Under tittelen «useriøse selskaper har for lett vei til folks sparepenger» mener Dagens Næringsliv 1. juni blant annet at Finanstilsynets oppfølging av ulovlig virksomhet har «for lav prioritet», og at Finanstilsynet bør «ha som mål å øke aktsomheten og kunnskapen hos befolkningen».

Det er ingen tvil om at bedrageri av investorer i verdipapirmarkedet rammer enkeltpersoner hardt og er et samfunnsproblem. Alle investorer, også forbrukere, må naturligvis være særdeles aktsomme ved tilbud om «gullkantede» investeringer med høy avkastning og lav eller ingen risiko.

Finanstilsynet ser svært alvorlig på denne type aktivitet. Ikke minst fordi den ofte retter seg mot personer uten særlig erfaring med slike investeringer.

Finanstilsynet gjør nødvendige undersøkelser når vi gjennom tips eller på annen måte kommer over slik type virksomhet. Slike saker er imidlertid ofte svært ressurskrevende å følge opp.

Både Finanstilsynets mandat og ressurser begrenser hva vi kan gjøre med foretak som ikke er underlagt tilsyn gjennom konsesjonen, men som likevel, og dermed ulovlig, driver konsesjonspliktig virksomhet.

Disse foretakene er ofte ikke særlig velvillige når vi ber om opplysninger. Det sier seg selv at det er krevende å få god saksopplysning dersom foretaket baserer virksomheten på økonomisk kriminalitet. Finanstilsynet kan så pålegge stans av virksomheten etter varsel og kontradiksjon av opplysningene vi har.

En slik prosess må følge kravene til rettssikkerhet, herunder forvaltningslovens krav. Begrunnet mistanke om bedrageri eller annen alvorlig kriminalitet politianmeldes. Finanstilsynet har ikke tvangsmidler til å stanse ulovlig virksomhet.

Vi har likevel i løpet av de siste årene stanset mange virksomheter som driver ulovlig, og politianmeldt flere saker. Bare det siste året har vi publisert markedsadvarsler om 11 virksomheter som tilbyr tjenester uten nødvendig konsesjon.

Finanstilsynets hovedoppgave er å passe på at foretak som har konsesjon, driver slik de skal. Hensynet til forbrukerbeskyttelse er prioritert. Gjennom ulike former for tilsynsaktiviteter har Finanstilsynet avdekket uheldig praksis og alvorlige lovbrudd også i foretak som har konsesjon, og har i flere tilfeller tilbakekalt konsesjoner.

For å bidra til at publikum kan vurdere om tilbydere av finansielle tjenester driver lovlig, er Finanstilsynets virksomhetsregister tilgjengelig på vårt nettsted.

I tillegg publiserer vi som nevnt markedsadvarsler om foretak som er ilagt forbud mot å yte tjenester av norske myndigheter eller andre lands myndigheter. Generelt har vi lagt vekt på å informere om våre aktiviteter på nettstedet, med forbrukerinformasjon under en egen fane.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.