Derfor går barnehageaktørene Espira, FUS og Norlandia nå sammen til søksmål mot staten for å få rettens vurdering av om loven oppfylles. Et eventuelt medhold vil gjelde for alle private barnehager og gi positive ringvirkninger for barn og ansatte over hele landet.

Søksmålet tas ut mot kommunene Oslo, Bergen, Malvik og Drammen kommune, samt staten ved Kunnskapsdepartementet. Kravet er at tilskuddene for private barnehager for årene 2020 – 2022 og forskriften som regulerer dette, kjennes ugyldig. Begrunnelsen er at vi mener forskriften er i strid med loven.

Private barnehager har aldri fått samme tilskudd som kommunale barnehager krone for krone. Dessuten har tilskuddene blitt ytterligere svekket de siste årene gjennom kutt i pensjonspåslag og andre endringer i Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager. Espira, FUS og Norlandia mener dette er i strid med barnehageloven, Grunnloven og EØS-retten.

I tillegg har regjeringen varslet flere nye innstramminger, noe som vil svekke likebehandlingen ytterligere.

Det finnes i alt ca. 6000 barnehager i Norge, hvorav halvparten er private. Ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå drev fire av ti private barnehager med underskudd i 2021. Resultatet for private barnehager samlet, før regjeringens kutt på 600 millioner i pensjonstilskuddet, var i 2021 på 532 millioner kroner av en omsetning på 28 milliarder. Det gir en resultatmargin på kun 1,9 prosent.

De siste årene har tilskuddene til private barnehager stadig blitt redusert, uten at kommunale barnehager har fått tilsvarende kutt.

Private barnehager har vært en stor suksess og helt avgjørende for full barnehagedekning, utjevning, mangfold, styrking av kvinners karrieremuligheter, valgfrihet og økt kvalitet. Derfor er det et paradoks at mange private barnehager nå avvikler eller går konkurs, og at enda flere er nær et økonomisk bristepunkt.

Barnehageloven § 19 gir private barnehager et rettskrav på likeverdige rammebetingelser som kommunale barnehager. Høyesterett har avklart hva som ligger i lovens krav: de private barnehagene har krav på å få den samme finansieringen per oppholdstime som kommunale barnehager får. Denne økonomiske likebehandlingen skal ta utgangspunkt i kommunens faktiske finansiering av egne barnehager.

Barnehageforskriften som legger til rette for ulik behandling av kommunale og private barnehager strider mot dette likeverdighetsprinsippet. Når en lov er gitt for å likebehandle, kan ikke forskriften benyttes til det motsatte, nemlig å legitimere og gi hjemmel for ulikebehandling. Den lovmessige og regulatoriske utviklingen av barnehagesektoren fra barnehageforliket i 2002 og fram til i dag, gir i tillegg private barnehager et konstitusjonelt vern av økonomiske rettigheter og rettsposisjoner mot etterfølgende lovregulering etter Grunnloven §§ 97 og 105, samt Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen («EMK»).

Når likeverdighetsprinsippet avvikes i forskriften og de kommunale tilskuddsvedtakene, så får ikke private barnehager lenger en finansiering tilsvarende det de kommunale barnehagene får. Det griper direkte inn i private barnehagers etablerte rettsposisjoner ved at det rokker ved finansieringen av private barnehager og fremtidig eksistensgrunnlag.

Privat barnehagesektor har i flere år hatt dialog med politikerne og Kunnskapsdepartementet for å sikre likebehandling. Når dette ikke har ført fram, ser vi det som en beklagelig nødvendighet å gå til domstolen for å få en avklaring.

Frem til nå har private barnehager klart å levere et minst like godt tilbud til barna tross lavere tilskudd. Men kvaliteten i sektoren er nå i spill etter stadige innstramminger og kutt i tilskudd. En systematisk forskjellsbehandling av private og kommunale barnehager vil på sikt kunne gi et A- og B-lag i barnehagesektoren.

Barn i Norge skal ha like forutsetninger. De viktige barnehageårene har stor betydning for barnet her og nå, kan hindre frafall senere og utjevne ulikheter. Barn kommer fra familier med ulike forutsetninger. Dette fødselslotteriet kan utjevnes i gode barnehager. Derfor må ha alle barnehager ha like forutsetninger for å kunne gi barna et best mulig tilbud hver eneste dag.

Det kan ikke være slik at barn som går i private barnehager skal få lavere tilskudd enn andre barn.

Vi har ansvar for tilbudet til svært mange barn og foreldre, samt arbeidsplassen til mange tusen dyktige medarbeidere. Det er viktig at alle barnehager gis like muligheter til å utvikle barnehager av høy kvalitet og like muligheter til å tilby gode og konkurransedyktige lønns- og pensjonsvilkår til de ansatte. Omsorgsfulle og kompetente ansatte er den viktigste forutsetningen for god kvalitet. Da må også alle barnehager likebehandles etter loven og sikres bærekraftige rammevilkår.

Nå ønsker vi å få en objektiv vurdering fra domstolen for å få fastslått hvilke tilskudd barna lovmessig har krav på i en privat barnehage. Skulle vi få medhold, vil det komme barn og ansatte i alle landets rundt tre tusen private barnehager til gode.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.