Fylkesmannen følger opp nasjonal boligpolitikk

Per Jæger i Boligprodusentenes Forening tar i innlegg i DN 27. oktober opp fylkesmannens rolle og oppgaver i forbindelse med by- og boligutvikling.

Fylkesmannen skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer blir fulgt opp i kommunale planer. Vårt arbeid dreier seg blant annet om å ta vare på nasjonale og vesentlige regionale interesser i planlegging. Det gjør vi gjennom veiledning og faglige råd i høringsprosesser. Når det er nødvendig, fremmer vi innsigelse.

Jeg er enig med Jæger i at det er viktig å øke boligbyggingen i Norge. Spesielt i de store byene, hvor det er mangel på gode og rimelige boliger. Derfor gir vi råd til kommunene om at areal nær kollektivknutepunkter og sentrum bør ha høy utnyttelse, altså at det bygges høyt og tett, slik overordnede føringer legger opp til.

Andre viktige utfordringer i forbindelse med by- og boligutvikling finnes også. Vi har blant annet fått mandat av nasjonale myndigheter til å sikre at hensynet til folkehelse, barn og unge, støyforhold og jordvern blir ivaretatt i kommunal planlegging. Mange hensyn skal veies mot hverandre, og noen ganger er hensynene motstridende.

I innlegget blir Fylkesmannen anklaget for å håndheve stortingsvedtak om jordvern, naturvern og vern av kulturminner med kraft. Vi håndhever absolutt stortingsvedtak om jordvern og naturvern med kraft, slik Stortinget og regjeringen forventer av oss. I forbindelse med kulturminnevern har vi ingen rolle, så her blir vi nok forvekslet med fylkeskommunen. Når Fylkesmannen blir statsforvalter 1. januar 2021 blir skillet forhåpentlig tydeligere.

Kronikkforfatteren gir inntrykk av at Fylkesmannen kan og bør gripe inn når en kommune velger å regulere et område til landbruks-, natur- og friluftsområder, slik Moss kommune har gjort på Kallumjordet. Dette er det svært tvilsomt at vi kan. Det fremgår tydelig av Retningslinjer for innsigelse i plansaker etter plan- og bygningsloven at «Hverken fylkeskommunen eller statlig fagmyndighet kan pålegge kommunen å legge ut et område til et bestemt formål».

Vi kan altså ikke pålegge kommunen å regulere et landbruksareal til boligbygging, selv om det vil være fornuftig fra et samordnet bolig-, areal og transportperspektiv. Kommunen er den primære arealmyndigheten i Norge, og vi legger stor vekt på det lokale selvstyre i saker vi får på høring.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.