Oslo kommune har en stor kommunal boligsektor på 11.000 boliger som det er knyttet betydelige utfordringer til, blant annet gjennomstrømming, lange tomgangsperioder, innlåsningseffekter, dårlig bomiljø og uhensiktsmessig boligmasse.

Mye er prøvd uten å løse problemene, stadig leser vi om kommunens mangelfulle boligforvaltning; om feilinvesteringer i regi av kommunens eget boligforetak, en hel blokk som står tom på Tøyen og høye prosjekteringskostnader i Ryenbergveien som må forkastes. Vi må erkjenne at kommunen har gjennom mange år hatt store problemer med tomgang, kostbare rehabiliteringer og økende vedlikeholdsetterslep. Vi må spørre oss om kommunen egentlig er egnet til å eie og forvalte boliger.

De som trenger hjelp til et sted å bo skal selvsagt få hjelp og støtte av kommunen til å finne en bolig. Kanskje vi må tenke at hvem som eier den er mindre viktig. At boligen er godt vedlikeholdt, i god stand, og er bebodd av noen som trenger et sted å bo, er jo egentlig viktigst.

Mye tyder på at andre enn kommunen er flinkere på boligforvaltning. Nemlig selskaper som har dette som primæroppgave. Det er på tide å diskutere om kommunen heller bør bruke mer ressurser på å hjelpe mennesker ut av en vanskelig livssituasjon.

Dagens byråd ønsker å kjøpe flere kommunale boliger og danne et gigantisk kommunalt selskap med alle typer formålsbygg, som for eksempel skoler, barnehager og kulturbygg. Det er ingen grunn til å tro at utfordringene knyttet til mangelfull boligforvaltning løses bare selskapet blir stort nok. Vi har i grunnen sett gjennom flere sammenslåinger av offentlige etater og virksomheter at det ikke alltid fungerer bedre når det blir større.

En kommunal bolig er til for dem som ikke kan skaffe egen bolig. Det å være avhengig av offentlig hjelp innebærer en livssituasjon som få ønsker seg. Kommunens oppgave er å hjelpe mennesker ut av en vanskelig livssituasjon, ikke inn i en kommunal bolig. Bostøtte må gis i den perioden man trenger det for å betjene en leie. I Oslo får man en ekstra bostøtte i tillegg til den statlige støtten dersom man bor i en bolig som eies av Oslo kommune. Avstanden til å bli økonomisk uavhengig øker og mange opplever en negativ innlåsing når «kostnaden» ved å flytte blir for høy.

Å selge den kommunale boligmassen og hjelpe mennesker inn i det private eie- eller leiemarkedet kan gi en bedre integrering i samfunnet, enn å samle alle med en vanskelig livssituasjon i samme oppgang slik kommunen gjør i dag. Samtidig er det behov for bedre kontroll og registrering på utleiesiden slik at useriøse aktører ikke utnytter mennesker i sårbare situasjoner. Kommunen som utbetaler bostøtte til leietagere, må også håndtere private utleiere som ikke tilfredsstiller krav til en utleiebolig.

Anne Haabeth Rygg
Anne Haabeth Rygg

Det er viktig å presisere at vi snakker om de ordinære kommunale boligene, mennesker med lav eller manglende boevne har et hjelpebehov som gjør at det private boligmarkedet er uegnet. Gjennom å selge den kommunale boligmassen vil kommunen frigjøre kapital til å sette i stand de boligene som faktisk må drives og eies av kommunen, for eksempel spesialboliger for mennesker med fysiske eller psykiske hjelpebehov.

Likevel bor det i dag cirka 25.000 mennesker i kommunale boliger som er i en livssituasjon der de trenger hjelp til å skaffe bolig. Dersom vi frigjør oss fra tanken om at det må være en bolig som kommunen eier og heller fokuserer på at alle skal få muligheten til økonomisk selvstendighet og livsmestring åpner det seg et spekter av andre bolighjelpemidler, for eksempel leie-til-eie ordning eller startlånsordning.

Jeg er glad for oppmerksomheten rundt kommunens boligforvaltning, og håper flere kan tenke seg å se kritisk på hvordan vi løser dette i dag. Hovedmålet må være at flere kan få et godt sted å bo.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.