Regjeringen har i statsbudsjettet for 2023 foreslått en midlertidig og ekstraordinær arbeidsgiveravgift for lønnsinntekter over 750.000 kroner. Denne skal etter forslaget utgjøre fem prosent for det overskytende. Det er lett å forstå en søken etter nye inntekter, men det er usikkert om omfanget av arbeidsbyrden ved en slik midlertidig løsning har vært gjenstand for vurdering.

I proposisjonen, på side 103, skrives det:

«Grunnlaget for avgiften er summen av arbeidsgivers ytelser av rapporteringspliktig kontant lønn, naturalytelser og pensjonsinnskudd mv. til den enkelte ansatte.»

Formuleringen i proposisjonen kan indikere at innskuddspensjon er hva man har i mente, men pensjon er langt mer enn som så.

Det er usikkert på om regjeringen og Finansdepartementet har vært fullt oppmerksomme på denne potensielle utfordringen.

Om forslaget innebærer at den skisserte grensen på 750.000 kroner på individnivå skal inkludere vedkommendes pensjonspremie i en ytelsesordning, og slike har vi både i statlig, kommunal og privat sektor, så må innslagspunktet for økt arbeidsgiveravgift holdt opp mot kontant lønn nærmere beregnes. Dette vil åpenbart ligge betydelig lavere enn nettopp ren kontant lønn, og selve beregningen av pensjonskostnaden kan by på vesentlig belastning, utover det rent fiskale.

Byrden ved nærmere å beregne innslagspunkt på individnivå vil antagelig kreve en del ressurser fra både arbeidsgivere og pensjonsleverandører.

Innslagspunktet for en tilleggsavgift vil kunne variere sterkt ut fra faktisk pensjonskostnad, også der selve den kontante ytelsen er identisk. Lik lønn betyr ikke lik pensjonskostnad, og pensjonspremie er mer enn kun pensjonssparingen.

Avgiftshåndteringen hadde vært vesentlig enklere om pensjon ikke inngikk i beregningen for det eksplisitte tillegget, for det tilfellet at Stortinget i det hele tatt ønsker en endret arbeidsgiveravgift. Og jeg blir overrasket om Stortinget ikke tar inn over seg risikoen for at dette vil kunne lede til svekkede pensjonsordninger, i et forsøk på å unngå økt arbeidsgiveravgift.

Hvorvidt forslaget går gjennom, gjenstår dog å se.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.