Her er regjeringens egen oversikt over det den mener er de viktiste punktene i forslaget til neste års statsbudsjett.

Regjeringen fremhever selv disse områdene i budsjettet:

SE OGSÅ: Slik vil regjeringen endre skatter og avgifter


Samferdsel:

 • Regjeringen foreslår å bruke nærmere 55 milliarder kroner til samferdsel, som er 10 prosent mer enn budsjettet for 2014. 8 milliarder kroner går til store vegprosjekter.
 • Regjeringen foreslår 40 milliarder kroner i kapitalinnskudd til infrastrukturfondet. Dermed vil fondet til sammen være på 70 milliarder kroner og gi en samlet avkastning på 1,8 milliarder kroner fra 2016. Dette bidrar til forutsigbar finansiering av samferdselsinfrastruktur.

Helse:

 • Regjeringen foreslår vel to milliarder kroner til en aktivitetsvekst på vel 2,15 prosent til sykehusene.
 • Innføringen av reformen med fritt behandlingsvalg starter i 2015. Retten til fritt behandlingsvalg innføres først for rus og psykisk helse, og for enkelte områder av somatikken. Reformen skal redusere ventetidene, øke valgfriheten for pasientene og stimulere de offentlige sykehusene til å bli mer effektive.
 • Regjeringen foreslår å legge til rette for utbygging av 2 500 flere heldøgns omsorgsplasser og for å opprette vel 1 000 dagaktivitetsplasser for demente.
 • Regjeringen foreslår 300 millioner kroner til rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Personer under 67 år som har et stort og langvarig behov for personlig assistanse får rett til brukerstyrt personlig assistanse.
 • 200 millioner kroner av veksten i kommunenes frie inntekter er begrunnet i en satsing på rus og psykisk helse.

Kunnskap

 • Regjeringen legger sammen med budsjettet frem en Langtidsplan for forskning og høyere utdanning som skal gjelde i perioden 2015 til 2024. Som en del av planen foreslår Regjeringen 100 millioner kroner til å utvikle flere verdensledende fagmiljøer.
 • Regjeringen foreslår 115 millioner kroner for å øke norsk deltakelse i EUs forskningsprogram.
 • Regjeringen foreslår 1 500 nye studieplasser til videreutdanning. Totalt vil det da være over 5 000 plasser til videreutdanning for lærere i 2015.
 • Regjeringen foreslår å legge til rette for at det kan bygges om lag 1 500 nye studentboliger i 2015.
 • Regjeringen ønsker å gjøre det lettere å klare seg på lån fra Lånekassen, og øker derfor basisstøtten til studentene med 3,1 prosent.

Justis og beredskap

 • Regjeringen legger til rette for 350 nye stillinger for politiutdannede og 50 nye stillinger for påtalejurister i politiet
 • Regjeringen foreslår også å bevilge 150 millioner kroner til politireformen
 • Regjeringen vil etablere 41 nye fengselsplasser i Kongsvinger, Hustad, Bergen og Bodø.
 • Regjeringen vil samarbeide med Nederland om midlertidig leie av fengselsplasser.
 • Regjeringen vil øke kapasiteten i PST og livvakttjenesten gjennom økt bemanning, bedre IKT-systemer og større spaningskapasitet.
 • Regjeringen foreslår å øke antallet tvangsreturer med 700 til 7 800 i 2015. Videre foreslår Regjeringen bevilgning til 200 flere assisterte returer. I tillegg vil Regjeringen bygge ut kapasiteten hos politiets utlendingsinternat på Trandum med 90 plasser og et nytt utreisesenter ved Oslo lufthavn.

Kommunesektoren

 • Regjeringen foreslår en realvekst i kommunesektorens frie inntekter på 4,4 milliarder kroner. Det vil legge til rette for flere og bedre tjenester.
 • Deler av veksten i frie inntekter til kommuner og fylkeskommuner er begrunnet med at Regjeringen vil bidra til økt innsats på prioriterte områder, blant annet mer fleksibelt barnehageopptak og opprusting og fornying av fylkesvegene, i tillegg til rus, psykisk helse og skolehelsetjenesten.
 • I tillegg til hovedsatsingene foreslår Regjeringen en rekke klimatiltak.

Klima

 • Regjeringen overoppfyller Klimaforliket ved å foreslå et nytt innskudd i Klimafondet på 9,25 milliarder kroner. Med dette vokser fondet til 53,5 milliarder kroner. Dette vil bety høyere bevilgninger til klima- og energiteknologi gjennom Enova i kommende år.
 • Klima- og skogsatsingen viktig for å redusere utslipp av klimagasser fra avskoging internasjonalt. Regjeringen foreslår å øke satsingen med 134 milliarder kroner, til totalt 3 milliarder kroner.
 • Regjeringen foreslår et bidrag på 200 millioner kroner til Det grønne klimafondet og en overføring til Norfund på nesten 1,5 milliarder kroner. Slik støtter Regjeringen opp om økt satsing på fornybar energi i utviklingsland.

Andre satsinger

 • Regjeringen foreslår en økning på 110 millioner kroner til etablerertilskudd under Innovasjon Norge og 70 millioner kroner til Brukerstyrt innovasjonsarena under Norges forskningsråd.
 • Fordelingsnøkkelen for tippemidler endres. Staten skal ikke lenger motta en andel av overskuddet fra Norsk Tipping. Til idrett vil dette gi økte tildelinger utenfor statsbudsjettet på 332 millioner kroner sammenlignet med 2014. Til kultur vil omleggingen gi økte tildelinger utenfor statsbudsjettet på 122 millioner kroner Det er 25 prosent mer enn i 2014.
 • Regjeringen foreslår at vi også i 2015 skal ta imot 1 000 overføringsflyktninger fra Syria.

Les også:

Slik vil regjeringen endre skatter og avgifter  

Alt om statsbudsjettet 2015

– Dagens prisbilde tilsier at dette er noe høyt  (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.