Lær mer om DN bedriftsabonnement

Font

Digital Ledertrening

MODUL 1

Relasjonsledelse

Hvordan tilrettelegge for god oppfølging og ledelse av medarbeidere. Hvordan skape relasjoner som er gode nok til å utøve ledelse.

Hvordan få det beste ut av talentene vi alle har.

Hvordan være en ansvarliggjørende og motiverende leder for den enkelte medarbeider.

Dette lærer du

Bygge tillit og psykologisk trygghet handler om lederes ferdigheter knyttet til å utøve relasjonsledelse og bygge tillit i den enkelte medarbeider, samt skape psykologisk trygghet i team og grupper.

Hensikt:
Gi ledere konkret kunnskap om relasjonsledelse og hvordan det å styrker relasjonen til medarbeidere kan øke effektiviteten i ditt team.

Reflektere over hvordan skape motivasjon og forpliktelse gjennom gode dialogferdigheter.

Trene på å øke kvaliteten i relasjonen gjennom en gamifisert simulator.

Lære om aktiv lytting og psykologisk trygghet for å bygge effektive relasjoner.

Lære om å skape balanse mellom ansvarliggjøring og engasjement.


Lederferdigheter og teknikker:

Tillit, samhandling, feedback

Webinar med en kombinasjon av korte foredrag, erfaringsutveksling og gruppearbeid

Hver gruppe fasiliteres av to konsulenter fra Assessit

Trening på konkrete og virkelighetsnære situasjoner i ledersimulatoren


Praktisk gjennomføring:

Styrkebasert ledelse

MODUL 2

Hvordan få det beste ut av talentene vi alle har.

Lære om talentoverslagsmodellen og hvordan du som leder kan mobilisere medarbeidere til å benytte sine styrker på en mest mulig effektiv måte.

Styrkebasert ledelse og utvikling tar utgangspunkt i positiv psykologi og handler om lederutøvelse som fokuserer på bevisstgjøring, utvikling og utnyttelse av den enkeltes styrker og talenter, samt det samlede sett med styrker og talenter som er representert i grupper og team.

Hensikt:
Gi konkret kunnskap om styrkebasert ledelse og hvordan det styrker relasjonen til medarbeidere samt kan øke effektiviteten i ditt team.

Reflektere over egne lederstyrker og diskutere relevante måter å bruke styrkebasert ledelse til å skape bedre prestasjoner og motivere og engasjere medarbeidere.

Lære hvordan du kan finne styrker til medarbeidere og lære om hvordan de kan bli et overslag.

Lære en modell for å skape balanse mellom styrker, svakheter og utviklingsområder.

Trene på å lede medarbeidere styrkebasert gjennom digital simulator.

Lederferdigheter og teknikker:

Positiv psykologi, talentoverslag, annerkjennelse,

Webinar med en kombinasjon av korte foredrag, erfaringsutveksling og gruppearbeid

Hver gruppe fasiliteres av to konsulenter fra Assessit

Trening på konkrete og virkelighetsnære situasjoner i ledersimulatoren


Praktisk gjennomføring:

Tillitsbasert ledelse

MODUL 3

Hvordan skape engasjement for endring og bevare tillit i relasjonen. Hvordan møte motstand på en god måte?

Hvordan være en god, motiverende leder som skaper forpliktelse for endring når motstand oppstår og medarbeidere har noe å tape på endringen

Å mobilisere til handling og endring handler om lederes ferdigheter knyttet til å påvirke medarbeidere både individuelt og i grupper til å skape handling og endring i ønsket retning. Faglig sett vil vi her ta utgangspunkt i teorier om transformasjonsledelse og endringsledelse.

Hensikt:
Gi ledere konkret kunnskap om dialogbaserte ferdigheter som forplikter til endring og samtidig styrker relasjonen.

Forstå en modell for motstand og hvorfor alle mennesker yter motstand mot endring.

Trene på anerkjennende kommunikasjon og hvordan bytte tillit i relasjonen.

Trene på samtaleteknikker som kan skape forpliktelse for endring til tross for motstand.

Lederferdigheter og teknikker:

Påvirkning, dialog, coaching, 1:1 samtalen

Webinar med en kombinasjon av korte foredrag, erfaringsutveksling og gruppearbeid

Hver gruppe fasiliteres av to konsulenter fra Assessit

Trening på konkrete og virkelighetsnære situasjoner i ledersimulatoren


Praktisk gjennomføring:

Trening som gir effekt

Lederutvikling som skaper psykologisk trygghet og mobiliserer til handling, gir resultater.

Strategiske mål som kobles til personlige adferdsmål og utviklingstiltak fører til strategirealisering.

Digital trening og oppfølging øker treningsmengden og gjør lederutvikling til en del av lederhverdagen.

Lederutvikling som bygger på styrker og suksesser skaper engasjement og vilje til å ta nye steg.

Spillteknologi stimulerer til å repetere treningen, og øker forutsetninger til å utvikle ferdighetene.