Etter åtte år med en høyreregjering har forskjellene økt, velferdstjenester er blitt privatisert og det har vært flere tillitsbrudd i den norske velferdsstaten. Derfor mener Fagforbundet at vi trenger en varig tillitsmodell i offentlig sektor som bygger på tillit til de ansatte, skaper trygge arbeidsforhold for alle og hvor tett partssamarbeid er helt sentralt.

Flere selskaper har mottatt koronastøtte og deretter tatt utbytte og delt ut bonuser til seg selv. Vi er blitt servert nyheten om Nav-brukeren som blir bedt om å bruke grill i mangel på penger til strømregning. Lederlønningene fortsetter å øke, mens vanlige folk ikke blir lyttet til. Dette er et bakteppe som er preget av ulikhet. Det er også en villet politikk fra høyreregjeringen, en politikk som har påvirket og trengt seg inn i alle deler av forvaltningen. Derfor er en tillitsreform avgjørende for å gjenoppbygge tapt tillit til velferdsstaten og den norske velferdsmodellen.

Tillit virker bare dersom tilliten er gjensidig. Vi innbyggere har generelt stor tillit til myndighetene, men det kreves at myndighetene har like stor tillit til oss. Det må være tillit begge veier mellom politikere og velgere, mellom arbeidsgivere og arbeidstagere, mellom tjenesteytere og tjenestemottagere og mellom ledere og ansatte. LOs forslag til tillitsreform handler nettopp om dette.

LO sitt forslag til tillitsreform handler om å videreutvikle den norske modellen – og målet er at en tillitsreform skal munne ut i en varig tillitsmodell for offentlig sektor. Omstilling fra markedstenkning til tillitsbasert styring og ledelse er omfattende, og vil ta tid. Jobben vi har frem for oss er omfattende, og krever tett samarbeid. Dess bedre jobben gjøres, desto mer varig blir resultatet.

Førti år med «New Public Management», privatisering og konkurranseutsetting må reverseres. Fagforbundet har sett hvordan detaljstyring, meningsløs rapportering og islett av overvåkning går utover faglig skjønn, skaper utrygghet for de ansatte og svekker samarbeid på tvers mellom sektorer, etater og fagmiljøer. Vi trenger en ny regjering og vi trenger en ny styringsform i offentlig sektor.

Erfaringene med detaljert og – til tider en individuell mål- og resultatstyring – sier oss at slike systemer kontrollerer enkeltansatte og deres produktivitet i stedet for å kontrollere at samfunnsoppdraget blir løst på en god måte. Vi har sett dette i Nav, i barnevernet og i helse- og omsorgssektoren.

Trygge ansatte med et godt faglig fundament er nødvendig for å få til en god tillitsmodell. Derfor er det viktig å ha faste ansatte i hele stillinger til å løse oppgavene. Det er bare når man har en fast jobbtilknytning at man fullt ut vil tørre å ta egne beslutninger og si fra når noe ikke fungerer. Hvis man er redd for å ikke få neste vakt eller neste oppdrag så stiller man ikke så lett kritiske spørsmål eller tar opp ubehagelig saker. Ved stor bruk av deltidsansatte, midlertidige ansatte og konsulenter vil det være vanskelig å styre med tillit, da kontrollstyring lett vil ta overhånd.

Tillitsmodellen skal hvile på kompetansen til de ansatte. Et godt fagmiljø fordrer ansatte som tør å være kritiske, som forplikter seg til samfunnsoppdraget, som søker kompetanse, etablerer samarbeid og kjenner både lovverk og innbyggernes behov. Også fagforeningene er avhengige av fellesskapet på arbeidsplassen, hvor de ansatte sammen kan jobbe for egne rettigheter og forbedringer av oppgavene. Fellesskapet fragmenteres av deltidsstillinger og midlertidighet.

Det må være en bemanning som reflekterer behovet og som tilrettelegger for at samfunnsoppdraget kan løses. Flere steder har vi sett for høy andel midlertidige stillinger, stor bruk av deltid, bruk av innleie og private oppdragstagere, lav bemanning, mer stress og mindre tid til arbeidsoppgavene. Dette går utover kvaliteten. Samtidig som unge ansatte ikke er i stand til å etablere seg og skape en nødvendig forutsigbarhet i hverdagen.

Tillit lønner seg. Det samme gjør faste ansatte og at velferdstjenestene driftes av det offentlige. Årets valg må handler om vanlige arbeidsfolk.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.