Dagens Næringsliv og andre retter kritiske spørsmål til høye bonuser i Statkrafts handelsvirksomhet. Kritikken er berettiget da bonusene ble utilsiktet høye som resultat av rekordresultatet i denne delen av virksomheten.

Ledelsen og styret endret ordningen ved første mulighet, som var fra 1. januar i år, men erkjenner at ordningen i utgangspunktet burde vært utformet slik at den også tok høyde for en slik utvikling.

Jeg beklager at dette ikke ble gjort.

Statkraft har bygget opp et av verdens ledende kompetansemiljøer innen energihandel med kontrollert risiko. Denne virksomheten har de siste årene skapt store verdier for Statkraft. Handelsvirksomheten tjente alene ti milliarder kroner i fjor. Dette betales delvis som utbytte til den norske staten og resten investeres i mer fornybar energi.

Statkrafts lønnspolitikk er å være konkurransedyktige, men ikke lønnsledende. Traderne har i likhet med konkurrentene prestasjonsbasert lønn, som innebærer en variabel lønn som avhenger av hvor mye penger de tjener for selskapet. Ordningen er på markedsmessig nivå, noe vi er avhengige av for å fortsatt være ledende i dette markedet.

Våre tradere er svært attraktive for konkurrentene. Vi ønsker derfor ikke å dele detaljene i bonusordningene med omverden.

Deler av kritikken i Dagens Næringsliv bygger på misforståelser. La meg derfor forsøke å oppklare.

  • Høye priser er ikke grunnen til høye bonuser

Handelsvirksomheten innebærer kjøp av energi fra ulike produsenter og videre salg av skreddersydde energiløsninger til store europeiske bedrifter som ønsker å redusere sin risiko. Våre tradere tar også posisjoner i energimarkedene basert på analyser.

Det er ikke det høye prisnivået som ga høy inntjening, men de store svingningene i markedet og at våre tradere var dyktigere enn andre aktører til å kjøpe og selge energi. Våre tradere tjente i fjor penger både når prisene steg og falt kraftig. Statkrafts handelsvirksomhet bidro også til å sikre likviditet i energimarkedene slik at kjøpere hadde tilgang på kraft selv om andre aktører begrenset aktivitetsnivået.

Energihandel er adskilt fra den delen av virksomheten som håndterer produksjon og salg av norsk vannkraft. Tradingen har dermed ingen påvirkning på resultatet og utbyttet fra vannkraften.

  • God risikohåndtering

De skreddersydde energiløsningene innebærer kjøp og salg av energi innen samme tidsperiode, og dette har lav risiko. Når traderne tar posisjoner i energimarkedene basert på analyser, er risikoen høyere, men regulert av strenge mandater for hvilke kjøp og salg traderne kan gjøre. Dette følges opp og kontrolleres hver dag.

All Statkrafts handelsvirksomhet er styrt av velprøvde risiko- og kontrollsystemer bygget opp gjennom 20 år.

Det at Statkraft hadde kontroll på markedseksponering, kredittrisiko og likviditetsrisiko ga oss muligheten til å opprettholde og øke aktivitetsnivået i motsetning til en del andre aktører som måtte avslutte eller begrense denne type aktiviteter. Færre aktive aktører ga flere muligheter i markedet enn normalt og større mulighet for å skape rekordinntjening.

Gjennom å tilby likviditet og stille priser bidrar handelsvirksomheten til å skape et marked for energiselskaper og industriaktører som vil sikre energileveranser og sikre priser fremover. Tradingen er nødvendig for et velfungerende kraftmarked. Dette er viktig både for alle aktørene og for samfunnet ved at de knappe energiressursene omsettes mest mulig effektivt.

Skulle handelsvirksomheten fra Statkraft og andre store kraftprodusenter i Europa reduseres, vil energimarkedene blir mindre effektive. Velfungerende markeder er viktig både for energiforsyningen og det grønne skiftet i Europa.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.