Industri- og energinasjonen Norge kan akselerere utviklingen i en ønsket retning ved hjelp av fire drivkrefter:

  • Industri og privat kapital har i løpet av kort tid investert flere titall milliarder kroner i norske selskaper med grønne prosjekter. Det er nødvendig at staten også bidrar med finansiering og attraktive konkurransebetingelser. Slik sikrer vi tilgang på kapital og forutsigbarhet i utvikling av ny industri.
  • Overgang til mer fornybar energi krever fortgang i politiske prosesser. Industrien har mange gryteklare prosjekter innen havvind, hydrogen, grønn ammoniakk, karbonfangst og vannkraft. Norge har kompetansen og naturens forutsetninger for å ta internasjonalt ledende posisjoner, men vi trenger politikere som er pådrivere og tilretteleggere.
  • Økt forståelse og bruk av digitale løsninger og industriell programvare reduserer kostnader og øker sikkerheten. Oljeselskaper erfarer det. Enorme mengder data kan og bør deles i sanntid for blant annet å optimalisere og overvåke produksjonen, redusere utslipp og energiforbruk, varsle om uregelmessigheter og planlegge vedlikehold effektivt. Dette kan enkelt overføres til fornybar energi og annen industri. Det offentlige har også mye å lære og hente fra industrien ved å nyttiggjøre teknologi og digitale plattformer, ikke minst i helsesektoren.
  • Sist, men ikke minst: Vi som forbrukere må endre adferd. Kutt i avgifter på elbiler har raskt gjort Norge til et foregangsland i bilparkens sammensetning. Økonomiske incentiver fra myndighetene fører til endringer i kjøpemønster og forbruk. Økt skattlegging av karbonavtrykk kan bli et nødvendig virkemiddel, men virkninger for sosiale grupper og næringsvirksomhet må vurderes og tas hensyn til.

Olje og gass har vært – og er fortsatt – motoren i norsk verdiskaping, velferd, industriutvikling og arbeidsplasser. Olje inngår stort sett som en komponent i alle daglige produkter – enten det er elbiler, boliger, klær, sko, elektronikk, medisinsk utstyr eller handlekurven som fylles med varer innpakket i emballasje.

Selv om det har vært sterk vekst i fornybar energi de siste årene, er realiteten at over to-tredjedeler av verdens energiforbruk kommer fra fossile kilder. Samtidig er verdens befolkning i rask vekst. Tilgang på mer energi er avgjørende for å sikre grunnleggende energibehov som lys, varme og matlaging – og nødvendig for å skape arbeidsplasser og velferd.

I årene fremover skal mye erstattes med fornybar energi, fordi vi må stanse klimaendringene. Dette er en monumental samfunnsendring ulikt noe annet vi har opplevd i vår levetid.

Hverken staten eller næringslivet klarer det grønne skiftet alene. Derfor er vi glad for at industri- og klimapolitikk står høyt på dagsordenen i årets valgkamp, og at det er bred politisk enighet om at fellesskapet må bidra til å løse klimautfordringene og skape fremtidens arbeidsplasser.

Kjell Inge Røkke.
Kjell Inge Røkke. (Foto: Elin Høyland/Skjalg Bøhmer Vold)

Landet trenger en regjering som setter tydelige, globale mål for energinasjonen Norge og legger til rette for bygging av ny, norsk fornybarindustri.

Øyvind Eriksen
Øyvind Eriksen (Foto: Elin Høyland)

Det er ikke mulig å erstatte all olje og gass med fornybart på kort sikt. Olje og gass er kilder til energi også i scenarioer hvor vi når Parisavtalens 1,5-gradersmål. Det monner at de som skal produsere olje og gass har lave utslipp. Aker BP har blant bransjens laveste utslipp per produserte fat og skal redusere ytterligere de kommende årene.

De midlertidige endringene i petroleumsskatten, som Stortinget vedtok i juni i fjor, har gitt flere oppdrag til leverandørindustrien og sikret kompetanse. Det var også springbrettet til å satse mer på fornybar industri. Dette legger grunnlag for å videreutvikle tusenvis av arbeidsplasser, og er omstilling i praksis.

Atle Tranøy
Atle Tranøy (Foto: Eivind Senneset)

Aker Horizons ble i fjor sommer etablert som vår grønne vekstplattform med satsinger på havvind, karbonfangst, hydrogen, solenergi og vann- og vindkraft. I samspill med bedrifter fra den tradisjonelt oljebaserte leverandørindustrien er vi i gang med den tøffe jobben.

Verdens første fullskala karbonfangstanlegg på en sementfabrikk bygges på Norcems anlegg i Brevik med teknologi og leveranser fra Aker-selskaper. Litt lenger inn i fjorden i Grenland har Aker, sammen med partnerne Yara og Statkraft, lansert en løsning for Norges største industrimiljøprosjekt. Der kan et av Norges største CO2-utslippspunkter, like mye som fra 300.000 fossile biler per år, kuttes til null ved produksjon av grønn ammoniakk. Dette muliggjør nye, miljøvennlige verdikjeder i skipsfart og landbruk.

Aker Horizons har store planer for den neste stortingsperioden. Selskapet har lansert 2025-ambisjoner om å bidra med:

  • Minst 100 milliarder kroner i investeringer i fornybar energi og grønn teknologi.
  • Utslippskutt på 25 millioner tonn CO2 per år, som tilsvarer halvparten av Norges årlige utslipp.
  • Ti gigawatt fornybar energikapasitet, tilsvarende 25 prosent av Norges samlede strømforbruk.

Disse investeringene er utenkelige uten aksjeutbytte fra Aker BP, og fundamentet er vår kompetanse og erfaring som leverandør og operatør i oljeindustrien.

I Aker er vi langsiktige, men fryktelige utålmodige. Med samarbeid oppnås industriell vekst. Norske politikere og embetsverket har vært kloke og fremsynte i arbeidet med å forvalte og utvikle landets petroleumsressurser på en måte som skaper arbeidsplasser og verdier for fellesskapet. Her ligger det godt politisk håndverk som kan videreføres i «verdens tøffeste jobb».(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

De midlertidige endringene i petroleumsskatten (...) legger grunnlag for å videreutvikle tusenvis av arbeidsplasser og er omstilling i praksis