Oppdatert med kommentar fra Kunnskapsdepartementet.

– Jeg søkte fordi jeg ønsket bredde i kompetansen min, og fordi jeg synes det er et spennende område å jobbe både med og i. Jeg har lyst til å være med på den utviklingen som skjer, for det skjer mye kult nå, sier Elena Snellingen (20).

Hun går første året på Informatikk: Digital økonomi og ledelse ved Universitetet i Oslo.

Studiet er igjen det teknologistudiet på UiO med flest søkere per planlagte studieplasser. Torsdag kom søkertallene fra Samordna Opptak for 2018 som viser at 5892 søkere hadde informasjonsteknologi som sitt førstevalg, mot 4846 søkere i fjor. Det er en økning på 21,58 prosent sammenlignet med 2017.

Det gjør informasjonsteknologi til det utdannelsesområdet med størst vekst i antall søkere i år. Ifølge Samordna opptak ble det i 2017 planlagt 1828 studieplasser innen informasjonsteknologi. I år har tallet økt til 2282.

«Teknologi er en trend»

Totalt 142.004 personer har søkt høyere utdannelse i år, og ifølge Samordna Opptak er det 6417 flere søkere i 2018, sammenlignet med i fjor. Det utgjør en økning på 4,7 prosent.

På UiO hadde de andre informasjonsteknologiske studier som Informatikk: programmering og systemarkitektur og Informatikk: design, bruk og interaksjon en økning på 28 og 22 prosent i antall førstevalgsøkere.

Selv om Informatikk: digital økonomi og ledelse gikk ned fra 514 førstevalgsøkere i 2017 til 329 søkere som hadde studiet som sitt førstevalg i 2018, er det fremdeles det teknologistudiet med trangest nåløye. Studiet har 52 planlagte studieplasser i 2018.

– Nesten alle jobber kommer til å inneholde teknologi i fremtiden, og bare det å ha litt kompetanse kommer til å bli veldig viktig, sier Jonas Arnesen Baer (22) som også går sitt første år på Informatikk: Digital økonomi og ledelse.

– Man ser at teknologi er en trend, det er en teknologiboble vi lever i. Veldig mange vil være med på den, sier Snellingen om hvorfor hun tror teknologistudier er så populært.

Høyt søkertall

Også Universitetet i Bergen melder at det er ikt-fag som er årets vinner når det gjelder søkertall. Informasjonsvitenskap- og informatikkstudiene har gått opp 27 prosent, og hatt en økning på 169 søkere sammenlignet med i fjor.

På Oslomet var det 73 prosent flere søkere som hadde satt bacheloren informasjonsteknologi som sitt førstevalg, sammenlignet med i fjor. Totalt var det i år 253 søkere og 62 planlagte studieplasser, som gir fire søkere per planlagte studieplass.

– Endringer i samfunns- og arbeidslivet, med økt digitalisering innen de fleste områder, har ført til stort behov for teknologikunnskap, sier prodekan Astrid Oust Janbu ved Fakultet for teknologi, kunst og design i en pressemelding.

Mener vi må få flere plasser

Selv om antall studieplasser innenfor informasjonsteknologi har økt, er også ikt det fagområdet der antall søkere har økt mest de siste to årene. Administrerende direktør Håkon Haugli i Abelia er bekymret for at det i dag ikke er nok studieplasser i forhold til hva samfunnet har behov for.

– Opptrappingen av ikt-studieplasser går altfor sakte. I tilgang på digital kompetanse henger Norge langt etter land det er naturlig at vi sammenligner oss med, og Stortinget har gitt tydelig beskjed om at de har høyere ambisjoner, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Abelia og legger til:

– Vi tror teknologi vil være viktig for alle og kompetanse er helt avgjørende.

Han mener utviklingen er urovekkende fordi flere søker seg til ikt-fag uten å få mulighet til å tilegne seg kompetanse som både næringsliv og offentlig sektor vil ha behov for fremover.

– At det utdannes for få som kan utvikle og implementere digitale løsninger, er et problem for ikt-bedriftene, men også for hele bredden av norsk næringsliv og offentlig sektor. Om nye verktøy og prosesser ikke tas i bruk, vil det til syvende og sist gå ut over oss som innbyggere og norsk næringslivs konkurranseevne, sier han.

Statssekretær Rebekka Borsch skriver i en melding at Kunnskapsdepartementet deler synet om at at teknologikompetanse er veldig viktig for den enkelte og for norske bedrifter og arbeidsliv generelt.

- Dette prioriterer vi i Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning, og vi har fulgt opp med en betydelig satsning de siste årene. Bevilgninger gitt i 2016-2018 alene vil innebære mer enn 6 000 flere studieplasser i IKT. Vi merker oss at Abelia mener det bør gå enda fortere, og vi deler langt på vei denne konstruktive utålmodigheten. Vi følger behovene for økt opptakskapasitet nøye og arbeider kontinuerlig med å bygge digital kompetanse i hele samfunnet, sier hun. (Vilkår)