Allerede før pandemien fryktet regjeringen flere og mer kompliserte konkurser i årene fremover og foreslo å øke budsjettet for bobehandling av konkurser med 43 millioner kroner for 2020. Som følger av pandemien vedtok Stortinget midlertidige regler om rekonstruksjon. Reglene skal bidra til at levedyktige bedrifter overlever istedenfor å gå konkurs.

Det pågår lovarbeid å få på plass permanente regler om rekonstruksjon. EU har vedtatt nytt EØS-relevant direktiv som skal sikre et effektivt restruktureringsregime. Regelverket legger opp til at det skal benyttes spesialiserte dommere.

Bruk av spesialdomstoler er angitt som virkemiddel for å sikre borgerne tilgang til et slikt effektivt regime.

De siste 20 årene har spørsmålet om sammenslåing av Oslo tingrett og Oslo byfogdembete til én domstol i Oslo vært til behandling tre ganger tidligere. I 2003 bestilte Justisdepartementet en ekstern utredning. Rapporten fraråder sammenslåing og viser til at det er en tydelig risiko for at spesialkompetansen kan gå tapt ved en sammenslåing. I 2010 og 2015, da spørsmålet på nytt ble behandlet, gikk nærmere samtlige høringsinstanser imot forslaget og viste til faren for tap av spesialistkompetanse og manglende utredning knyttet til konsekvensene.

Historien gjentar seg dessverre. Det foreligger ingen konsekvensutredning. Samtlige brukere i 2020 fraråder sammenslåingen. Tunge høringsinstanser som blant annet Skatteetaten, Oslo kemnerkontor, Advokatforeningen, Oslo kommune, bostyrere og departementets eget konkursråd, fraråder sammenslåing.

Bekymringen, med støtte i rapporten fra 2003, er at sammenslåingen vil svekke spesialistkompetansen og effektiviteten til dommerne. Regjeringen mener dette ikke er noe problem fordi fagområdet skal beholdes som en egen avdeling i Oslo tingrett. Ekspertrapporten fra 2003 fraråder en ordning hvor spesialdomstoler videreføres i spesialistavdelinger.

Som DN skrev på lederplass 18. oktober: «Hvis alt skal fortsette som før, må en jo lure på hva som er poenget med å slå de to domstolene sammen.»

Begrunnelsen for dagens forslag er hovedsakelig økt fleksibilitet i ressursutnyttelsen, og økonomisk gevinst med tanke på drift/organisering. Kostnadene og organisatoriske utfordringer har ikke tidligere vært tallfestet eller utredet nærmere. Tilsvarende gjelder mulige besparelser.

Under høringen i Stortingets justiskomité 4. november uttalte sorenskriver i Oslo tingrett at man vil spare «cirka tre millioner i administrasjon og byråkrati». Grunnlaget for dette anslaget har vi ikke sett. Domstolene er allerede samlokalisert i tinghuset.

Kostnadene må åpenbart vurderes i en samfunnsøkonomisk sammenheng. De antatte besparelsene er minimale og kan ikke forsvare risikoen for svekkelse av domstolskvaliteten på et så viktig rettsområde.

En sammenslåing vil redusere mulighetene for vellykkede gjeldsforhandlinger eller rekonstruksjoner og svekke mulighetene for at levedyktige virksomheter kan unngå konkurs. Unødige nedleggelser vil medføre at kostnadene ved arbeidsledighetstrygd øker og at staten mister skatteinntekter. Besparelsene må vurderes mot lavere dekning på statens krav i boene og statens økte garantikostnader for bobehandling. Som kreditor og garantist er staten selv den aktøren med størst økonomisk interesse i at insolvensprosessene er så gode som mulig.

Statens egne innkrevingsetater er imot sammenslåing.

Frank C. Aase
Frank C. Aase

Resultatene av disse forholdene, som helt åpenbart vil påvirke den samlede økonomiske effekten av sammenslåingen, er ikke vurdert. En marginal besparelse i Oslo tingrett kan ikke begrunne forslaget.

Ellen Schult Ulriksen
Ellen Schult Ulriksen

Regjeringen bør fortsette arbeidet med å sikre at levedyktige virksomheter som sliter på grunn av pandemien, unngår konkurs. Dagens situasjon ser vesentlig annerledes ut enn da arbeidet med domstolsreformen ble påbegynt i 2017. Det finnes ingen annen fornuftig løsning enn å stanse sammenslåingen av Oslo tingrett og Oslo byfogdembete.

Håvard Wiker
Håvard Wiker

Når det blåser opp til storm, er det ingen skam å snu.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.