Rystad Energy har kommet frem til at økt norsk petroleumsproduksjon reduserer verdens klimagassutslipp. I vårt forrige innlegg påpekte vi at Rystads konklusjon skyldes at de bruker få og tilfeldige kilder. I sitt tilsvar benekter Jarand Rystad, Jo Husebye og Jonas Sjong Forfot i Rystad Energy ikke at de bruker få kilder, men forsvarer seg med at deres kilder er mer «relevante».

Haakon Riekeles
Haakon Riekeles

Vi er uenige med Rystads vurderinger på mange punkter, men har særlig trukket frem to: hvor mye forbruket av olje og gass endrer seg når prisen synker, og hvilke energikilder olje og gass konkurrerer med.

Haakon Vennemo
Haakon Vennemo

Når det gjelder konkurrerende energikilder så er det fortsatt ingenting i deres rapport eller svar til oss som begrunner de helt sentrale forutsetningene om at gass erstatter 70 prosent kull, eller at samlet energibruk forblir uendret. Vi bruker empirisk forskning og kommer til andre konklusjoner.

Det er riktig at forskningen vi bruker er noen år gammel, men det taler for at vi overvurderer – ikke undervurderer – de sparte utslippene ved at norsk gass fortrenger annen energi.

Verdens energimiks blir som kjent stadig renere.

Når det gjelder endringen i forbruket er kjernen av uenigheten hvordan oljeetterspørselen reagerer på prisendringer (etterspørselselastisiteten). Vi viser til dobbelt så mange studier, og en såkalt metastudie av 75 forskningsartikler. Rystad svar på at det er altså at deres kilder er mer relevante.

De sier de kun bruker nyere studier, men samlet sett er det like mye gamle data med i studiene deres, og vi har også med flere nyere studier som de utelater.

De kritiserer at vi også ser på studier av kortsiktig effekter. Her hopper Rystad bukk over at man vet at kortsiktige effekter av prisendringer er lavere enn de langsiktige. Vi bruker noen studier av kortsiktige effekter til å få en nedre verdi på langsiktige effekter. Studiene er vesentlig mer siterte enn alle Rystads studier.

Rystad kritiserer oss også for å bruke tall fra enkeltland. Det gjør Rystad også, men kun fra USA. Vi bruker også studier om blant annet Kina og India. Det er åpenbart relevant for å forstå oljemarkedet.

Rystad kunne med fordel også tatt et kritisk blikk på kvaliteten på noen av de andre studiene de bruker. To av dem har null akademiske siteringer. De kritiserer vår metastudie for å ikke være fagfellevurdert, men det samme gjelder tre av deres 11 studier.

En studie de ukritisk viser til, finner til og med at tilbud og etterspørsel opptrer stikk motsatt av det all annen teori og empiri tilsier: at økt pris gir redusert tilbud på kort og lang sikt, og tidvis også økt etterspørsel.

Til syvende og sist må man vurdere hva man anser som et plausibelt resultat. Hvis Saudi-Arabia kommer med en studie som viser at mer saudiarabisk olje er nøkkelen til lavere globale utslipp på grunn av deres lave produksjonsutslipp, vil noen tro på den?

Eller vi man påpeke at den konklusjonen, i likhet med Rystads, er den motsatte av hva andre som har sett på spørsmålet finner?

Rystad Energy utredet globale utslippsvirkninger av norsk produksjon av olje og gass på oppdrag fra Olje- og energidepartementet. Vista Analyse har utredet samme spørsmål på oppdrag fra av WWF, Naturvernforbundet, Natur og Ungdom og Greenpeace. (Red.)

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.