Dette ligger en del år frem i tid, og lyder nok for mange som en utopi. Men det er den veien digitaliseringen av offentlig forvaltning peker mot.

Det at jeg bruker statsborgerskap som eksempel, er ikke tatt helt ut av løse luften. Regelverket for hvem som oppfyller kravene for å bli norsk statsborger, er objektivt, og våre vurderinger er basert på forhåndsdefinerte regler: Er identiteten din klarlagt, er du over 12 år, ikke straffet, har du permanent oppholdstillatelse, har du tilstrekkelige kunnskaper i norsk/samfunnskunnskap og vært bosatt i Norge i syv år?

Norske myndigheters informasjonstilgang for å sjekke ut disse kravene er også god. De fleste svarene har UDI og våre samarbeidende etater allerede. Hvis en søker oppfyller disse kriteriene, får vedkommende norsk statsborgerskap.

Vi har allerede fullautomatisert behandlingen av enkelte oppholdssøknader som ender med positivt utfall for familier som søker om familiegjenforening med en utenlandsk, faglært arbeidstager i Norge.

Neste steg tar vi i juni. Da starter arbeidet med å utvikle en løsning for automatisert behandling av søknader om statsborgerskap. Det skal være på plass neste år. I første omgang vil det være realistisk å behandle fullautomatisert halvparten av alle søknader.

Et viktig moment er at automatiseringen kun fatter positive vedtak. Skulle det vise seg at en søker ikke oppfyller alle kriteriene, blir saken tatt ut for så å bli behandlet av en saksbehandler. Likevel er vår saksbehandling effektivisert fordi det da kun er de ikke-oppfylte kriteriene som må vurderes.

I tillegg er det saker som må behandles delvis manuelt fordi vurderingene er mer krevende, som for eksempel kompliserte ID-vurderinger.

Hensikten med automatiseringen i UDI er å kunne avgjøre søknadene langt raskere enn hva som er tilfellet i dag. Det vil effektivisere offentlig forvaltning og gi bedre tjenester for brukerne. Våre høyt kompetente ansatte vil dessuten få jobbe med de mer kompliserte sakene og saker hvor det kreves skjønn.

Det er noen skjær i sjøen. Det ene er at mye av dagens regelverk ikke er lett å automatisere, fordi mange av lovene og forskriftene er laget i en annen tid. Det andre er at politiske intensjoner ofte er vanskelig å operasjonalisere i et objektivt regelverk.

UDI tar noen lange, digitale skritt for å modernisere utlendingsforvaltningen. Helt frem til det å behandle en søknad før søkeren har søkt, har vi ikke kommet. Men å behandle halvparten av alle søknader om statsborgerskap fullautomatisert, er ikke dårlig det heller.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.