Det er et uttalt mål i Norge at persontransport i større grad skal foretas med offentlig transport eller sykling/gange fremfor med personbiler. En reduksjon i biltrafikken vil gi mindre forurensing og bedre miljø.