I et innlegg i DN 29. mai 2021 skriver Elisabeth Andvig i UNICEF og Kiran Aziz i KLP godt om betydningen av at bedrifter kartlegger sin faktiske og potensielle innvirkning på barns rettigheter gjennom åpent tilgjengelige aktsomhetsvurderinger. Det er noe vi i Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) stiller oss helhjertet bak.

Innlegget bygger imidlertid på et premiss om at FNs Barnekonvensjon «er utelatt» fra forslaget til ny åpenhetslov for selskaper. Det er ikke riktig.

Den foreslåtte åpenhetsloven skal «fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter», nærmere definert i lovforslagets § 3b til å omfatte «de internasjonalt anerkjente menneskerettighetene». Definisjonen angir noen ikke-uttømmende eksempler på konvensjoner som er omfattet, som rett nok ikke nevner FNs barnekonvensjon. Det følger imidlertid uttrykkelig av forarbeidene, Prop. 150 L (2020–2021) s. 106, at FNs barnekonvensjon «omfattes av definisjonen» av grunnleggende menneskerettigheter.

Departementet presiserer at alle rettigheter i konvensjoner som er inkorporert gjennom menneskerettsloven er omfattet av loven, også FNs barnekonvensjon.

Det kan følgelig ikke herske tvil om at virksomhetene som omfattes av loven, dersom forslaget vedtas i sin nåværende form, vil være forpliktet til å fremme respekt for FNs barnekonvensjon og barns rettigheter.

Flere har likevel tatt til orde for at FNs barnekonvensjon av pedagogiske hensyn burde vært uttrykkelig nevnt som en av de omfattede konvensjonene. Det er et spørsmål om hensiktsmessig utforming og tilgjengelighet.

Det kan tenkes gode argumenter for å tydeliggjøre denne henvisningen i lovteksten, men til bildet hører det at teksten samsvarer med teksten i FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) og OECDs retningslinjer, ledende standarder på området som mange norske bedrifter allerede forholder seg til – og som loven ellers bygger på. Det er heller ikke tvilsomt at disse instrumentene omfatter barns rettigheter, selv om selve barnekonvensjonen ikke er uttrykkelig nevnt.

Viktigst er det at FNs barnekonvensjon vil være del av loven slik den er foreslått, også i fravær av en eksplisitt henvisning. Bedrifter som omfattes av loven, må under enhver omstendighet opptre aktsomt for å vareta barns grunnleggende rettigheter.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.