Artikkelen «Usikker fremtid for hydrogen» i DN torsdag 23. januar oppsummerer situasjonen for hydrogenfyllestasjonene i Norge etter eksplosjonen i Sandvika 10. juni i fjor. Flere av hydrogenstasjonene er fortsatt stengt, og planer for nye installasjoner er lagt på is.

Utsiktene for utstrakt bruk av hydrogen som energibærer i Norge kan derfor virke usikre.

Ulykken i Sandvika skjedde kort tid etter en kraftig eksplosjon som krevde to liv ved en forskningsstasjon i Sør-Korea 23. mai og en eksplosjon ved et industrianlegg i California 1. juni i fjor.

Likevel satses det fortsatt på utvikling av teknologi og infrastruktur for hydrogen. Globalt øker antallet kjøretøyer og fyllestasjoner. Organisasjonen Hydrogen Europe forventer at investeringer på 52 milliarder euro vil resultere i 850.000 nye arbeidsplasser knyttet til hydrogen i 2030, bare i Europa.

Slike prognoser er usikre, men utviklingen mot økt bruk av hydrogen som energibærer vil formodentlig fortsette, forutsatt at det ikke finner sted flere alvorlige ulykker.

Norsk maritim industri ønsker å ta en ledende rolle i bruk av hydrogen, og da spesielt hydrogen i flytende form, for å oppfylle stadig skjerpede krav til utslipp. Det representerer en fantastisk mulighet for næringen, så vel som energiselskaper og leverandørindustri.

Det er også svært relevant for Norge å produsere hydrogen eller hydrogenbaserte brensel for eksport. Overskuddsenergi fra vann- og vindkraft kan enkelt konverteres til hydrogen, og utstrakt bruk av karbonfangst, -bruk og -lagring vil resultere i betydelige mengder hydrogen.

Det er imidlertid vanskelig å forestille seg utstrakt bruk av hydrogen som energibærer i samfunnet uten at sikkerheten blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte. Derfor har flere ledende fagmiljø i Norge og internasjonalt gått sammen for å etablere et senter for forskningsdrevet innovasjon, kalt Response. Forskningsaktivitetene i det foreslåtte senteret vil fokusere på utvikling av innovative løsninger for sikker bruk av hydrogen i industri og samfunn.

I etterkant av ulykkene er det naturlig å stille spørsmål ved bruken av risikoanalyse som beslutningsverktøy. Fagmiljøene som arbeider med sikkerhet, fokuserer i økende grad på usikkerheten knyttet til beregning av risiko. Petroleumstilsynet har for eksempel modifisert sin definisjon av begrepet risiko: «Med risiko menes konsekvensene av virksomheten med tilhørende usikkerhet».

For hydrogeninstallasjoner er «tilhørende usikkerhet» betydelig høyere enn for konvensjonelle brensel, som bensin, diesel og naturgass. Det er flere grunner til dette:

  • Hydrogen er en svært reaktiv og lettantennelig gass, som på grunn av den lave tettheten ofte oppbevares ved høyt trykk eller svært lav temperatur.
  • Det er begrenset tilgang på relevante erfaringsdata for fremvoksende teknologier for omvandling, transport og lagring av hydrogen.
  • Hydrogensikkerhet er et aktivt forskningsfelt med betydelige kunnskapshull, og det vil ta lang tid å utvikle pålitelige standarder for sikker bruk av hydrogen.
  • Det er generelt manglende kunnskap og begrenset erfaring med hydrogen i relevante fagmiljø.

Det er ikke stort som kan gjøres med de fysiske og kjemiske egenskapene til hydrogen, og både etiske og næringsmessige hensyn tilsier at det ikke er tilrådelig å gradvis forbedre sikkerheten basert på mer eller mindre tilfeldige erfaringer fra ulykker og andre uønskede hendelser. Det er derfor mest nærliggende å oppnå tilfredsstillende sikkerhet gjennom tilstrekkelig konservativt design av installasjonene.

Robust design og effektive barrierer krever imidlertid pålitelige modeller for å beregne konsekvensene av relevante ulykkesscenarioer, inkludert eskalering, og tilstrekkelig opplæring av fagfolkene som skal bruke modellene og vurdere resultatene.

Et forskningssenter som Response kan bidra til å bane vei for en lysere fremtid for hydrogen som energibærer.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.