Sjåføren ble i desember frifunnet av Oslo tingrett, men saken ble anket videre til lagmannsretten.

I bunn og grunn betyr dommen at Borgarting lagmannsrett sender er korrekt på annet punktum, men at også første punktum må vurderes, sier Uber-sjåførens forsvarer, Jens-Henrik Lien til DN.

Han sier at det ikke er tatt endelig stilling til hvorvidt hans klient vil anke saken videre til Høyesterett.

– Vi har nylig mottatt dommen her hos oss. Nå skal vi gå grundig gjennom dommen før vi skal se hvordan vi skal håndtere dette videre, sier politiadvokat Mari Vindedal Strand til DN.

Spørsmålet blir da om partene anker lagmannsrettens beslutning eller ikke. Dersom den blir rettskraftig, åpner det opp for en ny runde mot Uber-sjåføren i Tingretten.

Uenighet om dommen

Taxiforbundet, som mener Uber driver organisert pirattaxivirksomhet, er fornøyd med utfallet av dommen til lagmannsretten.

– Vi har aldri vært i tvil om at denne type piratvirksomhet er ulovlig, og det er også sagt gjentatte ganger fra Samferdselsdepartementet og politiet. Samtidig har det vært forsøkt å reise tvil om dette med bakgrunn i frifinnelsene av tre Haxi-sjåfører i Stavanger og en Uber-sjåfør i Oslo tingrett. Dommen i lagmannsretten feier denne tvilen til side, sier direktør Kristin Male i Taxiforbundet.

Kristin Male i Taxiforbundet. Foto:
Kristin Male i Taxiforbundet. Foto: (Foto: Øyvind Elvsborg)

Men det mener Uber-sjåførens forsvarer er en feil vurdering av dommen.

– Dette er ikke dekkende. Dette sier bare at det er ingen overtredelse av annet punktum, men at tingretten må vurdere om første punktum i Yrkestransportlovens § 4 er gjeldende, sier forsvarer Jens-Henrik Lien.

Advokat Jens-Henrik Lien i advokatfirmaet Mageli representerer Uber-sjåførene.
Advokat Jens-Henrik Lien i advokatfirmaet Mageli representerer Uber-sjåførene.

– Vi er fornøyd med lagmannsrettens konklusjon, stoler på at rettsapparatet også i neste instans gjør jobben sin, fastholder Taxiforbundets Kristin Male.

Dette sier dommen

I lagmannsrettens kjennelse står det følgende:

Det fremgår av tingrettens dom at siktede har et transportfirma, registrert som enkeltpersonforetak, som han mottar betaling fra Uber gjennom. Dette, sammenholdt med registreringsprosedyren, viser at siktedes aktivitet ikke har preg av tilfeldig engangstilfelle. Tingretten hadde følgelig både rettslig og faktisk oppfordring til å vurdere om forholdet rammes av yrkestransportlovens §4 første ledd første punktum.

Lagmannsrettens konklusjon er på denne bakgrunn at det var feil av tingretten å legge til grunn at yrkestransportloven § 4 første ledd første punktum er et annet straffeprosessuelt forhold og at straffeprosessloven § 38 stenger for å bruke denne bestemmelsen på forholdet i tiltalen.

Om det er grunnlag for domfellelse etter yrkestransportloven § 4 første ledd første punktum vil bero på en konkret bevisbedømmelse som lagmannsretten ikke finner å ha forutsetninger for å foreta, jf. straffeprosessloven § 345 andre ledd; lagmannsretten har blant annet ikke hørt siktedes forklaring. Tingrettens dom med hovedforhandling blir derfor å oppheve, jf. straffeprosessloven § 347».

Les også: Avskiltet Uber-sjåfører etter frifinnelse(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.