I DN 15. desember går professor Anne Sverdrup-Thygeson i rette med direktør Per Skorge i Norges Skogeierforbund om beskrivelsen av miljøtilstanden i norsk skog, og ber om at de anerkjenner fakta og forteller hele historien. Vi er enig med henne i at skogbruket gjerne benytter tall og fremstillinger som fremhever deres interesser.

Problemet er at hun selv bare forteller deler av faktagrunnlaget.

Hun henviser til vår rapport om Naturskog i Norge og peker på at arealet med naturskog er redusert de siste tiårene. I rapporten definerte vi naturskog som tidligere plukkhogd skog som har stått urørt siden man begynte med bestandsskogbruk etter krigen. Mye av denne skogen har nå blitt gammel med mye død ved. Etter over 70 år med bestandsskogbruk har naturlig nok arealet som skriver seg fra det gamle hugstregimet, blitt sterkt redusert.

Det Sverdrup-Thygeson unnlater å fortelle, er at for 100 år siden ville praktisk talt ingenting av skogarealet blitt vurdert som naturskog slik dette betraktes i dag, fordi skogen var uthugd, glissen, uten død ved eller gamle trær, og det fantes stubber etter hugst overalt.

De siste tiårene er det to ting som har skjedd samtidig: Arealet med naturskog har avtatt, samtidig som miljøkvalitetene har økt. Dette innebærer at selv om arealet fra det gamle hugstregimet har avtatt kontinuerlig siden 1950-tallet, har arealet med naturskogskvaliteter vært økende i samme periode.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.