For få uker siden kom Riksrevisjonen med den mest alvorlige rapporten de noen gang har lagt frem. Den sterkeste kritikkformen «svært alvorlig» ble brukt, og svakhetene dreide seg om sider ved Forsvarets informasjonssystemer. Revisjonen sier rett ut at dette kan få store konsekvenser for rikets sikkerhet.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen sier seg helt enig i Riksrevisjonens kritikk, og han medgir at forholdet er kjent. Denne uttalelsen fra Forsvarssjefen overrasker Riksrevisjonen, som ikke forstår hvorfor det ikke er tatt tak tidligere.

Berit Svendsen
Berit Svendsen (Foto: Kilian Munch)

Flere kritikkverdige forhold rundt Forsvarets evne til å innføre ny teknologi er ellers grundig omtalt i en artikkel i DN 5. november, «Bitter konflikt om Forsvarets felt-kommunikasjon».

Svendsen-utvalget, som jeg ledet, så på de samme problemstillinger på oppdrag fra forsvarsministeren. Vi fant at selve «muskelen» for å styre den teknologiske utviklingen i Forsvaret manglet.

Det er ikke overraskende at gjennomgangsmelodien i de senere årenes ikt-utredninger har vært manglende evne til å levere. Mangelfull helhetlig styring og uklar rolle- og ansvarsfordeling er stadig blitt gjentatt.

Vi fant også at det var mangel på virkemidler for å transformere Forsvaret. Det var vanskelig å finne eget personell med riktig kompetanse og erfaring. Her pekte vi på behovet for å øke lederkraften gjennom å rekruttere sivilt personell til sentrale topplederstillinger. Disse må ha relevant erfaring fra teknologiomstillinger i næringslivet eller i offentlige virksomheter.

Vi reagerte særlig på manglende konsekvenser når det øverste ledernivået i Forsvaret ikke tok tak i områder som ble utpekt som problemområder. Hvordan er det mulig at det ikke ryddes opp i kjente problemer?

Og hva er årsaken til at Forsvaret ikke setter i verk tiltak for å tette alvorlige gap?

Svaret er etter min mening måten Forsvaret forvalter personell og kompetanse på. Et problem her, er troen på at militær kompetanse er tilstrekkelig for å forvalte tunge fagområder, som teknologi.

Svendsen-utvalget ble oppnevnt av Forsvarsdepartementet i 2019 for å vurdere hvordan Forsvaret kan bedre evnen til å rekruttere, beholde, utvikle og avvikle kompetanse, herunder bidra til å utvikle nødvendig kompetansemangfold. Vårt utgangspunkt var regjeringens satsing på økt innovasjon og teknologianvendelse, og vi kom med anbefalinger om hvordan en rekke områder må forbedres.

Vi må kunne tro på at Forsvaret virkelig fungerer i en urolig verden. Vi trenger å føle oss trygge på at alle tilgjengelige og nødvendige teknologiske muligheter utnyttes.

I den forbindelse ønsker jeg å gjenta noen råd som fremkom i Svendsen-utvalgets innstilling. De er viktige for å få på plass et bedre grunnlag for å transformere Forsvaret, ta i bruk ny teknologi og øke innovasjonsevnen:

  • Styrk lederkraften og mangfoldet i ledelsen. Skap rom for mer relevant kompetanse og erfaring rundt forsvarssjefens og forsvarsgrensjefenes bord. Gi plass til personell med sivilt ervervet kompetanse og erfaring.
  • Sørg for at utvalgte sjefer kan knytte til seg et lite, kompetent teknologimiljø som kan ha en nøkkelrolle til økt innovasjonskraft. Øk kapasiteten rundt sjefene i Forsvaret slik at det skapes rom for å eksperimentere med ny teknologi.
  • Ikke sløs med den unike, militære kompetansen. Militært personell gjør jobber som sivilt ansatte med relevant kompetanse og erfaring kunne gjort.
  • Sørg for at det skapes rom for ulike måter å gjøre karriere på. Dagens strategi med å rekruttere militært personell i ung alder og lære dem opp internt, gir neppe fullverdig kompetanse. Inkluder sivile i karriereplanleggingen, og rekrutter også personell med sivil erfaring til topp- og mellomlederstillinger.
  • Når roller og ansvar på investeringssiden er fordelt mellom ulike etater, må styringen være tydelig og kunnskapsbasert.

En krigsmaskin må utvikles. Det krever tydelig ledelse, et nytt syn på kompetanse og mangfold, målrettet innhenting av mennesker med relevant, sivil erfaring, vektlegging av teknologi, innovasjon, HR og økonomiske virkemidler for å skape endringer.

I næringslivet erstatter vi også ledere som ikke leverer.

Et problem er troen på at militær kompetanse er tilstrekkelig for å forvalte tunge fagområder, som teknologi

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.