Dette er en personalsak som det er både naturlig og korrekt at håndteres av ledelsen og styret i Equinor. Saken, slik den er omtalt i Dagens Næringsliv (DN), reiser imidlertid tre interessante og prinsipielle temaer knyttet til rollene til ledelsen og styret i et selskap:

  • 1. Klouman har vært gransket av et eksternt advokatfirma. Dette er en ansvarsfraskrivelse fra ledelsen og styret i Equinor. Ledelsen har til enhver tid personalansvaret for Klouman. En sak som dette burde, av hensyn til alle parter, derfor ha vært håndtert internt.

Om nødvendig kan ledelsen i denne type personalsaker få bistand fra internrevisor og/eller internkontrollen. Dette er kontrollenheter som, hvis nødvendig, også har anledning til selv å ta saken opp direkte med styret.

Inge K. Hansen
Inge K. Hansen (Foto: Gunnar Lier)

En ekstern granskning er en urimelig ekstra belastning for Klouman som også bidrar til en uheldig eskalering av saken.

Dersom det er indikasjoner på så alvorlige forhold at det kan være hensiktsmessig med en ekstern granskning, så ville det være mer korrekt å gjennomføre denne når arbeidsforholdet med Klouman eventuelt er avsluttet.

  • 2. Styreleder Jon Erik Reinhardsen deltok personlig sammen med daværende konsernsjef Eldar Sætre i møtene med Klouman, hvor han ble informert om at han ville bli gransket av et eksternt advokatfirma. Samtidig ble Klouman informert om at han ikke lenger skulle ha ansvaret for compliance, som ble direkte underlagt Sætre.

Med sitt personlige engasjement skaper Reinhardsen en uheldig sammenblanding av roller som bidrar til usikkerhet om ansvar: Sett fra utsiden fratar styreleder på denne måten konsernsjefen ansvaret for Klouman, noe som er svært uheldig for tilliten til Sætre som øverste leder i Equinor.

Reinhardsen gjør seg selv inhabil ved en eventuell senere behandling av saken i styret. Klouman kan da med rette argumentere for at styreleder har personlige interesser i saken gjennom sitt direkte engasjement.

Når styreleder engasjerer seg direkte på denne måten, kan det også stilles spørsmål ved hvilken rolle styret som kollegium har i saken. Et ansvarlig styre påser at ledelsen fyller sin rolle, men styret involverer ikke seg selv i denne rollen.

  • 3. Ifølge mediedekningen har Klouman både vært leder av juridisk enhet i Equinor og samtidig hatt ansvaret for compliance. Det er ikke i samsvar med god virksomhetsstyring. Selv om det ikke er et absolutt krav, bør et selskap av Equinors størrelse ha juridisk og compliance organisert som to separate og uavhengige enheter.

Juridisk er en faglig stabsenhet som er en naturlig del av ledelsen i et selskap. Enheten bidrar med råd og veiledning i forretningsmessige avtaler og lignende. Den får dermed en egeninteresse i disse avtalene. Det vil da kunne oppstå en interessekonflikt hvis det også er juridisk som senere skal kontrollere disse.

Compliance skal på sin side være en uavhengig kontrollenhet som rapporterer direkte til styret. Enheten har som sin viktigste oppgave å påse at selskapet til enhver tid har en betryggende intern virksomhetsstyring.

Hvor lekkasjene til DN i denne saken kommer fra, er ellers ikke kjent. Det er imidlertid generelt både styreleders og de øvrige styremedlemmers ansvar at ikke lovpålagt, konfidensiell informasjon fra styrets arbeid havner hos uvedkommende.

Reinhardsen gjør seg selv inhabil ved en eventuell senere behandling av saken i styret

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.