I fjor ble det satt salgsrekord med 176.000 nyregistrerte personbiler i Norge. 114.400 av disse var rene elbiler. Elbiler medfører ikke utslipp av klimagasser ved bruk, men produksjonen av de nevnte 114.400 elbilene har medført et CO2-utslipp på 2,5 millioner tonn, ifølge anslag fra rådgivningsselskapet Stakeholder as.

Det er ingen som bestrider at produksjon av elbiler medfører høyere utslipp enn tilvirking av en «fossilbil», men det foreligger ulike regnestykker på hvor stor differansen er. Toppsjefen i Polestar oppga til avisen The Telegraph i 2020 at man må kjøre en ny elbil 78.000 kilometer før den blir mer klimavennlig enn en «fossilbil».

Jofri Lunde
Jofri Lunde (Foto: NHO Transport)

Gjennomsnittlig kjørelengde for personbiler i Norge antas å være i underkant av 12.000 kilometer og den aktuelle elbilen skal dermed brukes i over seks år før miljøgevinstene blir positive.

Miljødirektoratet hevder på den annen side at «dersom vi tar utgangspunkt i en gjennomsnittlig europeisk strømmiks i dag, veier de lave utslippene fra bruk av elbilen opp for produksjonsutslippene etter noen få år med kjøring». Så spørs det hva som ligger i begrepet «få år».

Jon H. Stordrange
Jon H. Stordrange (Foto: NHO Transport)

I tillegg til utslippene medfører dagens elbilfordeler et årlig inntektstap for det offentlige på 30 milliarder kroner. Det er ikke bærekraftig over tid. Regjeringen har dermed signalisert innføring av merverdiavgift på elbiler over en halv million kroner fra og med 2023. Dette vil i så tilfelle bli en ren fiskal avgift.

Avgifter på elbiler bør heller baseres på følgende forutsetninger:

Norge er ansett som et foregangsland når det gjelder å fase inn elbiler som et ledd i klimapolitikken. Andre land vil dermed også være interessert i hvordan vi beveger oss fra avgiftsfrihet til en gradvis beskatning av elbilkjøp og -bruk.

Så lenge Norge har en svært begrenset batteriproduksjon, vil utslippene knyttet til produksjon av elbiler ikke påvirke vårt nasjonale klimaregnskap. Men klimagassutfordringene er globale, og myndighetene kan dermed ikke se bort fra at dagens elbilpolitikk bidrar til økte utslipp i andre land.

Avgifter kan være et effektivt middel for å endre adferd og prioriteringer. En avgift på elbiler basert på utslipp ved produksjon vil dermed være en viktig motivasjonsfaktor for å få ned utslippene ved tilvirkning og kjøp av elbiler.

Avgiftene kan også baseres på utslippene i løpet av kjøretøyets levetid. Norske myndigheter bør umiddelbart starte arbeidet for å etablere en balansert og velfundert standard for måling av utslippene ved produksjon av elbiler eller metoder for beregning av utslipp gjennom hele livssyklusen, såkalt LCA-analyse.

Alternativt kan man rett og slett basere avgiftene på bilens vekt. Utslippene ved produksjon av elbiler er først og fremst knyttet til tilvirkning av batteriene, som utgjør en vesentlig del av elbilenes vekt. Jo større og tyngre disse er, jo større vil også klimagassutslippene være ved produksjon.

Bruk av elbiler medfører også veislitasje, støv og støy, og omfanget av disse skadekostnadene er nært knyttet til bilenes vekt.

Avgifter på kjøp og bruk av elbiler bør bidra på tre måter:

  • Gi incentiver til at bilkjøpere velger elbiler fremfor «fossilbiler».
  • Motivere til kjøp av elbiler med laveste klimagassutslipp ved produksjon.
  • Ikke oppfordre til unødig elbilbruk i og omkring byene.

Det spørs om ikke det siste punktet må prioriteres først. Etter pandemien har andelen reiser med bil inn og ut av de større byene økt på bekostning av kollektivtrafikken, og denne utviklingen skyldes hovedsakelig elbilenes bruksfordeler.

Resultatet er økte køer og forsinkelser med omfattende negative samfunnsøkonomiske konsekvenser.

Det vil være langt dyrere å løse køproblemene ved å utvide veikapasiteten enn å styrke kollektivtilbudet. Dessuten finnes det ikke arealer for en omfattende veiutbygging i de større byene.

Bomtakstene for elbiler bør dermed økes, noen av parkeringsfordelene bør avvikles og elbilene må ut av kollektivfeltene.

Innføringen av kjøpsavgifter kan avventes inntil man har en bedre og mer målrettet avgiftsmodell enn kun å kreve avgift for en kjøpesum over et tilfeldig valgt beløp.

Alternativt kan man rett og slett basere avgiftene på bilens vekt

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.