Fastlege Lars Emil Aga Haugom skriver i Dagens Næringsliv 14. mars om Forbrukerrådets saksprioriteringer. Her følger en oppklaring.

Det er bra Forbrukerrådet blir lyttet til fra politisk hold. Det setter vi pris på. Vår visjon er å gi forbrukerne makt og mulighet til å ta gode valg. Hvilke sektorer vi prioriterer å jobbe med er gjenstand for grundige analyser og bestemt av vårt frittstående styre.

I 2015 besluttet vårt styre at helse skulle prioriteres høyt. Dette er en sektor med mange utfordringer.

Vi har de siste årene hatt et særlig fokus på fastlegetjenesten og hvordan forbrukernes bruksmønster møter primærhelsetjenesten. Ønsket om digitale tjenester hos fastlegen og i helsesektoren for øvrig er sterkt i befolkningen. Dette underbygges av rapporten digital modenhet ved norske fastlegekontor 2018 og Veiledning i god praksis for bruk av digital dialog fastlege Direktoratet for e-helse 2017 og DIFIs innbyggerundersøkelse 2015.

Forbrukerrådet har egne, digitale verktøy der forbrukerne kan fortelle sine historier og hvilke utfordringer de møter, samt at vi gjør kvalitative og kvantitative undersøkelser.

Vi ser på hvor tilfredse folk er med tjenestene som ytes, hva folk spør om, og hva de klager på. Men vi ser lengre. Vi vet at mange lar være å si ifra. Årsaker kan være apati, at en er avhengig av, eller frykter reaksjonen til den du vil klage på, at du ikke vet om sine klagemuligheter, eller at du rett og slett ikke kan avdekke mangler, fordi du er privatperson og amatør på området.

Vi kan ikke benytte egen klagestatistikk når det gjelder leger, vi er nemlig ikke klageinstans for autorisert helsepersonell. Det er det Norsk pasientskadeerstatning (NPE) som er. NPE hadde erstatningsutbetalinger for feilbehandling i størrelsesorden en milliard kroner i 2018. Opp 3,5 prosent fra 2017. Det samlede «klageverket» i sektoren er med andre ord stort og økende.

28. juli 2018 Skrev Aga Haugom i Bergens Tidende. Her harselerer han over pasienter som synes det er fortvilende å sitte lenge på venteværelset og vente på den forsinkede legen. Også de pasientene som har tanker om egen helse og behandling får unngjelde. Forbrukerrådet mener imidlertid at det er mennesket i pasientstolen legen er til for.

Vi ser at vi stadig har en jobb å gjøre, og kjenner at vi definitivt ikke slår inn åpne dører.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.