Verdens viktigste tall – akkurat nå

Også i hver enkelt norske bedrift finnes som regel enorme mengder tall som på ulike måter kan bidra til å styre virksomheten i riktig retning. Her representert ved Ove Jørgen Carlsen, administrerende direktør i Xledger. Foto: Jan Morten Bjørnsen

Det er bred enighet om tallenes viktighet i samfunnet, men enkelte tall er mer betydningsfulle enn andre. De kan regelrett avgjøre skjebnen til både privatpersoner og bedrifter.

Nei, vi snakker ikke om bryllupsdagen din – selv om den kan være viktig nok – men om tall som innebærer konsekvenser for oss alle, og som har en særdeles kraftfull innvirkning i et globalt perspektiv.

Vi omgir oss med tall hele tiden og bruker dem til å organisere oss. Uten tall ville det blitt kaos.

Tenk bare på frykten som rådet ved overgangen til et nytt millennium, da usikkerheten på om datasystemer verden over ville takle å bikke fra årstallet 1999 til 2000.

Det fikk både børs og katedral til å holde pusten.

Hele samfunnet og levemåten vår er bygget opp rundt tall som er med og skaper kontroll og oversikt.

PMI

Tallet som Øystein Dørum, sjeføkonom i NHO, peker på setter premissene og bestemmer kapitalkostnadene for millioner av bedrifter, direkte eller indirekte. Foto: NHO/Moment Studio

Alle nøkkeltalls mor

En av dem som har best oversikt sett med samfunnsøkonomiske og næringslivets øyne, er Øystein Dørum, sjeføkonom i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

Han leder avdelingen for samfunnsøkonomisk analyse, og tallenes tale er et sentralt arbeidsverktøy.

– Sett fra ditt perspektiv, finnes det ett tall som er mer innflytelsesrikt, viktigere og har større påvirkning enn andre?

– I nåsituasjonen vil jeg si amerikanske nøkkeltall. I det bildet er sysselsettingstallene i USA alle nøkkeltalls mor fordi de tar tempen på den amerikanske økonomien generelt, sier Dørum, og utdyper:

– Dette er verdens største økonomi og dermed størst innflytelse på den globale markedsøkonomien. Den setter premissene og bestemmer kapitalkostnadene for millioner av bedrifter, direkte eller indirekte. Amerikanske nøkkeltall sier noe om hva sentralbanken der kan tenkes å foreta seg. Viktigere enn det blir det ikke.

I samme åndedrag lister den anerkjente sjeføkonomen opp ytterligere to viktige indikatorer: innkjøpssjefindeksen (PMI) og inflasjonstallene.

– PMI blir utarbeidet av innkjøpssjefer i bedrifter over hele verden og tegner et situasjonsbilde av næringslivet. Dessuten er prisveksten nå høy, og må ned. Bekjempelse av inflasjonen er derfor usedvanlig viktig, sier Øystein Dørum i NHO.

Lip, Smile, Eyebrow, Eyelash, Neck, Jaw, Sleeve, Orange, Happy, Iris

1,5

Thina M. Saltvedt ber bedrifts og- og næringslivsledere stille seg to viktige spørsmål knyttet til tallet hun ser på som verdens viktigste. Foto: Nordea

Påvirker stabiliteten

Thina M. Saltvedt er sjefanalytiker for bærekraft finans i Nordea, og har en doktorgrad i økonomi.

Hun peker raskt på et tall som krever en drastisk omlegging av hele samfunnet.

– 1,5 graders-målet er alfa omega, sier Saltvedt, om måltallet som er satt for å begrense og nøytralisere den globale oppvarmingen.

– Tallet gir en klar og avgjørende retning for overgangen til et mer bærekraftig samfunn der vi alle må tenke og handle annerledes, slår hun fast.

Det gjelder ikke minst i næringslivet. Risikoen rundt dette påvirker nemlig stabiliteten til hele det finansielle systemet.

– Klimaendringer må nå inn i alle regnestykker, beregninger og avgjørelser. Det kan gi bedrifter verden over muligheten til å posisjonere seg for fremtiden i en økonomi med lavere utslipp, og samtidig være en del av en positiv samfunnsendring, sier Saltvedt.

Hun mener at norske bedrifts- og næringslivsledere bør stille seg følgende spørsmål: Hvilket fotavtrykk har min bedrift på samfunnet, og vil vi være lønnsomme hvis vi ikke når 1,5-graders målet i tide?

– Mer rapportering på bærekraft og økende myndighetskrav til blant annet sirkularitet, er eksempler på at mange bedrifter trenger bedre kontroll og oversikt. Verden endrer seg fort nå. De som forstår dette og evner å agere, vil klare seg best, slår Thina Saltvedt fast.

Flash photography, Sleeve, Standing, Collar

– Det holder ikke lenger kun å ha lønnsom vekst, den må være bærekraftig også, sier Ove Jørgen Carlsen, administrerende direktør i teknologi- og softwareselskapet Xledger. Foto: Jan Morten Bjørnsen

Tallenes betydning defineres av målene

I hver enkelt norske bedrift finnes som regel enorme mengder tall som på ulike måter kan bidra til å styre virksomheten i riktig retning.

Xledger er et teknologiselskap som spesialiserer seg på software for økonomi- og virksomhetsstyring. Med en integrert, tilpasset og sikker løsning hjelper de kunder som har ambisjoner om å vokse og utvikle seg, og som på veien skal ta beslutninger basert på tilgjengelig styringsinformasjon.

Ove Jørgen Carlsen har vært administrerende direktør i Xledger Norge siden høsten 2019. Selskapets skyløsning for automatisering, skalering og innsikt har i dag 100.000 brukere, fra et tusentall ulike bedrifter.

– Tall er helt sentralt for å forstå og analysere ulike aspekter av virksomheten. Tallene kan gi verdifull innsikt og legge grunnlag for lederskap og beslutninger som tar selskapet videre, sier Carlsen.

– Data, eller tallene, er selve kjernen i styringen og realiseringen av målene. I Xledger tenker vi at ambisjoner ikke bare handler om å nå sine egne mål. Det handler også om å hjelpe andre med å nå sine mål og være en brekkstang for andres suksess, legger han til.

Hvilke tall som er viktigst, defineres av bedriftenes forretningsmodell og målsettinger.

– I byggingen av en vellykket bedrift er ambisjoner et viktig element som driver fremskritt, vekst og utvikling. Det skaper motivasjon og inspirerer oss til å nå våre mål. Dersom ambisjoner skal realiseres, trenger vi både verktøy og løsninger som hjelper oss dit vi ønsker, sier Xledger-lederen.

Smile, Plant, Coat, Sleeve

17 livsviktige grunner

Enkel tilgang på oppdatert styringsinformasjon er viktig når bedriftsledere skal se både lengre og bredere enn den neste resultatrapporten.

Ove Jørgen Carlsen i Xledger svarer «tallet 17» på spørsmål om hvilket som er viktigst.

– Jeg tenker da på FNs 17 bærekraftmål. Nummer 17 i den rekken er «Samarbeid for å nå målene». For å klare det globale nøkkeltallet, 1,5 graders-målet, er det avgjørende å jobbe med alt som underliggende skaper det resultatet.

– Det holder ikke lenger å ha lønnsom vekst, den må være bærekraftig også, understreker Carlsen.

I overgangen til det grønne skiftet ligger det mange muligheter.

– Dette treffer næringslivet i tiden fremover og vil være en viktig rettesnor. Gjort på riktig måte kan det bli et konkurransefortrinn. Xledger utvikles nå for å understøtte bærekraftrapportering, sier Ove Jørgen Carlsen.

– Vi er en direkte støttespiller for å gjøre bedrifter i stand til å manøvrere best mulig – både i gode og mer krevende tider.

8 andre superviktige tall

Pengemarkedsrenten Secured Overnight Financing Rate (SOFR)

Dette tallet er kanskje ukjent for mange, men kalles «overnattenrenten» og viser hvor høy rente bankene tar for å låne penger av hverandre i dollar. Siden USA er verdens største økonomi, vil store deler av verden påvirkes av det amerikanske rentenivået. Dermed har denne endagsrenten sterk innflytelse på både enkeltmennesker og bedrifter. Tallet viser på mange måter prisen på penger og regnes derfor som «alle renters mor».

Viktigheten av renten blir kanskje mest av alt understreket av dens forløper LIBOR, som ble manipulert av flere banker. Dette var en referanserente for dollarlån som ble brukt som utgangspunkt for lån over hele verden. 

Pi π (3,14)

Pi er et matematisk konstant som representerer forholdet mellom omkretsen og diameteren til en sirkel. Tallet har vært kjent og benyttet av mennesker i over 4000 år og har en unik betydning innen felt som matematikk, fysikk og ingeniørvitenskap. Pi brukes blant annet til å beregne avstander, arealer og volumer av sirkulære objekter, og er en nødvendig komponent i mange avanserte matematiske beregninger og teknologier. Tallets viktighet har fascinert og inspirert mennesker opp gjennom historien og er utforsket av noen av verdens mest berømte matematikerne og vitenskapsfolk, som Arkimedes, Leonardo da Vinci og Isaac Newton. Derfor kan det også betraktes som et av verdens historisk viktigste tall.

Det gylne snitt (1,618)

er en matematisk proporsjon og en måte å dele et linjestykke på slik at de to delene står i et bestemt forhold til hverandre og til helheten. Det har blitt brukt som grunnlag for komposisjon av bilder og arkitektur siden antikken, og er oppfattet som en vakker og harmonisk måte å dele opp en bildeflate på.

Dette forholdet er cirka 1,618 og tallet har en avgjørende betydning fordi det anses å representere harmoni, skjønnhet og balanse. Det gylne snitt brukes ofte i design av bygninger, møbler, logoer og emballasje for å gi en behagelig og estetisk tiltalende opplevelse for oss mennesker. I tillegg knyttes det til en rekke matematiske og fysiske fenomener, som Fibonacci-tallene og spiralformen til galakser og skjell. Tallet sees som et eksempel på hvordan matematikk og naturen er tett sammenvevd, og hvordan matematiske konsepter kan ha en dyp innvirkning på vår forståelse og opplevelse av verden rundt oss.

Frysepunktet

til rent vann ved standard trykk er 0 °C (grader Celsius) eller 32 °F (grader Fahrenheit) og er en viktig og fundamental egenskap ved vann som har bidratt til å definere de to sentrale temperaturskalaene, og er en nøkkelparameter i mange industrielle prosesser som involverer kjøling og frysing av materialer.

Kunnskap om frysepunktet til vann er avgjørende for forståelsen av vær og klima gjennom å påvirke egenskapene og distribusjonen av is og snø på jorden. Frysepunktet anses som et av verdens viktigste tall på grunn av sin allsidige bruk og grunnleggende rolle innen vitenskap og teknologi.

Innkjøpssjefindeksen (PMI)

blir utarbeidet av innkjøpssjefer i bedrifter over hele verden og viser om innkjøpene i bedriftene øker eller minker. Dette gir et tidlig varsel om økonomisk vekst eller nedgang og gir investorer, næringslivsledere og regjeringer verdifull informasjon om den økonomiske utviklingen. PMI er dermed en viktig indikator og et verktøy for å ta informerte beslutninger om investeringer, ansettelser og innkjøp.

0 og 1

er de to grunnleggende tallene i binærsystemet, som danner grunnlaget for all datateknologi.

100

er en enkel, allsidig størrelse som spiller en viktig rolle i mange aspekter av livet og samfunnet. Tallet brukes ofte som en standard for å beskrive prosentandeler og brøkdeler av et heltall, som at 50 prosent kan tolkes som halvparten av 100. Det har dessuten en viktig betydning fordi det representerer en universell skala eller et mål for å vurdere prestasjoner, for eksempel innen idrett, utdanning eller popularitet.

I mange kulturer og religioner har «100» en symbolsk betydning og kan representere fullføring, perfeksjon eller en slags magisk kraft. I dag brukes tallet ikke minst som en standard for å angi mengder, som 100 dollar eller 100 gram.

100

100

100

100

100

Tiårsrenten på amerikanske tiårsobligasjoner

er viktig fordi den anses som en av de mest pålitelige indikatorene for økonomisk utvikling og global risikoappetitt. Obligasjonsrenten påvirkes av en rekke faktorer, som inflasjon, økonomisk vekst, politisk stabilitet og investorers fremtidstro. Investorer verden over bruker denne tiårsrenten som en referanse for å evaluere risikoen i andre investeringer, som aksjer, eiendom og andre obligasjoner. Dette gjør tiårsrenten til et av de mest betydningsfulle tallene i verden fordi endringer i renten i stor grad kan påvirke investeringsbeslutninger og verdensøkonomien.

Likte du denne saken?

Dagens Næringslivs journalister har ingen rolle i produksjonen og publiseringen av dette innholdet. Innholdet er produsert av Dagens Næringslivs kommersielle avdeling DNX.