Norsk eksport er i dag drevet av noen få, hovedsakelig råvarebaserte, varer som olje, gass og fisk. I 2022 endte Norges handelsoverskudd på 1574 milliarder kroner – det er omtrent tre ganger så høyt som foregående år. I all hovedsak er handelsrekorden drevet av skyhøye priser på naturgass.

Kristin Willoch Haugen
Kristin Willoch Haugen

Det er gode grunner til å feire rekorder. Et rekordhøyt handelsoverskudd betyr en gunstig handelsbalanse som kan brukes til å finansiere utgifter og investeringer og sikre norsk velferd også i årene som kommer. Samtidig er det grunn til bekymring: Vi er sårbare for globale prisjusteringer og vi har gjort oss avhengig av noen få næringer.

Arbeidet med å få flere eksportben å stå på har begynt for fullt. Gjennom reformen «Hele Norge eksporterer» har regjeringen satt høye ambisjoner for norsk eksport. Norges hittil fire eksportsatsinger er havvind, design og ferdigvare, grønn maritim eksport og den nylig vedtatte: Satsingen på helsenæringen.

Menons eksportmelding for 2023 viser at Oslo er Norges nest største eksportfylke når man ser bort fra olje og gass. Av Oslos samlede eksport på 176 milliarder kroner i 2022, står helseindustrien for 5 % av dette. Her er det et stort, uforløst potensial. GE Healthcare er et godt eksempel på dette. De står alene for 2 % av norsk fastlandseksport. De utvikler og produserer blant annet kontrastmidler for bruk i billeddiagnostikk (røntgen og CT) i hele verden.

Spår kraftig turistboom: – Vi er ikke rigget for å håndtere den dnPlus

Norge trenger flere slike eksportlokomotiver og Oslo-regionen har svært gode forutsetninger for å utvikle nye suksesshistorier innen helseindustrien. Drøyt 80 % av landets helseindustri finnes i hovedstadsregionen, vi har fremragende kompetansemiljøer og næringsklynger som Oslo Cancer Cluster, Norway Health Tech og The Life Science Cluster som viktige pådrivere for næringen.

Innovativ medisinsk teknologi kan avlaste et stadig mer presset helsevesen med blant annet digital hjemmeoppfølging av pasienter, og den høyproduktive farmasøytiske industrien vil kunne bidra i enda større monn i behandling av sykdommer globalt.

Eksportsatsingene er en viktig start. Arbeidet ligger i stor grad foran oss – med bedriftene i førersetet. Utviklingen av norsk helsenæring krever likevel at rammebetingelser som et velfungerende hjemmemarked og økt risikoavlastning må på plass i større grad enn nå.

Bedrifter trenger tilgang til døråpnere både nasjonalt og internasjonalt. Nasjonalt av er vi avhengig av en kulturendring slik at norsk helsevesen bruker sin innkjøpsmakt til i størst mulig grad å velge norske, innovative løsninger som dermed kan skalere.

Vi er også avhengig av god risikoavlastning for de bedriftene som satser tungt og har lengre utviklingsløp enn i de fleste andre bransjer. Det tar gjerne tid og store investeringer før slike bedrifter er i mål med forskning og utvikling, kliniske tester, lange regulatoriske løp og til slutt kommer ut på markedet. Lønnsomheten lar ofte vente på seg, men oppsiden kan være så enorm.

Samtidig er dette avgjørende for hver og en av oss –både pasienter og helsevesen i Norge og resten av verden trenger helseinnovasjon i årene fremover.

Når en norsk bedrift kommer til et av Innovasjon Norges internasjonale kontorer, har de behov for innsikt i markedsmuligheter og markedsforhold, kultur- og forretningsforståelse, samt nærhet til potensielle kunder og nettverk i landet de skal eksportere til.

Norge har, i motsetning til sine naboland, dessverre redusert sin tilstedeværelse i internasjonale markeder. I 2010 hadde vi totalt 210 ansatte på våre internasjonale kontorer som hjalp norsk næringsliv med eksport. I dag er vi 100 færre.

Norge har de beste forutsetningene til å levere på eksportsatsingene. Vi har høy kompetanse, ledende teknologi og løsninger, samt stor tilgang til fornybare kraftkilder som gir betydelige konkurransefortrinn innen viktige næringer som blant annet helseindustrien. Det er likevel ikke nok: Det blir ingen ny eksport uten først et velfungerende hjemmemarked og tilstrekkelig risikoavlastning.

Vi i Innovasjon Norge ser frem til å bidra i implementeringen av eksportsatsingen med det vi håper blir en utvidet verktøykasse både for finansiell risikoavlastning og økt kapasitet til å bistå norske bedrifter ved våre kontorer i Norge og i utlandet.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.