Mens levealderen i Norge øker nærmest år for år, har pensjonsalderen på 62 år for tidligpensjon, og 67 år for ordinær pensjon holdt seg stabil. Seksjonssjef Ole Christian Lien i Kunnskapsavdelingen i Nav tror økning av pensjonsalder vil bli det minste av alle onder når fremtidige regjeringer skal finne inndekning for velferdsgoder.

1 Levealderen øker over hele Europa. Hva gjør andre land med sin pensjonsalder?

– Danmark, Finland, Tyskland og Storbritannia har allerede innført gradvise økninger i pensjonsalderen i takt med økt levealder. Selv om pensjonsreformen i Norge gjør at mange flere jobber utover 62 år, så er det fortsatt én av fem som slutter å jobbe. Den nye Perspektivmeldingen fra regjeringen peker på utfordringene med å finansiere velferdsstaten fremover. Økning i pensjonsalder vil være et tiltak som vil svi mindre enn andre tiltak.

2 Hvor mye bør pensjonsalderen øke med?

– Norge bør vurdere å innføre automatiske økning i pensjonsalderen i takt med økt levealder eller litt mindre. Det vil gi små gradvise økninger. En forskningsrapport fra 2015 anslår at hele ni av ti av disse ville ha jobbet ett år lenger dersom aldersgrensen hadde blitt satt opp til 63 år.

3 Tidligere var tidligpensjonsordningen Afp (Avtalefestet pensjon) et alternativ for «sliterne» i industrien. Nå gjelder det for alle som jobber i en bedrift med Afp. Hvem er det som går av tidlig?

– De siste årene har det faktisk vært flest ansatte i medie- og finansbransjen som har tatt ut Afp. Det viser at Afp er blitt en ordning som gjør det mulig å lette en nedbemanning i omstillingsperioder. Det var ikke slik ordningen opprinnelig var tenkt. 

4 I år skal Afp-ordningen evalueres av partene i arbeidslivet og regjeringen. Hvorfor skal den det?

– Det ble avtalt allerede i lønnsoppgjøret i 2008, fordi partene på arbeidstagersiden gikk med på de store endringene i pensjonsreformen som levealdersjustering og alleårsopptjening. 

5 Hva tror du resultatet av evalueringen vil bli?

– Jeg tror ikke vi vil se store endringer, men det er noen såkalte feller som har ligget i ordningen hele tiden, blant annet at man mister retten til Afp dersom bedriften går konkurs eller dersom man nedbemannes, altså at man blir uforskyldt arbeidsledig. Det er sannsynlig at man gjør noe med disse fellene. (Vilkår)