Ut­slipps­fritt hyd­ro­gen er dy­re­re enn hyd­ro­gen med ut­slipp, og vil for­bli det len­ge frem­over. For blått hyd­ro­gen må pro­du­sen­ten be­ta­le eks­tra for å fan­ge og lag­re CO2, mens det går ener­gi tapt i pro­duk­sjo­nen av grønt hyd­ro­gen.

Ut­slipps­fritt hyd­ro­gen har der­imot en eks­tra­ver­di ved å ikke bi­dra til kost­na­de­ne ved kli­ma­for­and­rin­ge­ne. Når det­te tas med i be­reg­nin­ge­ne via en høy CO2-av­gift, blir re­sul­ta­tet an­ner­le­des. For om­rå­der der strøm og bat­te­ri kos­ter mye, for eks­em­pel in­du­stri og tung­trans­port, er ut­slipps­fritt hyd­ro­gen en bil­li­ge­re løs­ning.

For­di ver­den nå tar den grøn­ne om­stil­lin­gen se­ri­øst, for­and­rer po­li­tik­ken hva som er bil­lig og hva som er dyrt. Reinertsens sel­skap Hyd­ro­gen Mem-Tech byg­ger på tek­no­lo­gi hvor det før­s­te pa­ten­tet kom for 20 år si­den, og som nå er in­ter­es­sant for å kutte ut­slipp. Det er en kom­bi­na­sjon av po­li­tikk og tek­no­lo­gi­ut­vik­ling som gir gro­bunn for hver­and­re, og for det grøn­ne skif­tet.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.