Regjeringen Solberg avviste grunnrenteskatt for havvind i sin stortingsmelding om energipolitikken, med følgende begrunnelse: «Med dagens utsikter for kostnader og kraftpriser for havvind forventes det ikke grunnrente over tid og det er derfor ikke aktuelt å innføre grunnrenteskatt nå. Dersom det på et senere tidspunkt forventes grunnrente i vindkraft til havs, kan en grunnrenteskatt sørge for at en større andel av overskuddet i næringen hentes inn til fellesskapet.»

Åsmund Sunde Valseth
Åsmund Sunde Valseth

Det er imidlertid ikke en forutsetning for å innføre grunnrenteskatt at det faktisk er grunnrente i havvindnæringen.

Det sentrale er i hvilken grad virksomheten må skje i Norge, altså i hvilken grad den er såkalt stedbunden. Havvind er i stor grad stedbunden virksomhet. Og det vil være betydelig enklere å innføre grunnrenteskatt nå enn senere når areal er auksjonert ut og selskapene har gjort store investeringer.

For stedbunden virksomhet vil ikke en nøytral grunnrenteskatt påvirke selskapenes beslutninger. Grunnen er at en nøytral grunnrenteskatt er en skatt på overskudd. Det betyr at staten tar en like stor andel av inntekter og utgifter. Da vil investeringer som er lønnsomme før skatt, også være lønnsomme etter skatt.

Dersom aktiviteten kan skje i andre land enn i Norge, kan imidlertid skatt på overskudd påvirke selskapenes adferd. For eksempel vil gjerne en fabrikk bli lagt til det landet der overskudd etter skatt er størst, alt annet likt. Hensynet til skattekonkurranse begrenser derfor muligheten for høy overskuddsskatt på aktivitet som kan flyttes ut av landet.

Store grunnrentenæringer som petroleum, kraft og havbruk er stedbundne, fordi disse verdifulle naturressursene må utnyttes der de er – i Norge. Dette gjelder også havvind. Vinden blåser der den blåser.

Havvind tåler derfor høyere overskuddsskatt enn næringer som er utsatt for skattekonkurranse.

Dette er et viktig argument for innføring av grunnrenteskatt i denne sektoren, selv om grunnrenten i dag ikke er høy. Høy overskuddsskatt i stedbundne næringer gjør det mulig å redusere skatter som har høye kostnader gjennom negative effektivitets- eller fordelingsvirkninger.

Nøytralitetsegenskapene til systemet blir imidlertid viktigere så lenge det ikke eller bare i liten grad finnes grunnrente i havvind. Da vil en større andel av prosjektene være lite lønnsomme. Dersom systemet gir svakere investeringsincentiver enn et nøytralt system, vil mange prosjekter bli ulønnsomme på grunn av skattesystemet, og ikke bli gjennomført.

Motsatt vil mange ulønnsomme prosjekter bli gjennomført hvis investeringsincentivene er for sterke.

Mye taler for at vi ganske raskt kan få på plass en grunnrenteskatt på havvind med gode nøytralitetsegenskaper. Vi har nylig lagt om grunnrenteskatten på store vannkraftverk til en kontantstrømskatt, og en lignende omlegging er foreslått for petroleumsskatten. Det er bred enighet om at en kontantstrømskatt er nøytral.

Det er uklart hva regjeringen Solberg mente med at grunnrenteskatt kan innføres på et senere tidspunkt. Dersom tanken var at grunnrenteskatt på et senere tidspunkt kan innføres for nye prosjekter, er det greit nok. Men dersom tanken var at man kan innføre grunnrenteskatt også for eksisterende prosjekter, er det problematisk.

Debatten om grunnrenteskatt på havbruk har vist hvor utfordrende det kan være å øke skatten på et senere tidspunkt, når virksomheten er etablert og grunnrenten er høy.

Tildeling av områder til havs skal skje gjennom auksjon, bortsett fra på Utsira nord, der regjeringen vil bruke skjønn, på samme måte som for petroleumstillatelser. I utgangspunktet vil en auksjon også trekke inn eventuell grunnrente.

Mitt inntrykk er imidlertid at det fortsatt er mye som er usikkert rundt disse auksjonene. Hvis deler av en eventuell grunnrente dras inn gjennom grunnrenteskatt, vil ikke alt stå og falle på at vi klarer å utforme en god auksjon. Det må imidlertid være avklart på auksjonstidspunktet hvordan auksjonsbetalingen skal håndteres i grunnrenteskatten.

Grunnrenteskatt vil redusere betydningen av usikkerhet rundt havvindauksjoner og øke sannsynligheten for at fellesskapet får en betydelig del av overskuddet fra havvind i Norge. En slik skatt bør innføres nå.

Hvis vi venter, gjør vi det vanskelig for oss selv.

Debatten om grunnrenteskatt på havbruk har vist hvor utfordrende det kan være å øke skatten på et senere tidspunkt

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.