Skatteutvalget har foreslått å beskatte fordelen ved å eie egen bolig. Det mener også NHO. I DN 29. april melder forsker Erlend Bø seg også til tjeneste for boligskatten i innlegget «Bomskudd om boligskatt». Som Bø presist formulerer det, er «den viktigste avkastningen ved å eie bolig er at man kan bo der. Denne avkastningen beskattes ikke, i motsetning til avkastningen ved omtrent alle andre investeringer man kan gjøre.»

De fleste motstanderne av boligskatten har argumentert politisk. Min påstand er at boligskatten ikke holder mål faglig. Med det mener jeg at skatten ikke er rettferdig og at den heller ikke bidrar til bedre ressursallokering.

Joachim Høegh-Krohn
Joachim Høegh-Krohn

Tilhengerne av boligskatt argumenterer med at den vil være «omfordelende, øker effektiviteten i økonomien, og inntektene fra skatten skal brukes til å redusere andre, mer skadelige skatter».

Bø viser til sin forskning. I den kan han fornøyd rapportere at om boligbruk beskattes som andre kapitalinvesteringer, vil den personlige skattebyrden for skattyterne øke med 11 prosent og gjøre skattesystemet mer progressivt, altså omfordelende.

Boligprisene ville falle med 20 prosent i et slikt scenario. Det er mulig Bø synes dette er et godt utfall for norske skattytere og boligeiere, men jeg kan tenke meg lystigere fremtidsutsikter for norsk økonomi.

La meg påpeke at denne diskusjonen ikke handler om at boligeiere favoriseres i forhold til leietagere. Det handler om at huseieren som mottar husleie, må betale skatt, mens boligeieren som bor i eget hus, ikke betaler skatt av sin bruk. Det er dette siste noen i SSB, NHO og Skatteutvalget henger seg opp i.

Det kan ikke være fordelingsmessige hensyn som egentlig ligger bak problematiseringen, siden det neppe er mer synd i de som har så mange boliger at de leier ut, enn det er i de som bare har én bolig og bor i den selv.

Eller kanskje det handler om omfordeling likevel? Fordi enkelte gjør dette til en fordelingsdiskusjon ved å legge vekt på at de rikeste også har et høyere boligkonsum i form av mer verdifulle eiendommer. Å skattlegge alle som bor i eget hus, herunder eldre uten særlige inntekter, er neppe god eller særlig treffsikker fordelingspolitikk.

Et annet argument er at boligprisene vil falle ved innføringen av boligskatt. Da må vi huske at boligprisene faller fordi skatten øker boligkostnaden slik at det blir dyrere å bo enn tidligere. At dette skal lette førstegangskjøpernes inntreden i boligmarkedet, er underlig. For dagens boligeiere vil en slik skatt være svært alvorlig, ved at boligformuen i tillegg blir kraftig redusert, kanskje med 20 prosent.

Boligmarkedet er en av drivkreftene i norsk økonomi og en slik situasjon vil svekke veksten i norsk økonomi ikke uvesentlig. Det er gjerne de med svakest økonomi som rammes hardest av svekket vekst. Jeg synes ikke det er god fordelingspolitikk.

Ellers mener jeg at omfordeling er et politisk og ikke et faglig spørsmål.

Hensynet til effektiv ressursallokering gir heller ikke mening. Hvorfor er det god ressursallokering at de som eier én bolig heller skal leie den ut og selv bli leietagere?

Vi må huske at boligmarkedet er meget uelastisk: Folk må bo et sted. Økte boligkostnader reduserer derfor ikke boligbehovet nevneverdig, og dermed er det neppe mye kapital som allokeres om.

Jeg er ikke i tvil om at SSB har modeller som kan vise et redusert boligkonsum, men det er nok uansett slik at de fleste ikke bor mer råflott enn de strengt tatt trenger. Det er derfor i hovedsak de mest velstående som har reell mulighet til å redusere boligkonsumet, og de er ikke særlig prissensitive.

Kan boligskatten begrunnes i et rettferdighets- og likebehandlingshensyn?

Det ville forundre meg. Da ser man bort fra at alle jo må ha et boligforbruk. Altså for å leie ut, må du i utgangspunktet ha mer enn én bolig. Da stiller det seg jo slik at enhver utleier vil ha én bolig hvor han har samme fordel som alle andre boligeiere, altså at han slipper å betale skatt på fordelen av å bo i den ene boligen han bruker selv.

Dermed er alle boligeiere likebehandlet.

Boligeiere blir i dag kun skattet for utleie av boliger de ikke bruker selv. Det er ikke urettferdig over for boligeiere som eier bare én bolig.

Regjeringen har nå sagt nei til fordelsbeskatning. Det er ikke bare politisk klokt. Det er også faglig riktig.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.