Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger/Sandnes har alle signert byvekstavtaler med staten. Byene forplikter seg til å iverksette tiltak slik at personbiltrafikken ikke øker (nullvekstmålet). Som motytelse får byene flere titall milliarder i støtte fra staten til utbygging av samferdselsinfrastruktur, eksempelvis bybane, bussvei og sykkelstamveier.

Einar Leknes
Einar Leknes

Den nasjonale elbilpolitikken gir flere økonomiske fordeler for bruk av elbil i byene. Elbileierne betaler opp til halvparten av bompengetaksten og i mange av kommunene kun halvparten av parkeringsavgiften for fossilbiler. Elbilene kan benytte kollektivfelt og oppnår da også bedre fremkommelighet enn fossilbiler. Andel elbiler av personbilparken nasjonalt er på om lag 20 prosent, i Trondheim og i Stavanger/Sandnes er andelen 26 prosent og i Bergen 36 prosent.

Ved innføring av den nasjonale elbilpolitikken var reduksjon av klimagassutslipp hovedmålet. Politikerne så nok ikke for seg den formidable elbilveksten eller at elbilpolitikken skulle komme i konflikt med nullvekstmålet.

Stian Brosvik Bayer
Stian Brosvik Bayer

Fordelene elbileierne har og har hatt ved bruk av bil sett i forhold til fossilbileiere har gitt tydelige virkninger på reisemidddelfordelingen. Både i Bergen, Trondheim og Stavanger/Sandnes viser forskningen at den forventede nedgangen i personbilkjøring på grunn av innføring av høye bomsatser i byområdene er uteblitt. Den største endringen i reisevanene etter 2013/14 og frem til nå er en kraftig nedgang i andel fossilbilturer og en tilsvarende stor økning i andel elbilturer. I noen bydeler er elbilen i ferd med å utkonkurrere kollektivtransport. En annen konsekvens av den store andelen elbiler er at bompengeinntektene reduseres betydelig og at finansiering av infrastrukturen i større grad belastes fossilbileierne.

En ny befolkningsundersøkelse til 4500 respondenter i disse tre byområdene om reise til/fra arbeid viser en stor økning av elbilbruk mellom 2018 og 2022. De nye elbilbrukerne kjørte i hovedsak fossilbil eller reiste kollektivt før 2018.

Undersøkelsen viser videre at elbileierne i betydelig større grad enn fossilbileierne benytter bil til/fra jobb og i mindre grad reiser kollektiv. Undersøkelsen viser også at elbileierne er mindre opptatt av å redusere sin bilbruk enn fossilbileierne.

Til sammenligning viser undersøkelsen at eiere av elsykler er mer opptatt enn eiere av vanlige sykler av å redusere bilbruk. Elsykkeleiere benytter sykkel til jobb i mye større grad enn eiere av vanlige sykler og de kjører mindre bil til jobb enn de som eier vanlig sykkel. I en annen studie i disse tre byområdene er det vist at antall syklende kan tre- eller firedobles dersom infrastrukturen bedres og elsykkel tas i bruk.

Kinesisk elbil-invasjon ventes på europeiske veier

Sett i sammenheng med byenes forpliktelser til å oppnå nullvekstmålet vil en logisk følge av forskningsfunnene være å minke de økonomiske incitamentene for bruk av elbil i byområdene og å innføre incitamenter for kjøp og bruk av elsykler.

Da må imidlertid staten endre den nasjonale elbilpolitikken slik at den ikke underminerer nullvekstmålet og å sette lokalpolitikerne i stand til å overholde byvekstavtalene.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.