LO-lederens utsagn på LO-konferansen nylig betyr at overskudd i selskaper skal beskattes på linje med lønn.

Hele ideen med skattesystemet vi har hatt siden 2006 var å unngå tilpasninger ved å jevne ut skattenivået på inntekt fra arbeid og inntekt fra kapital. Det ble gjort ved å innføre utbytteskatt slik at skatt på overskudd i selskapet pluss utbytteskatten ble cirka likt nivået på lønnsskatten.

Tanken var at dersom du beholdt overskuddet i selskapssektoren, ville det fremme arbeidsplasser og verdiskaping. Utbytteskatt ble det bare dersom du tok ut til privat forbruk.

Du kan altså starte en virksomhet i et aksjeselskap, ta overskuddet tilbake i et morselskap eller «holdingselskap», og investere i en annen virksomhet, eller en tredje, som gir nye arbeidsplasser. «Fritaksmetoden» sørger for at du slipper utbytteskatt på utbytte fra ett selskap til et annet. «Aksjonærmodellen» sørger for at det bare er utbytte som tas ut av selskapssektoren og til privat forbruk som får utbytteskatt når utbyttet overstiger et skjermingsfradrag, basert på en risikofri rente av investert kapital. Utbytteskatten er for øvrig økt fra i år.

Evalueringen gjennomført under Stoltenberg II-regjeringen viste også at omfordelingen i inntekt hadde økt med i overkant av ti prosent i årene etter reformen. Nå er altså problemet at de som driver virksomhet, gjør som politikerne ba dem om. De reinvesterte, skapte arbeidsplasser og verdier. Det kan i alle fall ikke være uønsket tilpasning, slik skatteutvalget er bedt om å se på.

Det er også verdt å minne om at Stoltenberg II-regjeringen i evalueringen påpekte at løpende beskatning, slik LO-lederen tar til orde for, ville gi innlåsing av kapital i mindre produktiv virksomhet, og fare for at lønnsomme prosjekter ikke får tilstrekkelig finansiering. Det samme synet har dessuten de to siste skatteutvalg, to regjeringer og et bredt flertall på Stortinget hatt som vurdering de siste gangene skattesystemet har vært oppe til behandling, senest i 2015. Så helt ufornuftig kan det ikke ha vært.

Det er ikke noe nytt at skatteutvalg og politikere er bekymret for uønskede tilpasninger, og det er ikke første gangen et slikt oppdrag legges inn i et utvalgsmandat. Min frykt er at LO-lederen i sin iver etter å ta de rike, ødelegger investeringsvilje og gode initiativer rundt om i hele Norge.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.