Seks av ti nordmenn er bekymret for en todeling av helsevesenet: privat behandlingstilbud for de med god råd på den ene siden, og et offentlig helsevesen med dårligere kvalitet på den andre siden. Helseminister Høie deler bekymringen. Denne todelingen truer også fastlegeordningen.

Nye digitale helsetjenester som Kry, Eyr, Lommelegen og Dr. Dropin har nemlig gjort det enkelt å spare tid på legebesøket. Ofte får du snakke med en lege på video etter bare ti minutter. Mens et besøk hos fastlegen koster 160 kroner – eller gratis med frikort – koster en privat videotime 350 kroner. Liten forskjell for noen, stor forskjell for andre. Forskjellen blir forsterket av at stadig flere har en slik digital legetjeneste inkludert i helseforsikringen gjennom en allerede godt betalt jobb.

Forsikringsselskapene har skjønt at det er penger i digitale engangsleger. De samarbeider med digitale tjenester, og bruker dem aktivt i sitt salgs- og markedsarbeid.

For arbeidsgiveren er det selvsagt attraktivt hvis en kostbar ansatt heller kan gå inn på et stillerom på jobben og snakke med en lege, i stedet for å bruke timevis på å besøke fastlegen. Kanskje kommer den ansatte raskere tilbake på jobb også.

En todeling av helsevesenet betyr imidlertid økte kostnader for samfunnet. Fastlegene er befolkningens hovedinngang til helsetjenestene. De skal undersøke, behandle og henvise videre når det er nødvendig, slik at de med størst behov får snakke med spesialist.

Den digitale engangslegen kan sjeldnere løse problemet enn fastlegen, og må da som regel henvise videre til spesialist. Så den høytlønnede, helseforsikrede arbeidstageren kan på noen minutter, uten å betale en krone, ende opp i den allerede lange køen til spesialisthelsetjenesten. Den svakere pasienten med større behov har knapt rukket å få fastlegetime.

Kostnaden havner ikke hos forsikringsselskapene, men hos hele samfunnet.

Det nytter ikke å forby private helseforsikringer eller digitale engangsleger. På sitt beste synliggjør de svakheter ved dagens system og demonstrerer nye muligheter. Det er enkelt for pasienten, effektivt for arbeidsgiveren og dermed attraktivt for forsikringsselskapene å selge. De digitale engangslegene vil fortsette å ta markedsandeler om vi fortsetter som i dagens situasjon.

Løsningen er å styrke fastlegeordningen og dens konkurranseevne. Kontinuiteten i relasjonen mellom fastlege og pasient betyr både riktigere behandling og bedre ressursbruk. Til høsten mottar Helse- og omsorgsdepartementet en evaluering av fastlegeordningen. Men en rekke grep kan gjøres på kort sikt.

Fastlegene kan iverksette tiltak allerede i dag. Legeforeningens rapport om fastlegeordningen fra 2017, understreker at god tilgjengelighet er en forutsetning for at fastlegen skal fungere som inngang til helsevesenet. En rekke fastlegekontorer har gått over til «time samme dag»-konseptet for å sikre bedre tilgjengelighet. Siden 2016 har det vært mulig for fastlegene å tilby videokonsultasjoner, som kan gi økt fleksibilitet for både fastlege og pasient.

Noen kommuner har kommet lenger enn andre: Halvparten av Trondheims fastlegekontor tilbyr videokonsultasjoner. Fra 1. juli i år ble takstene styrket slik at det ble mer lønnsomt for fastlegene å tilby videokonsultasjoner.

Kommunene kan hjelpe fastlegene å komme i gang. I både Granavolden-plattformen og Jeløy-plattformen heter det at regjeringen skal «innføre krav om at fastleger skal tilby e-konsultasjon til dem som ønsker det». Kommunene kan se på hvordan dette kan tas inn i de kommunale driftsavtalene de har med fastlegene.

De digitale engangslegene tilbyr en enkel og brukervennlig tjeneste som har utfordret trauste, offentlige aktører. Men fortsetter utviklingen, vil todelingen av primærhelsetjenesten bety en flytting av ressurser fra de svakeste til de sterkeste. For å bøte på det, trengs små og store grep på kort og lang sikt. La oss begynne i dag.

En avklaring: Vi i Confrere kjenner situasjonen på dette feltet på grunn av vårt arbeid med å lage en teknisk løsning for videokonsultasjoner. Den benyttes både av private aktører (herunder Lommelegen og Dr. Dropin) og aktører i offentlig helsevesen (fastleger og sykehus).(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.