I Dagens Næringsliv 12. februar skriver professor Knut Bjørlykke at den største feilen i Gjerdrum var at boligområdet Nystulia ble utbygd, og han kritiserer NGI som geoteknisk rådgiver for ikke å ha advart kommunen mot utbyggingen.

Det er viktig å huske at årsaken til skredet var manglende erosjonssikring utenfor prosjektområdet, ikke utbyggingen av Nystulia.

I områder med kvikkleire som skråner, er det alltid en risiko for skred, slik Bjørlykke sier. Derfor bisto NGI kommunen i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan og utbyggeren i de ulike byggesakene i Nystulia i perioden 2003–2008. Det var kartlagt at det var en betydelig risiko for kvikkleireskred i området Nystulia før utbyggingen fant sted.

Dominik Lang
Dominik Lang

For å redusere denne risikoen mente NGI det var nødvendig med flere tiltak, blant annet ble Tistilbekken vest- og sør for Nystulia erosjonssikret innenfor den faresonen som Nystulia ligger i.

Det er kommunen som bestemmer hvor de ønsker å bygge. Den geotekniske prosjekterende sin oppgave er å gjøre vurderinger av om det går an å bygge med akseptabel risiko i henhold til gjeldende lovverk og retningslinjer.

Forutsatt at sikringstiltakene NGI foreslo ble utført, var det ingen fakta og kunnskap som skulle tilsi at det ikke kunne bygges i Nystulia. Denne konklusjonen blir ikke feil selv om det senere gikk et skred, som skyldes manglende erosjonssikring av Tistilbekken utenfor prosjektområdet.

Her blander derfor Bjørlykke kortene.

Hva kan vi lære av det tragiske skredet i Gjerdrum?

Skredet ble utløst av erosjon i Tistilbekken i et område flere hundre meter sør for Nystulia og nedenfor Holmen gård. Den største feilen var derfor manglende erosjonssikring av hele Tistilbekken, det var ikke godkjennelse av utbyggingen som var feil.

En svært viktig lærdom fra skredet i Gjerdrum er derfor at vi må få bedre oversikt og kontroll over bekkeerosjon i områder med kvikkleire. Kombinasjonen av pågående klimaendringer og økt utbygging av områder gir økt vannføring. Dette gir igjen økt erosjon, også i forholdsvis små bekkeløp som Tistilbekken.

Hvis man har kartlagt risikoen, er det mulig å sikre også slike områder med tiltak som forhindrer erosjon

Skredet spredte seg i løpet av få minutter sideveis og bakover over en relativt lang avstand, og tok til slutt med seg flere hus i Nystulia i det som er blant de største og mest tragiske kvikkleireskred i nyere norsk historie.

Et samlet geoteknisk fagmiljø er enig i denne konklusjonen. I det området hvor skredet startet, var Tistilbekken ikke erosjonssikret.

Området ligger et godt stykke unna Nystulia og i en annen kvikkleirefaresone.

Inndelinger i ulike faresoner er basert på en vurdering av at skred ikke skal spre seg fra en sone til en annen. Likevel var det dette som skjedde ved skredet i Gjerdrum. Dette er et av de viktigste læringspunktene fra dette skredet og betyr at vi nå må vurdere hvor store områder som skal vurderes og sikres i forbindelse med plan- og byggesaker.

Det er behov for mer forskning og utvikling for å forbedre metodikken for inndeling i faresoner og å vurdere sideveis utvikling av kvikkleireskred.

Bjørlykke trekker frem behov for større fagmiljøer i fylkene, som kan lage gode løsninger for hele områder på tvers av kommunegrenser. Det er vi helt enige i.

Det er et skrikende behov for geofaglig kompetanse i Norge, spesielt innen geoteknikk.

I Norge, og spesielt på Østlandet og i Trøndelag, består grunnen i store deler av de områdene som i dag ligger lavere enn 200 meter over havet av leire og kvikkleire. Vi er avhengig av å kunne bygge veier, jernbane, boliger og mye annen infrastruktur i disse områdene.

NGI mener at vi skal kunne bygge, ferdes og bo på trygg grunn også i disse områdene. Dessverre er det ofte tragiske hendelser som i Gjerdrum som vi kan trekke lærdom fra, og som minner oss om behovet for å justere og forbedre kunnskap, metoder og regelverk.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Vi er avhengig av å kunne bygge veier, jernbane, boliger og mye annen infrastruktur i disse områdene