Lan Marie Berg hevder i innlegg i DN 22. januar at Bompengeutvalget ikke har tatt hensyn til miljøet. Det er ikke riktig. Utvalget har utredet hvordan fremtidige bompengeinntekter vil utvikle seg, og hensyn til miljøkonsekvenser er sentralt i våre anbefalinger.

Bompengeinntektene er det viktigste fundamentet for storbyenes bypakker og satsing på kollektivtransport, sykkel og gange. Disse inntektene vil gå kraftig ned med dagens system, som følge av at en stadig større andel av bilparken har fritak eller nedsatte bompengesatser.

Vi anslår at inntektene i Oslo vil falle med 900 millioner kroner årlig frem mot 2030, og trafikken vil øke med nesten 30 prosent. Forlengelse av dagens elbilstøtte vil derfor både undergrave inntektene til finansiering av bypakkene og stimulere til uønsket økt transport i byområdene.

Det er viktig å anvende kunnskap om samfunnsøkonomisk riktig prising når slike utfordringer skal løses. Vi anbefaler å avvikle elbilfordelene og videreutvikle bompengesystemet med vekt på prising av de ulempene en vil unngå. Dette er et kinderegg: et system som dekker samfunnets kostnader ved køer, som dekker miljø- og slitasjekostnader fullt ut, og som sprer belastningen mer rettferdig.

Vi finner at med veiprising vil inntektene øke og finansieringen av bypakkene sikres, utslippene går ned, det blir mindre støy og kø i byene, og nullvekstmålet i personbiltransporten kan oppnås.

Vårt forslag innebærer at det blir dyrere å kjøre både fossile biler og elbiler, og det er godt mulig at veksten i elbiler blir mindre. Men elbilen er jo ikke et mål i seg selv. I et miljøperspektiv er det viktig å ta hensyn til at elbiler gir minst like stort utslipp av svevestøv – de er tyngre – og elbiler har de samme kø-, ulykkes- og støyeffektene som andre kjøretøy.

Disse kostnadene bør det også tas hensyn til, samtidig med at klimaavgiftene settes så høyt at det nasjonale utslippsmålet nås.

Utvalgets anbefalinger henger nøye sammen med at klimautslippene må løses nasjonalt, og at kuttene ikke bør gi høyere kostnader enn nødvendig. Å fryse fast subsidier til favoriserte teknologier og til bestemte geografiske områder, er en dyr løsning.

I den sammenheng er det også et poeng at veitrafikken i Oslo bare står for én prosent av Norges utslipp av klimagasser.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.