I hovedoppslaget på DNs førsteside 24. januar fremstilles «røykeben-selskapet Otivio» med store typer som et «unotert tapssluk». Oppslaget gjelder en sak som har lite med Otivio å gjøre. Den trenger ikke min kommentar, det gjør derimot omtalen av Otivio som er villedende og utilbørlig tabloid.

Min bakgrunn for å uttale meg er at jeg har vært styreleder i Otivio fra 2012 til 2021.

Selskapet er i en tidlig fase som utvikler av medisinsk utstyr. Målsetning er å lage et produkt som bidrar til å øke blodtilstrømningen til bena. Redusert blodtilstrømning forårsakes av blant annet diabetes og røyking og er også et aldringsfenomen. Det utløser bevegelsesbegrensninger, smerter, leggsår og ofte amputasjoner. Det påfører pasienter store plager, pårørende tunge omsorgsoppgaver og helsevesenet kapasitetspress og store kostnader.

Behandlingstilbudene er begrenset, og det å få et egnet utstyr for hjemmebruk dokumentert og introdusert er viktig både for pasienter og helsevesenet.

Dette har Otivio lykkes med i samarbeid med medisinske miljøer i og utenfor Norge. Utstyret er nå i bruk ved flere store norske sykehus, og det internasjonale markedet er stort.

Introduksjonen har vært hemmet og forsinket av pandemien.

Arbeidet drives av en liten, høyt kompetent stab. Norske og EU-baserte forskningsprogrammer har støttet prosjektet finansielt. Egenkapitalen kommer fra et 50-talls erfarne investorer. Produktet er forbedret i flere omganger, og mange patenter er blitt registrert.

Selskapet er per nå uten gjeld.

Arbeidet har ledet til at nye anvendelsesmuligheter for utstyret med et potensial langt utover det opprinnelige formålet, er identifisert. Det krever fortsatt utredning i samarbeid med ledende norske medisinske miljøer. Resultatene så langt er meget lovende.

DNs omtale av Otivio som «røykeben-selskapet» fremstår i beste fall som sleivete og svært unyansert.

Det fremgår av ovenstående at Otivio er i en tidlig utviklingsfase på et felt som er krevende og tar tid. Omsetningsstørrelse og overskudd/underskudd er ikke de beste mål på suksess i en fase hvor klinisk utprøving, kvalitetssikring og krav til godkjennelse av produktet står i fokus.

Å omtale et selskap i en slik fase som et «tapssluk» er hverken fair eller innsiktsfullt. Egenkapital og offentlig støtte brukes til investeringer i kunnskap, produktutvikling og bygging av en industriell struktur.

Investorene i Otivio har stor erfaring med utvikling av ny virksomhet. De vet at omfattende klinisk dokumentasjon i komplekse prosesser kan rammes av tidkrevende hindringer. De vet også at det er risiko for ikke å lykkes, det er faktisk en del av innovasjonens dna.

Samfunnet er helt avhengig av å håndtere sykdomsutvikling knyttet til livsstil og økende aldring gjennom nye behandlingsmetoder. Dette betinger at noen er villige til å stille langsiktig risikokapital til rådighet, uten at dette bør fremstilles som noe suspekt.

Disse forhold for tidligfase-selskaper generelt sett og i medisinsk sektor spesielt er DN vel kjent med. Likevel velger avisen i forbindelse med et journalistisk prosjekt den for tiden kjører, og som ligger utenfor det Otivio er en del av, å omtale selskapet på en nedsettende og urimelig måte. Avisen bekjenner seg til en tradisjon for kritisk undersøkende og konfliktorientert journalistikk som oppsøker drama og stiller kritiske spørsmål. Det er likevel overraskende at avisen omtaler et selskap som Otivio så nedlatende. For de som prøver å skape nye pasienttilbud, er det i alle fall skuffende.

Men vi står den av. Om Otivio er ikke siste ordet sagt.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.