Steffen Handal i Utdanningsforbundet etterlyser i et svar til meg en diskusjon om de konkrete forslagene i Storberget-utvalget (innlegg i DN 28. oktober). Han bruker det meste av sin tekst på forslaget om at alle barnehager skal være et selvstendig rettssubjekt. Forslaget eksemplifiserer mitt poeng om at flere ønsker å ramme de større kjedene.

Kravet om eget rettssubjekt innebærer betydelige økte kostnader, både etableringskostnader og årlige merkostnader. Hver enkelt barnehage vil for eksempel måtte utarbeide selvangivelse, eventuell årsberetning, årsregnskap, noteopplysninger og aksjonærregisteroppgaver.

Hvert rettssubjekt vil få merkostnader tilknyttet gjennomføring av styremøter og generalforsamlinger, utarbeidelse av styreprotokoller og generalforsamlingsprotokoller og styrehonorar. Når hver enkelt barnehage må dekke disse kostnadene, blir det mindre penger til barna og mer til unødvendig byråkrati. Det blir mindre ressurser til kvalitetsutvikling.

Kjeder finansierer ofte barnehager som går med underskudd, med overskudd fra sine øvrige barnehager. Krav om egne rettssubjekter vil vanskeliggjøre dette og vil kunne føre til at flere barnehager må stenge. Det vil gå ut over både kvalitet og tilbud.

Forslaget om eget rettssubjekt begrunnes med økonomiske kontrollhensyn. Men det vil trolig føre til tilpasninger som til dels kan redusere oversikten over pengestrømmene. Eiendommene kan bli skilt ut i egne selskaper. Det samme kan gjelde fellesfunksjoner for barnehagene i et konsern, og det vil kunne bli incentiver til å slå sammen barnehager til store enheter fremfor å ha mindre enheter mer desentralisert.

Vi kan langt på vei få samme innsyn og kontroll gjennom utvidet rapportering og krav om at et barnehageselskap ikke skal drive med annen virksomhet inne i samme juridiske enhet.

Kvalitet og tilbud bør uansett ha øverste prioritet i barnehagesektoren. Storberget-utvalget har sett seg så blinde på at noen barnehageeiere trolig har tjent litt mer penger enn hva som er samfunnsøkonomisk lønnsomt, at det ikke drøfter hvilke negative konsekvenser forslagene kan ha på tilbud og kvalitetsutvikling. Derfor egner utvalgets forslag seg dårlig som beslutningsgrunnlag for regjeringen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.