Regjeringsadvokatembetets to utmerkede representanter Ketil Bøe Moen og Simen Skjold Søgaard fremholder i DN 26. november at Regjeringsadvokaten forsøker å ivareta statens – og derved fellesskapets – interesse best mulig. Meningsutveksling bør skje på en saklig måte skriver de, med adresse til advokat Bettina Banoun, som i sitt innlegg 19. november har kommet i skade for å mene at statens rådgivere skal ha vist «begrenset respekt for inngåtte avtaler, lover og regler».

Statens – og fellesskapets? – interesser ble i 2013 ivaretatt mot Stig Arne Johnsson. Han er svensk, jobbet i Norge i 25 år og dro hjem til familien Sverige i friperioder, også da han ble arbeidsledig i 2008. Hans krav om dagpenger ble derfor avslått.

Moen og Søgaard fremholder at det i domstolene er «rom for hard retorikk og sterke ord». Til Efta-domstolen fremsatte staten en rekke anførsler som kan ha vært hentet fra det rommet. De falt ikke desto mindre på stengrunn og ble avvist alle som én av domstolen.

Staten hevdet at dagpenger bare kan gis når den arbeidsledige befinner seg i Norge. EØS-forordningen sa det motsatte.

Staten mente Johnsson hadde valgt Sverige ved å søke bistand der da Nav ikke ville gi dagpenger. Efta-domstolen avviste det og fremholdt at forordningen er vedtatt for å fremme fri bevegelighet for arbeidstagere. Norge kan stille krav om aktivitet på arbeidsmarkedet, plikt til å ta tilvist arbeid og delta i arbeidsmarkedstiltak, men ledige kal sikres likebehandling under de ulike EØS-lands lovgivninger uansett hvor de bor eller arbeider, og kunne søke jobb det er jobb å få.

Den norske stat forsto EØS-forordningen stikk i strid med dens formål og ville gjøre den frihet forordningen skal sikre ledige – til å søke arbeid der det er lettest å få – illusorisk.

Det var heller ikke riktig som Norge hevdet at den nye forordning som trådte i kraft i 2012, endret disse hovedprinsippene.

Var det i statens og fellesskapets interesse å nekte Johnsson dagpenger?

Åpenbart mente Norge det.

Arbeidsdepartementet nedla en minst like iherdig innsats som statens prosessfullmektig gjorde under saken, i å bortfortolke domstolens uttalelse etterpå. Det kostet mange arbeidsløse dagpengene de rettmessig hadde krav på. Ikke så rent få måtte helt urettmessig betale store summer tilbake med strafferente, og noen ble tiltalt, straffet og fengslet for trygdebedrageri.

Det hender at staten ikke opptrer i fellesskapets interesse, og slett ikke i EØS-fellesskapets. Kan Bettina Banoun med sin retorikk og sine sterke ord ha talt på vegne av fellesskapet?(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.