Gjennom en ny undersøkelse blant våre medlemmer fremgår det at åtte av ti bensinstasjonsforhandlere venter økt etterspørsel etter ladetjenester det nærmeste halvåret. Samtidig oppgir bare knappe seks prosent av de spurte at det er sannsynlig at det blir etablert tilbud om lading på egen stasjon på kort sikt.

Så hvorfor holder ikke tilbudssiden tritt med den raskt voksende etterspørselen etter et bedre ladetilbud langs vei?

Om kort tid skal Stortinget ta stilling til regjeringens klimamelding. Gjennom meldingen gjentas offensive ambisjoner om økt elektrifisering av personbilparken.

Iman Winkelman
Iman Winkelman

Regjeringens store elbilambisjoner står i sterk kontrast til den manglende tilretteleggingen for en markedsdrevet utbygging av et godt ladetilbud langs vei. Og selv om fagmyndighetene gjennom Klimakur 2030 slår fast at tilgang på ladeinfrastruktur over hele landet er avgjørende for at alle nybilkjøpere skal velge å kjøpe elbil, er regjeringspartiene overraskende defensive når det gjelder tiltak for å få fart på utbyggingen av hurtigladestasjoner.

Undersøkelsen vi har gjennomført bekrefter at det først og fremst er de økonomiske barrierene som gjør at ladekøer og rekkeviddeangst fortsatt vil prege mange elbilisters hverdag. Når de samlede investeringskostnadene er for høye sammenlignet med forventet inntjening, vil selv ikke stor og økende etterspørsel etter ladetjenester nødvendigvis bli motsvart av kapasitetsutvidelser.

Forklaringen på at regnestykket tidvis havner i minus, er først og fremst nettselskapenes myndighetsregulerte prismodeller. Tarifferingen tar på ingen måte hensyn til at ladetilbud i distriktet har høyt effektuttak i bare korte perioder.

Resultatet blir skyhøye nettleieregninger som i liten grad henger sammen med faktisk ladevolum.

Flere steder i landet er det også stor avstand mellom strømnett og veinett. Dette er infrastruktur som det historisk ikke har vært behov for å samordne, men der den pågående elektrifiseringen av transportsektoren gjør dette sterkt nødvendig. Blant våre medlemmer som ikke har etablert tilbud om lading, men som har vurdert dette, oppgir syv av ti spurte at manglende tilgang til grunnleggende el-infrastruktur er en medvirkende årsak til at bensinstasjonen ikke har utviklet seg til å bli en energistasjon med tilbud om lading.

Utgiftene til graving og kabling representerer ofte en uovervinnelig investeringsbarriere.

Norconsult konkluderer i en ny rapport med at det faktiske behovet for utbygging av ladestasjoner for å oppfylle nasjonale målsettinger for nullutslippskjøretøy, er det dobbelte av hva som har blitt bygget de senere årene.

Vi har utfordringer med å forstå hvordan man skal øke ladekapasiteten langs vei dersom man ikke legger bedre til rette for et velfungerende lademarked. Det bør være Stortingets prioriterte målsetning å gjøre noe med de beskrevne utfordringene forbindelse med den pågående behandlingen av klimameldingen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.