Det norske Veritas presenterte tirsdag rapporten "Technology Outlook 2020" hvor selskapet peker på syv megatrender som vil påvirke verdenen og industrien i årene fremover.

Veritas har sett i krystallkulen for flere industrisektorer og på grunnlag av vurdering av nærmere hundre forskjellige teknologier, har selskapet skrevet sitt teknologiske utsyn frem til 2020. Selv om det bare er ni år frem i tid, spår Veritas store endringer.

Her er noen av spådommene om hvordan verden ser ut i 2020 på syv viktige områder:

Befolkning
Verdens befolkning vil passere 7,5 milliarder mennesker innen 2020. Hvert år vil befolkningen øke med 57 millioner personer, til tross for at den globale fødselsraten ventes falle fra 3,11 fødsler til 2,5 fødsler per kvinne i 2020.

Samtidig vil eldrebølgen nå mange land. Det skjer ikke bare i Vesten; Kina vil ha hele 400 millioner personer over 65 år i 2020. Det innebærer større krav til pensjoner og helsetjenester, samtidig som at arbeidsstyrken blir mindre.

Men ikke alle effekter av eldrebølgen er negative. For eksempel kan eldrebølgen føre til at rikdommen de har akkumulert gjennom et langt liv gradvis vil bli realisert og tilført økonomien, påpeker Veritas i rapporten. Stadig flere eldre betyr også at høy arbeidsledighet på så mye som 10-20 prosent i industriland automatisk vil falle.

Veritas venter også at urbaniseringen vil fortsette, ifølge rapporten. Ettersom stadig flere flytter til byområder, vil tradisjonelle familieverdier svekkes. Ettersom flere blir eksponert mot den egosentriske vestlige måten å definere seg selv på, kan man forvente økt etterspørsel etter forbrukervarer, spår DnV.

Økonomien
Fokuset i den globale økonomien er allerede på vei fra vestlige land og mot Asia og fremvoksende økonomier. Ifølge estimater fra Goldman Sachs vil BRIK-landene, det vil si Brasil, Russland, India og Kina, stå for 50 prosent av verdiskapningen i G7 innen 2020.

Den økonomiske revolusjonen i de fremvoksende økonomiene vil dra enorme mengder mennesker ut av fattigdom. Det fører til en eksplosiv vekst av den globale middelklassen - definert som personer som daglig bruker mellom 10 og 100 dollar. Denne gruppen ventes å nær doble seg det neste tiåret fra rundt 1,8 milliarder mennesker i dag til 3,2 milliarder mennesker i 2020.

Den nye middelklassen vil i stor grad vokse i Kina, India og andre asiatiske land. Mens Asia i dag står for rundt en fjerdedel av den globale middelklassen, venter DNV at 50 prosent av middelklassen vil være asiatisk innen ti år.

Energi
Kull vil fortsette å dominere energibruken, og innen 2020 vil hele 39 prosent av verdens strømproduksjon komme fra kull, tror Veritas.

Naturgass har potensiale til å fungere som en mellomløsning på vei til en lavkarbon-fremtid. Men konkurransen fra kull vil være hard, og Veritas mener det er usannsynlig at kullfyrte kraftverk vil erstattes av gassdrevne verk det neste tiåret. Det begrenser utbredelsen av gass på kort sikt. Naturgass har derimot større sjanse i et striktere CO2-regime når gassverk kan ta i bruk CO2-lagring.

Blant fornybare energier vil vindenergi utgjøre ryggraden. Veksten har vært kraftig de siste årene, og innen 2020 er trolig 8 prosent av verdens elektrisitetsproduksjon basert på vind. Storbritannia planlegger 10.000 vindturbiner de neste ti årene. I 2020 vil USA investere 150 milliarder dollar i vindkraft, mens Kina vil investere det dobbelte.

Det investeres store summer i andregenerasjons biofuel, men Veritas tror biodrivstoff og biomassens plass i energimiksen vil variere stort fra område til område. Det vil kreve store investeringer i infrastruktur for å kunne levere biofuel til forbrukere i mange deler av verden.

Politikk
Globalisering og fremveksten av ny teknologi endrer den politiske agendaen. Teknologisk fremskritt og en flom av kapital vil fortsette å integrere markeder og skape globale, økonomiske strukturer. Teknologi som Twitter og Facebook kan også bidra til å endre hvordan politikken blir.

- Sosiale media kan fremme demokrati og deltakelse ved å fremme ansvarlighet (accountability) på den politiske arenaen. Men på den annen side er et sosialt media-demokrati formet av ad hoc-mobilisering og raske skifter i oppmerksomheten. Det vil trolig fremme en kortsiktig og reaktiv form for styre, på bekostning av langsiktige strategier og politisk engasjement, skriver Veritas i rapporten.

Usikkerhet rundt innhentingen etter finanskrisen kan også føre til at mange konsenterer seg om nasjonale problemer og et krav om at politikere må gjøre noe "her hjemme". Globalt Trade Alert hadde ved midten av 2010 identifisert 300 nye proteksjonistiske tiltak blandt G20-landene.

Informasjonsteknologi
Moore's lov vil fortsatt være gyldig i 2020, spår Veritas. Moore's lov sier at antall transistorer på et areal dobles hvert andre år. Veritas spår derfor at 1 terrabyte lagringsplass vil koste 50 cent i 2020.

Veritas spår også at mobiltelefonene i 2020 vil ha like stor datakraft som dagens pcer. I utviklingsland vil utviklingen gå med sjumilssteg og utbredelsen av mobiltelefoner kan overgå den vestlige verden ettersom mange u-land hopper over hele landlinje-telefonibruken og går rett på mobiltelefoni.

Internett vil også endre seg kraftig. I Kina har kun 30 prosent av befolkningen tilgang til internett. For USA er tallet 74 prosent. Ettersom utviklingen fortsetter i Kina, venter Veritas at kinesisk blir det dominante språket på internett allerede før 2014.

Naturressurser
Flere mennesker på jorden og ikke minst høyere levestandard setter press på jordens ressurser. Spesielt vann og dyrkbar jord blir i økende grad knapphetsgoder.

- Hvis menneskehetens behov på planeten fortsetter i samme rate som i dag, vil vi på 2020-tallet kreve tilsvarende to planeter for å opprettholde vår livsstil, skriver Veritas i rapporten.

Det blir stadig lengre mellom sultkatastrofene. Mens 24 prosent av befolkningen i verden var underernært i 1970, er tilsvarende tall i 2010 kun 14 prosent - og det til tross for høyere populasjon. Likevel har rundt én milliard mennesker for lite å spise. Samtidig kaster man i vestlige land enorme mengder mat. I USA regner man med at 30 prosent av maten ender i søpla. Mat som kastes er ikke bare en bortkastet ressurs i seg selv, men det innebærer blant annet bortkastet vann og dyrket mark også.

Sjeldne metaller - ofte kalt REE (Rare Earth Elements) blir sjeldnere. Elektriske generatorer og motorer trenger permanente magneter. Disse lages av sjeldne jordarter eller spesialmetaller som neodym, dysprosium og samarium. For å lage NiMH-batterier trengs lantan, for å lage katalysatorer trengs cerium og det samme er tilfelle for alt fra LED-lys til halvledere. Kina står for 97 prosent av produksjonen av REE-metaller og produksjonen er nå på det høyeste nivået noensinne. Men den kraftige veksten i etterspørselen etter hybrid- og el-biler og vindmøller, kan bli begrenset av tilbudet av disse metallene, spår Veritas.

Klimaendringer
Det er ikke ventet store globale klimaendringer de neste ti årene, men det blir et viktig tiår som vil avgjøre hvor store klimaendringene blir, mener Det norske veritas. Enkelte modelleringer spår at det vil bli mer ekstremvær det neste tiåret, noe som vil føre til mer omfattende naturskader.

Varmere hav kan også tvinge fiskeindustrien til å flytte etter råvaren ettersom varmere vær kan føre til at villfiskbestander migrerer til andre havområder.

Innen 2020 ventes isen rundt Nordpolen sommerstid å være mindre enn 10 prosent av hva som har vært normalt de siste 800.000 årene.

Saudi-Arabia skjelver (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.