Jeg har en kommentar til DNs lederartikkel «Finansklagenemnda må styrkes» 30. juni.

Dersom en tvist mellom en forbruker og en finans-/forsikringsinstitusjon oppstår, svekkes forbrukerens rettssikkerhet fordi det generelt høye omkostningsnivået til advokater ofte forhindrer rettslige skritt. Finansklagenemnda er derfor et viktig klageorgan som muliggjør å klage inn et finansforetak uten de store kostnadene rettstvister medfører.

Mer enn tre år etter jeg inngikk kjøpekontrakt med utbyggeren Hax Eiendom, og etter flere kontraktsbrudd fra Hax' side, slo eierne selskapet konkurs uten at vi fikk overta leiligheten. Til sikkerhet for vår forskuddsbetaling og for mislighold i utførelsestiden utstedte Matrix Insurance garantier i henhold til bustadoppføringsloven.

Garantikravene som vi meddelte Matrix like etter Hax konkursen, ble gjenstand for en vidløftig og treg saksbehandling. Dette på tross av at garantiene var selvskyldnergarantier med forventet umiddelbart oppgjør. Først flere måneder etter kravene ble meldt, fant kravbehandler Crawford & Company (Norway) det opportunt å opplyse oss om at garantisten for to av garantiene, CBL Insurance Europe DAC, som hadde vært under offentlig administrasjon i Irland siden primo 2018, var konkurs.

Garantistens usikre finansielle situasjon fikk hverken vi eller andre garantimottagere i prosjektet informasjon om fra Matrix, slik at det var for sent å skaffe nye garantier, en anbefaling Finanstilsynet hadde formidlet allerede i februar 2018.

Gitt mangelen på informasjon om usikrede garantier fra Matrix i vårt tilfelle kan det være at andre forbrukere fremdeles ikke er klar over at de har verdiløse garantier fra CBL.

Finansklagenemnda avviste min klage, fordi Matrix har feilinformert og likevel ikke er medlem av klageordningen

Mulige brudd på opplysningsplikt fra forsikringsformidlere samt uakseptabelt lang saksbehandling bør kunne rapporteres til tilsynsmyndighetene slik at aktører som oppleves som useriøse blir pålagt nødvendige forbedringer. Samtidig bør det være adekvate klageordninger for forbrukere som opplever slik behandling.

Garantibevisene vi mottok fra Matrix, henviste eventuelle klager til Finansklagenemnda. Blant annet for å unngå at andre forbrukere blir urettmessig behandlet har jeg skrevet en grundig dokumentert klage på mangelfull informasjon og saksbehandling fra Matrix og Crawford.

Finansklagenemnda avviste imidlertid min klage, fordi Matrix har feilinformert og likevel ikke er medlem av klageordningen.

Samtidig har Finanstilsynet tilsynelatende valgt å ikke opprette et klageorgan som omfatter forsikringsagentvirksomheter. I henhold til relevant lovgivning forutsettes det at det skal være adekvate klageløsninger som oppdragsgiver kan benytte dersom det oppstår tvist med forsikringsformidlere. Men fordi forbruker ikke er oppdragsgivere, har garantiholdere uansett ingen klagemulighet.

I DNs leder 30. juni foreslås det at det at det bør være et krav at alle finansinstitusjoner må være medlem av Finansklagenemnda. Dette bør også gjelde forsikringsformidlere og -agenter.

Investering i egen bolig utgjør for folk flest livets største finansielle risiko og forbrukere må kunne stole på at garantier de har fått som sikkerhet for kjøp av bolig blir riktig behandlet – med mulighet for å kunne klage om så ikke skjer.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.