PBL representerer mer enn 2100 private barnehager, i alle fylker, av alle størrelser og organisasjonsformer. Vi har medlemsbarnehagene i ryggen når vi foreslår en modell for å bygge kvalitet, mangfold og forutsigbarhet i sektoren, i stedet for ensretting, forskjellsbehandling og uforutsigbarhet.

At Virke og de andre deltagerne i utvalget ikke vil dra i samme retning som oss, må vi bare ta til etterretning.

Flertallet i Storberget-utvalget har utarbeidet en finansieringsmodell som fjerner den lovfestede retten til økonomisk likeverdig behandling av private og kommunale barnehager.

Anne Lindboe
Anne Lindboe

Modellen vil gi kommunene frihet til selv å bestemme hvilke private barnehager som skal få tilskudd, hvor lenge de skal få tilskudd og hvilket nivå tilskuddene skal ligge på.

Modellen gir også kommunene rett til å styre barn fra de barnehagene som foreldrene velger, og over til de barnehagene som kommunene mener de burde ha valgt.

Dette gir ikke bedre barnehager. Og det bygger på en tankegang om at innbyggerne skal tilpasse seg kommunens behov, ikke motsatt.

Vi mener forslaget også er et helt grunnleggende brudd på forutsetningene i barnehageforliket.

Også PBL anerkjenner kommunenes behov for å ha mer politisk styring over kvaliteten i barnehagesektoren. Samtidig kan vi ikke se bort fra at alle barnehager skal innfri en rekke nasjonale kvalitetskrav.

Vår modell inneholder mekanismer som sørger for at:

  • Alle barnehager har tilskudd som er høye nok til å oppfylle nasjonale krav.
  • Kommuner skal kunne stille krav ut over de nasjonale minstekravene.
  • Barnehager som ikke oppfyller nasjonale eller lokale krav, eller har ordnede lønns- og pensjonsvilkår for sine ansatte, vil få avkortning i tilskuddene.
  • Små barnehager får noe høyere tilskudd per barn enn store barnehager.

Vi mener disse mekanismene vil gjøre det mulig for alle barnehagene å både ha høy kvalitet på tilbudet og bærekraftig økonomi over tid. Samtidig vil utjevningen i tilskuddssatser resultere i at årsresultatene blir jevnere og på et nivå som folk forstår er greit.

Men påstanden om superprofitt i bransjen er det ikke dekning for: Én av tre private barnehager driver med underskudd og gjennomsnittlig årsresultat er 2,2 prosent. Særlig etter innføringen av nye normer for bemanning er økonomien i alle typer barnehager under press.

Én av tre private barnehager driver med underskudd

Det er dessuten påfallende at Bjerkan er ensidig opptatt av ressursbruken i den delen av sektoren som beviselig gir mest velferd for pengene.

Barnehageforliket har vært en av de største suksessene i velferdssamfunnet de siste 50 årene. Vi har skaffet full barnehagedekning. Private barnehager leverer minst like høy kvalitet som kommunale barnehager, har litt mer fornøyde foreldre, like gode lønns- og pensjonsytelser og systematisk lavere legemeldt sykefravær sammenlignet med kommunale barnehager.

Tall fra både Telemarksforsking og Agenda Kaupang viser at kommunene har vesentlig lavere kostnader per barnehageplass i private barnehager sammenlignet med kommunenes egne.

Dette må vi bygge videre på, ikke rasere.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.