Fra 2016 til 2017 falt investeringene i fornybare energikilder og energieffektiviseringstiltak med tre prosent. Det viser en fersk rapport fra IEA.

– En slik nedgang i globale investeringer i fornybare energikilder og energieffektivisering er urovekkende, sier IEAs toppsjef Fatih Birol i en pressemelding.

2017 var det tredje året på rad der de samlede investeringene i energibransjen falt. De samlede investeringene i 2017 var på rundt 1800 milliarder dollar, ned to prosent sammenlignet med året før justert for inflasjon.

Selv om investeringene i prosjekter for elektrisitetsproduksjon dreier seg mot fornybare kilder, falt investeringene mot slike fornybare prosjekter med syv prosent i fjor. Samlet ble det investert 750 milliarder dollar i prosjekter for elektrisitetsproduksjon i 2017.

– Dette går alt for sakte. Det er altfor lave investeringer i nullutslippsenergi. Men dette er ikke overraskende. Vi har sett denne utviklingen en stund. Man får mer gigawatt per dollar, men det er ikke nok i volum til å holde tritt med målene i Parisavtalen, sier Anders Bjartnes, redaktør i Norsk Klimastiftelse og Energi og Klima.

Han peker på at svært få av fornybarinvesteringene skjer med basis i rene markedspriser.

– Investeringene skjer i prosjekter som er mer regulerte og der staten spiller roller, eller der store private selskaper inngår svært langsiktige kontrakter slik som innen norsk vindkraft, sier Bjartnes.

Ikke siden 2015 har investeringene i fornybarprosjekter holdt tritt med etterspørselsveksten.

Økte olje- og gassinvesteringer

Mens investeringer i fornybarprosjekter faller, økte investeringene innen olje- og gass med to prosent i fjor. IEA venter samme vekst i år justert for inflasjon. I fjor ble det investert 716 milliarder dollar i globale olje- og gassprosjekter.

– Det er ikke overraskende at investeringene innen olje- og gass øker. Men jeg håper at oljeselskapene nå er edruelige, sier Thina Saltvedt i Nordea.

Hun peker på at den negative utviklingen i forhold til å nå klimamålene, kan føre til at myndighetene må bruke sterkere virkemiddel. Saltvedt er også overrasket over at investeringene i lng-prosjekter (flytende nedkjølt gass) faller.

IEA peker på at trenden der økte oljepriser gir økte kostnader nå brytes.

– Mens prisene har doblet seg siden 2016, har kostnadsutviklingen vært flat, heter det i rapporten. I år venter IEA en kostnadsvekst på tre prosent.

Mer skiferolje

Samtidig ser IEA at en større andel av investeringene innenfor olje- og gassektoren dreier seg mot prosjekter med kort ledetid, det vil si fra investering besluttes til oljeproduksjonen kommer. Det er særlig innen skiferoljeproduksjon på land i USA ledetiden er kort, IEA peker på at mens oljeselskapene mellom 2010 og 2014 brukte 1,8 dollar for hver dollar de fikk igjen innen skiferoljeproduksjon, er kostnadene nå halvert og grunnlaget lagt for mer lønnsom produksjon.

Equinor er et av selskapene som nær har halvert kostnadene i den samme perioden.(Vilkår)