksjon har et omsetningspotensial på rundt 100 milliarder kroner i 2030 og at omsetning kan mer enn dobles i løpet av de påfølgende 20 årene.

«Det fordrer imidlertid en betydelig satsning nå», heter det i rapporten.

Kilde: McKinsey 2020

Bratt vekst med grønt skifte

Hvordan lykkes man med produksjon av batterier i stor skala i Norge? For å klare det må FREYR finne en måte å bli ledende på to helt konkrete områder.
0

To områder er spesielt viktige for at norskproduserte batterier skal kunne bli konkurransedyktige produkter på verdensbasis: Lavest mulig pris og lavest mulig klimaavtrykk.

FREYR tar mål av seg å være ledende på begge områder.

Norsk
konkurransekraft

Hvor langt ned prisen på hver enkelt battericelle kan presses avhenger naturlig nok av en rekke forhold. Blant annet de samlede investeringene i produksjonsfasiliteter og kostnadene knyttet til innsatsfaktorer som innkjøp av råvarer, arbeidskraft og energi. Dessuten er det helt avgjørende at produksjonsfasiliteter og innsatsfaktorer utnyttes mest mulig effektivt. Storskalaproduksjon er viktig for å redusere kostnader

Samtidig handler hele grunnlaget for den raskt stigende etterspørselen etter mer batterikapasitet om å bremse global oppvarming gjennom å redusere de samlede CO2-utslippene. Den helt nødvendige overgangen fra fossile til fornybare energikilder vil først virkelig monne dersom produksjonen og bruken av batterier baserer seg på hundre prosent fornybar energi. Battericeller som ikke produseres på en klimavennlig måte eller som ikke kan resirkuleres vil fort miste livets rett.

Hvordan FREYR skal klare å redusere både priser og klimaavtrykk for å utvikle en ledende batteriproduksjon her til lands er ikke opplagt. Løsningen ligger i Mo i Rana.
0

En rekke forhold skaper et unikt utgangspunkt for at FREYR kan etablere en verdikjede som oppfyller kravene om grønn batteriproduksjon.

Unike fortrinn

Den geografiske plasseringen gir umiddelbar nærhet til alle nødvendige råvarer gjennom nordiske leverandører

Både i Norge og i Norden forøvrig er det lange tradisjoner og tung kompetanse innen utvinning og foredling av råmaterialer og metaller

Norge har blant verdens laveste energikostnader basert på hundre prosent utslippsfrie, fornybare energikilder

Fysiske faktorer som kjølig lufttemperatur, lav luftfuktighet og tilgang til rent kjølevann og god infrastruktur er viktige fortrinn i energikrevende produksjon

Muligheten for å bygge fabrikken i svært stor skala gir stordriftsfordeler og rom for at produksjonsprosessen kan forbedres og akselereres underveis

Tilgang til høykompetent arbeidskraft og forskningsmiljøer som har lange tradisjoner innen kraftkrevende industri

Kort vei til markedet for produksjon av elbiler i Europa

Høy kompetanse innen resirkulering av materialer

Geografisk plassering, naturgitte forhold og stolte industritradisjoner er likevel ikke nok. Det er nemlig en helt sentral utfordring som FREYR også må løse.


0

Et helt bærende element i planene om norskproduserte battericeller er at produksjonsfasiliteter og innsatsfaktorer kan utnyttes i høyest mulig grad.

Kampen mot svinnet

Det er slik FREYR skal nå ambisjonen om å bli kostnadsledende.

Rundt 25 prosent av kostnadene i produksjonen av en battericelle kan knyttes til investeringer i produksjonsfasiliteter og kostnader til innsatsfaktorer som arbeidskraft og energi. De resterende 75 prosentene handler om utnyttelsen av materialene og effektiv logistikk.

– Ingenting annet er viktigere enn dette. Her vinnes kampen, konstaterer Jarle Nilsen, salgsansvarlig for industri for Siemens i Norge.

75%

25%

Investeringer +

innsatsfaktorer

Materialutnyttelse +

effektiv logistikk

Kostnadsfordeling ved batteriproduksjon

Siemens samarbeider tett med FREYR om å utvikle produksjonsmiljøet for bærekraftige battericeller i stor skala. Teknologiselskapet har bred erfaring med nettopp optimalisering og effektivisering av batteriproduksjon gjennom smart automasjon og digitalisering.

I produksjonen av battericeller er det særlig viktig å finne en løsning på hvordan man reduserer materialsvinn. I batteriindustrien ligger dette svinnet i dag på opp mot 35 prosent.

– Selve kjernen i samspillet mellom FREYR og Siemens er å bruke verktøykassen vår til å sette opp en «grønn» produksjon som reduserer råvare- og energiforbruk – og samtidig sikrer optimal oppetid for produksjonen, sier Nilsen.

For å klare dette tar Siemens og FREYR blant annet i bruk banebrytende teknologi som er i stand til å lære av sine egne feil.
0

Siemens og FREYR har allerede startet utviklingen av en digital tvilling.

Banebrytende teknologi

En digital tvilling er en virtuell fremstilling av produksjonen. Den gjør det mulig å simulere alle sider ved den faktiske produksjonen før man starter å produsere en eneste battericelle.

– Nesten alle mulige feilkilder kan utelukkes med simulering. Den fysiske fabrikken kan startes opp på inntil halvparten av tiden og til omtrent 30 prosent mindre oppstartskostnader. Allerede her begynner den digitale investeringen å gå i pluss, sier Nilsen i Siemens.

Den digitale tvillingen brukes også til å optimalisere produksjonsprosesser, til å trene personell og til å forutse og redusere nødvendig vedlikehold.

Etter hvert vil den digitale tvillingen kunne bygges ut til å bli selvlærende gjennom en evig optimaliseringsprosess, på fagspråket kalt «closed loop manufacturing».

Reduserte oppstartskostnader med digital tvilling

- 50%

- 30%

Oppstartstid

Oppstartskostnader

I tillegg vil Siemens hjelpe FREYR med standardisering av produkter slik at vedlikeholdskostnader blir markert redusert og håndteringen mer forutsigbar. Siemens bidrar også med verktøy og løsninger som hjelper FREYR med å utvikle nye battericelleprodukter.

– Det kritiske med en digital tvilling er å få systemer for IT og operasjonsteknologi til å spille på lag og fungere som én datamodell og ett system. Det handler mer om dataflyt enn flotte virtuelle bilder. Her har Siemens god kompetanse fra blant annet tilsvarende industrier som bilindustrien, sier Nilsen.

FREYR tar i utgangspunktet sikte på å levere battericeller til bruk i batteripakker i elektriske biler i Europa, men har også som mål å utvikle produkter for andre markeder som marin transport, lagring av strøm og i fly- og offshoreindustriene.

– Det er ingen grunn til at vi ikke skal klare å produsere de beste, billigste og grønneste battericellene i verden, sier Tom Einar Jensen, CEO i FREYR AS.

Likte du denne saken?