Stortingspolitiker Ketil Kjenseth (V) stilte i forrige uke følgende spørsmål til justisministeren i kjølvannet av DNs artikler om at Norge har null kandidater i dag og under fem kryptologer på høyt nivå: «Hva vil statsråden gjøre for å bidra til å skaffe frem flere personer med norsk statsborgerskap med doktorgrad innen kryptografi som kan sikkerhetsklareres?».

Skal ha tett dialog

– Justis- og beredskapsdepartementet, Forsvarsdepartementet og Kunnskapsdepartementet vil ha tett dialog om behovene for ytterligere tiltak mot de akutte kompetanseutfordringene slik Dagens Næringsliv har beskrevet dem, skriver justisministeren i sitt svar.

– Forsvarsministeren og jeg har et felles ansvar for å trygge nasjonale sikkerhetsinteresser. Dette viser seg blant annet ved at de to departementene i fellesskap styrer Nasjonal sikkerhetsmyndighet, skriver Amundsen og legger til at tre departementer nå vil samarbeide for å prøve å løse problemene rundt den sikkerhetskritiske mangelen på norske kryptologer.

Per-Willy Amundsen viser til at regjeringen planlegger tre tiltak med betydning for ikt-sikkerhetskompetansen: En ny nasjonal strategi for ikt-sikkerhet, revidering av den norske kryptopolitikken og utarbeidelsen av en nasjonal strategi for ikt-sikkerhetskompetanse.

Justisministerens syn på regjeringens innsats innen ikt-sikkerhet er stikk i strid med det rådende synet innen den norske it-bransjen. Tidligere denne uken beskrev administrerende direktør i IKT-Norge Heidi Arnesen Austlid at mangelen på sikkerhetspersonell har ført til de reneste krisetilstander i it-bransjen.

Tiltak ikke ferdigstilt

– Selv om de nevnte strategiene ikke er ferdigstilt, er hovedtrekkene i vår politikk allerede lagt ved den nevnte stortingsmeldingen, blant annet med en sterk vektlegging av kompetanse, skriver Amundsen og viser til det regjeringen mener er et kompetanseløft innen ikt.

– Vi forutsetter at universitetene og høyskolene følger opp ved å styrke fagfelt med behov for kompetanse innenfor ikt-sikkerhet, for eksempel kryptologi. Dette vil gi et større tilfang på kandidater til ph.d. som kan sikkerhetsklareres, skriver justisministeren.

Venter på rapport

Justisministeren venter på en rapport fra Nordisk institutt for forskning om innovasjon, forskning og utdannelse (Nifu) om tilgangen til ikt-sikkerhetskompetanse på universitets- og høyskolenivå. Den vil først foreligge senest på nyåret 2018.(Vilkår)