Det er vanskelig å si noe om behovet for økt kommunalt selvstyre generelt. Når det gjelder arealforvaltning mener vi det er grunnlag for noen refleksjoner.

Kommunene er gitt vide fullmakter til å bestemme arealbruken gjennom å vedta rettslig bindende arealplaner. Disse planene blir til gjennom omfattende prosesser som sikrer utredning og medvirkning. Alle kommunens innbyggere, lokale og nasjonale organisasjoner og regionale og statlige myndigheter har anledning til å medvirke i disse prosessene. Regionale og statlige myndigheter har faktisk plikt til å medvirke, for å sikre at konsekvensene av planen blir tilstrekkelig belyst.

Gro Sandkjær Hanssen
Gro Sandkjær Hanssen

Stortinget har hatt som klart uttalt intensjon at kommunene skal styre arealbruken med grunnlag i deres arealplaner, ikke gjennom dispensasjoner. På bakgrunn av denne intensjonen strammet Stortinget i 2008 inn kommunenes mulighet til å gi dispensasjoner.

Regjeringen foreslår nå en lovendring som vil gjøre det enklere for kommunene å gi dispensasjoner. Begrunnelsen for forslaget er ønsket om en styrking av det kommunale selvstyret.

Vi mener det er grunnlag for å være kritiske til begrunnelsen.

Fredrik Holth
Fredrik Holth

Planene det dispenseres fra er jo nettopp blitt til etter omfattende lokaldemokratiske prosesser. Dispensasjoner gis etter en meget begrenset prosess, med liten mulighet for andre enn sakens parter til å medvirke. Dispensasjoner gis ofte av lokalpolitikerne i strid med faglige anbefalinger fra kommunens administrasjon og andre myndigheter.

I lys av klagebehandling hos fylkesmannen og uttalelser fra Sivilombudsmannen er det også grunnlag for å si at mange av tillatelsene som gis gjennom dispensasjoner, er ulovlige.

Faren med å gi lokalpolitikerne større muligheter til å gi dispensasjon er åpenbare. Det vil medføre en svekkelse av hovedintensjonen om styring gjennom planer, en svekkelse av muligheten for medvirkning og en svekkelse av kontrollen med kommunene.

Viktigst er likevel at tilliten til lokalpolitikerne på sikt trolig vil svekkes. Påstander om ukultur, korrupsjon og forskjellsbehandling vil få grobunn.

Det er etter vårt syn grunn til å være skeptiske til lovendringer som bygger opp under mindre transparente prosesser og mindre kontroll. At begrunnelsen er lokalt selvstyre, endrer ikke på det. Begrunnelsen halter.

Forslaget bør etter vårt syn betegnes som en styrking av lokalpolitikernes makt i enkeltsaker. Styrkingen skjer i så fall på bekostning av omfattende og bredt forankrede lokaldemokratiske planprosesser, og sånn sett også på bekostning av det lokale selvstyret.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.