Koronapandemien er nå i sin åttende måned i Norge. Mange anser vaksine som løsningen, og mer enn 150 vaksinekandidater er under utvikling. En effektiv vaksine vil løse store problemer, men reiser også vanskelige spørsmål, som: Hva er en rimelig pris og hvordan skal vaksine fordeles globalt?

Regjeringens mål for legemiddelpolitikken er at legemidler skal ha lavest mulig pris, at pasientene skal ha likeverdig og rask tilgang, og at det skal legges til rette for forskning og innovasjon. Et viktig spørsmål er da hva som er en rimelig pris.

Christoffer Bugge
Christoffer Bugge

Fra 2002 har Norge hatt en ordning der offentlig finansiering av legemidler, herunder vaksiner, er betinget av et rimelig forhold mellom kostnad og effekt. Dette vurderes ut fra kostnaden ved å vinne et såkalt kvalitetsjustert («godt») leveår. For å belyse dette, har vi utviklet en enkel helseøkonomisk modell som fanger opp kostnader og helsegevinster ved vaksinering, samt samfunnsøkonomiske gevinster ved å stoppe pandemien.

Vi har utviklet en modell som simulerer to ulike forløp:

  • Norge har vaksine tilgjengelig fra 1. januar 2021.
  • Epidemien dør ut av seg selv etter tre år når i alt 1,8 millioner mennesker har vært smittet.

Vi baserer oss på en rekke forutsetninger fra forskningslitteraturen, FHI, Helsedirektoratet, Holden-utvalget mv. Våre beregninger fanger opp unngåtte sykdomstilfeller, behandling i helsetjenesten, karantener og testing. Kostnadene faller enten på helsetjenesten eller samfunnet for øvrig (samfunnskostnader).

Erik Magnus Sæther
Erik Magnus Sæther

Med våre forutsetninger vil en vaksine forebygge 1,7 millioner smittetilfeller, 5000 dødsfall og 75.000 sykehusinnleggelser. Dette vil bety 18 milliarder kroner unngåtte kostnader i helsetjenesten.

Unngåtte sykdomstilfeller og død representerer 45.000 gode leveår («kvalitetsjusterte»). Dersom vi legger til grunn en verdi på 275.000 kroner for et godt leveår, utgjør helsegevinsten ved å vaksinere befolkningen 12 milliarder kroner (sett bort fra mulige bivirkninger ved vaksinen).

Ivar Sønbø Kristiansen
Ivar Sønbø Kristiansen

Den samlede verdi av vaksinen vil følgelig være i overkant av 30 milliarder kroner hvilket tilsvarer mer enn de årlige norske legemiddelkostnader i 2019.

Hvis vi antar at 80 prosent av befolkningen vil bli vaksinert, tilsier våre beregninger at en akseptabel pris per vaksinert person vil være i underkant av 7000 kroner gitt en betalingsvillighet på 275.000 kroner for et godt leveår.

Holden-utvalget viste at koronapandemiens største samfunnsøkonomiske kostnader er knyttet til ulike former for tapt verdiskaping som følge av smitteverntiltakene. Vaksine vil redusere disse tapene, men slike gevinster blir ikke tillagt vekt i helseøkonomiske analyser, fordi det kan bety nedprioritering av dem som står utenfor arbeidslivet. Vi har anslått produksjonsverdien av unngått karantene, sykefravær og død til om lag 25 milliarder kroner. I tillegg kommer økt verdiskaping ved å unngå smitteverntiltak, men her mangler vi brukbare anslag.

Vår analyse er forenklet, og usikkerheten kan gå i retning av både mye større eller mindre vaksineverdi enn vi har anslått. Vaksineverdien er uansett langt høyere enn de 1,6 milliarder Norge har bevilget for utvikling av Covid-19-vaksine eller de 3,8 milliardene som er foreslått bevilget til vaksinekjøp i statsbudsjettet for 2021.

Samtidig er en akseptabel vaksinepris trolig langt høyere enn de 100–500 kroner per dose som Helsedepartementet regner med å betale.

Man kan altså tenke seg at man får ulike vaksinemarkeder med ulike kjøpergrupper og svært ulike priser. Privat kjøp av vaksine vil trolig skje til høyere priser enn de EU/EØS har forhandlet frem fordi mange har høy betalingsvilje for å få mer bevegelsesfrihet og slippe risiko for karantene.

Våre anslag kan passe i rike industrialiserte land. I fattigere land vil typisk både helsetjenestebesparelser og produktivitetsgevinster være mindre enn i Norge, samtidig som den implisitte verdi av gode leveår er lavere. For fattige land vil altså en rimelig pris være langt lavere enn for rike land.

Effektive vaksiner kan ventes å løse mange problemer, men vil trolig også skape konflikter om pris og global vaksinefordeling.

For ordens skyld: Oslo Economics har hatt og har en rekke prosjekter både for helsemyndighetene og legemiddelfirmaer. Vår vaksinemodell er utviklet av interesse for temaet og har ikke mottatt ekstern finansiell støtte.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.